Uznesenia z II. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nesluši konaného dňa 26. 05. 2017.

Uznesenie č. II-1/2017

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. voľbu overovateľov zápisnice
 2. program rokovania II. riadneho zasadnutia OZ

OZ schvaľuje:

 1. overovateľov zápisnice: 1. Pavol Škuta, 2. Vincent Nemček,
 2. program II. zasadnutia OZ s tým, že bod č. 6 "Diskusia" sa presúva za bod č. 2 "Prestavba hornej školy – dotácia zo Štátneho fondu rozvoja bývania".

Čas: 17 hod. 05 min.

Hlasovanie

 • za: 8,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Anna Dupkalová, Pavol Janec, Rudolf Jantošík.

Uznesenie č. II-2/2017

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh na výstavbu nájomných bytov (predkladá starostka Ing. Zuzana Jancová).

OZ schvaľuje  investičný zámer Obce Nesluša – realizovať výstavbu obecných nájomných bytov na pozemkoch parc. č. KNC 2953,2954, ktoré sú vo vlastníctve obce Nesluša a sú zapísané na LV č.1244.

Čas: 18 hod. 05 min.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Anna Dupkalová, Pavol Janec, Rudolf Jantošík.

Uznesenie č. II-3/2017

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh na zriadenie pracovnej skupiny, ktorá sa bude zaoberať prestavbou hornej školy na nájomné byty.

Obecné zastupiteľstvo

 1. zriaďuje pracovnú skupinu pre prestavbu hornej školy na nájomné byty,
 2. volí Vincenta Nemčeka za predsedu pracovnej skupiny pre prestavbu hornej školy na nájomné byty,
 3. volí Ing. Jozefa Kubalu, Ing. Jána Vojteka st. a Rudolfa Jantošíka za členov pracovnej skupiny pre prestavbu hornej školy na nájomné byty.

Čas: 18 hod. 15 min.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Ing. Jozef Kubala, Vincent Nemček,
 • neprítomní: Anna Dupkalová, Pavol Janec, Rudolf Jantošík.

Uznesenie č. II-4/2017

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh starostky Ing. Zuzany Jancovej na zapojenie sa do výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekt Detská zóna hier v obci Nesluša, Podprogram č. 2 – výstavba detských ihrísk.

OZ schvaľuje: zapojenie sa do výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2017 a na daný projekt má spolufinancovanie vo výške minimálne 5 % a to v súlade so štruktúrovaným rozpočtom, ktorý je prílohou žiadosti o poskytnutie dotácie.

Čas: 19 hod. 45 min.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Anna Dupkalová, Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec.

Uznesenie č. II-5/2017

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh na rozpočtové opatrenie č. 2-2/2017 (predkladá starostka Ing. Z. Jancová).

OZ schvaľuje: rozpočtové opatrenie č. 2-2/2017 podľa predloženého návrhu starostky obce, použitie 30 000 € zo zostatku rezervného fondu na výstavbu detského ihriska v centre obce a v prípade zamietnutia poskytnutia štátnej dotácie schvaľuje, že zvyšok zo záväzku, ktorý vznikne pri výstavbe ihriska, bude uhradený ako bezúročná splátka v roku 2018.

Čas: 19 hod. 47 min.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Anna Dupkalová, Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec.

Uznesenie č. II-6/2017

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh starostky Ing. Zuzany Jancovej na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie  na realizáciu projektu: Zlepšenie materiálno – technického zabezpečenia Dobrovoľného hasičského zboru v obci Nesluša.

OZ schvaľuje:

 1. predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci Výzvy číslo IV. Prezídia Policajného zboru 2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly  Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, na realizáciu projektu: Zlepšenie materiálno – technického zabezpečenia Dobrovoľného hasičského zboru v obci Nesluša;
 2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie;
 3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu, max. vo výške 3 000 €.

Čas: 19 hod. 50 min.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Anna Dupkalová, Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec.

Uznesenie č. II-7/2017

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:  žiadosť Karola Janca o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi (č. j. 404/2017).

Čas: 19 hod. 55 min.

Hlasovanie:

 • za: 0,
 • proti: 8,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Anna Dupkalová, Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec.

OZ zamieta žiadosť Karola Janca o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi.

Uznesenie č. II-8/2017

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:  žiadosť Pavla Martinčeka, bytom Nesluša 439 o odpredaj pozemku vo vlastníctve Obce Nesluša.
                                        
Čas: 20 hod. 05 min.

Hlasovanie:

za: 0,

proti: 8,

zdržal sa: 0,

neprítomní: Anna Dupkalová, Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec.

Obecné zastupiteľstvo

 1. zamieta žiadosť Pavla Martinčeka, bytom Nesluša 439 o odpredaj pozemku vo vlastníctve