Uznesenia z III. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nesluši konaného dňa 28. 07. 2017.

Uznesenie č. III-1/2017

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. voľbu overovateľov zápisnice,
 2. program rokovania III. riadneho zasadnutia OZ,
 3. voľbu zapisovateľky.

OZ schvaľuje:

 1. overovateľov zápisnice:  1. Ján Lisko, 2. Anton Janáčik,
 2. program III. zasadnutia OZ s tým, že
  • bod č. 5 "Návrh na zvýšenie sumy na zakúpenie rýpadla" sa presúva za bod č. 12,
  • bod č. 10 "Správy hlavnej kontrolórky" pre neprítomnosť hlavnej kontrolórky presunúť do budúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva;
 3. zapisovateľku Martu Valiaškovú.

Čas: 19:00

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Anna Dupkalová, Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Juraj Janiš, Rudolf Jantošík.

Uznesenie č. III-2/2017

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: záverečný účet Obce Nesluša za rok 2016.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok 2016.

OZ schvaľuje:

 1. záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad,
 2. použitie prebytku rozpočtu v sume € 49 173,88 zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na tvorbu rezervného fondu vo výške 100 %, t. j. € 49 173,88.

Obecné zastupiteľstvo potvrdzuje, že v roku 2017 bude z rezervného fondu tvoreného v uplynulých rokoch použitých € 162 240,00 na krytie schodku kapitálového rozpočtu.

Čas: 19:15 hod.

Hlasovanie:

 • za: 5,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Ing. Jozef Kubala,
 • neprítomní: Anna Dupkalová, Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Juraj Janiš, Rudolf Jantošík.

Uznesenie č. III-3/2017

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu Kvalita životného prostredia 2014 - 2020 (predkladá Ing. Zuzana Jancová).

OZ schvaľuje

 1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu Kvalita životného prostredia 2014 - 2020, vyhlásenej 26.05. 2017, Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-23 na realizáciu projektu: Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov BRKO na území obce Nesluša, ktorý bude realizovaný obcou Nesluša;
 2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
 3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolu financovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. vo výške 5 %, čo predstavuje sumu max. 7 500,00 eur.

Čas: 19:20 hod.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Anna Dupkalová, Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Juraj Janiš, Rudolf Jantošík.

Uznesenie č. III-4/2017

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh na predloženie žiadosti o dotáciu s názvom "Modernizácia hasičskej zbrojnice v obci Nesluša"  v rámci Výzvy číslo VII. Prezídia Hasičského a záchranného zboru 2017, ktorý bude realizovaný obcou Nesluša (predkladá Ing. Zuzana Jancová).

OZ schvaľuje:

 1. predloženie žiadosti o dotáciu s názvom "Modernizácia hasičskej zbrojnice v obci Nesluša"  v rámci Výzvy číslo VII. Prezídia Hasičského a záchranného zboru 2017, ktorý bude realizovaný obcou Nesluša;
 2. zabezpečenie realizácie projektu "Modernizácia hasičskej zbrojnice v obci Nesluša"v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie zo štátneho rozpočtu;
 3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolu financovanie realizovaného projektu "Modernizácia hasičskej zbrojnice v obci Nesluša" vo výške min. 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu, t. j. 1 500,00 eur;
 4. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolu financovanie prípadných neoprávnených výdavkov projektu "Modernizácia hasičskej zbrojnice v obci Nesluša".

Čas: 19:25 hod.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Anna Dupkalová, Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Juraj Janiš, Rudolf Jantošík.

Uznesenie č. III-5/2017

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh na vyradenie kníh z obecnej knižnice (predkladá Ing. Z. Jancová).

OZ schvaľuje vyradenie kníh podľa predloženého zoznamu, vyradené knihy v prípade záujmu darovať, alebo dať do zberu.

Čas: 19:35 hod.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Anna Dupkalová, Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Juraj Janiš, Rudolf Jantošík.

Uznesenie č. III-6/2017

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým vydáva prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska, telocvične a ich areálu v obci Nesluša (predkladá Ing. Zuzana Skokanová, Bc. Anna Žáková, Zdenka Laššová).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša č. 2/2017, ktorým sa určujú podmienky a správa multifunkčného ihriska, telocvične a ich areálu v obci Nesluša.

Čas: 19:40 hod.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Anna Dupkalová, Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Juraj Janiš, Rudolf Jantošík.

Uznesenie č. III-7/2017

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh všeobecne záväzného nariadenia o prenájme nebytových priestorov vo vlastníctve obce Nesluša (predkladá Ing. Zuzana Skokanová).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša č. 3/2017 o prenájme nebytových priestorov vo vlastníctve obce Nesluša.

Čas: 19:50 hod.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Anna Dupkalová, Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Juraj Janiš, Rudolf Jantošík.

Uznesenie č. III-8/2017

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh dodatku č. 1 všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2015 - Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku obce Nesluša  (predkladá Ing. Zuzana Skokanová).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša č. 8/2015 - Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku obce Nesluša.

Čas: 19,55 hod.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Anna Dupkalová, Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Juraj Janiš, Rudolf Jantošík.

Uznesenie č. III-9/2017

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Petra Škvrndu, bytom Nesluša XXX o odpredaj časti obecného pozemku č. KNC 1301/1 - časť miestnej komunikácie.

OZ schvaľuje Predaj časti obecného pozemku č. KNC 1301/1 - časť miestnej komunikácie za 1 € Petrovi Škvrndovi a jeho manželke Janke, bytom Nesluša XXX podľa novo vyhotoveného geometrického plánu z dôvodu hodného osobitného zreteľa za podmienky, že polovicu nákladov na geometrický plán na rozdelenie pozemku - miestnej komunikácie a celý vklad kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľností budú hradiť Peter Škvrnda a manželka. Peter Škvrnda a manželka Janka sa zaväzujú za takýchto istých podmienok neskôr obci naspäť predmetnú komunikáciu odpredať.
                  
Čas: 20:15 hod.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Anna Dupkalová, Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Juraj Janiš, Rudolf Jantošík.

Uznesenie č. III-10/2017

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Antona Šarlinu, bytom Nesluša XXX o uvedenie vlastníctva parcely 1305 do pôvodného stavu.

Čas: 20:25 hod.

Hlasovanie:

 • za: 0,
 • proti: Ing. Jozef Kubala,
 • zdržal sa: 5,
 • neprítomní: Anna Dupkalová, Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Juraj Janiš, Rudolf Jantošík.

OZ zamieta žiadosť Antona Šarlinu, bytom Nesluša XXX o uvedenie vlastníctva parcely č. 1305 do pôvodného stavu z dôvodu: po preskúmaní podkladov v katastri nehnuteľností bolo zistené, že už pôvodný stav EN č.1169/7 bol zapísaný na liste vlastníctva č. 1, kde bola vlastníkom Obec Nesluša. Nebola nájdená žiadna listina, ktorá by preukazovala, že Anton Šarlina bol vlastníkom pozemku.

Uznesenie č. III-11/2017

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť predsedu Komisie výstavby a územného plánovania Vincenta Nemčeka o schválenie 2 000 € z rozpočtu obce na opravu povrchových vôd a poklopov v obci

Čas: 20:35 hod.

Hlasovanie:

 • za: 0,
 • proti: 4,
 • zdržal sa: Vincent Nemček, Ing. Jozef Kubala,
 • neprítomní: Anna Dupkalová, Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Juraj Janiš, Rudolf Jantošík.

OZ zamieta žiadosť predsedu Komisie výstavby a územného plánovania Vincenta Nemčeka z dôvodu, že finančné prostriedky sú zahrnuté v rozpočte na bežnej údržbe a uvedené práce sa musia urobiť do konca roka.

Uznesenie č. III-12/2017

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť predsedu pracovnej skupiny na prestavbu hornej školy na nájomné byty Vincenta Nemčeka o schválenie finančnej rezervy 5 000 € z dôvodu urýchlenia prípravy a realizácie prestavby HŠ na nájomné byty.

OZ schvaľuje presunutie finančnej čiastky 5 000 € z podprogramu 8.5 Prostredie pre život z položky Výstavba miestnych komunikácií do Podprogramu 8.7 Solidarita do položky DOS – štúdia prestavby hornej školy.

Čas: 20:40 hod.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Anna Dupkalová, Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Juraj Janiš, Rudolf Jantošík.

Uznesenie č. III-13/2017

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh poslanca Pavla Škutu o úpravu VZN č. 3/2016 sadzobník služieb obecného úradu, pol. č. 12  Drvenie a mulčovanie – zvýšiť sadzbu za 1 hod. mulčovania pozemku na 45,00 €.

OZ schvaľuje zvýšenie sadzby za 1 hod. mulčovania pozemku z 30,00 € na 45,00 € vo VZN č. 3/2016, v pol. č. 12 Drvenie a mulčovanie.

Čas: 20:50 hod.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Anna Dupkalová, Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Juraj Janiš, Rudolf Jantošík.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.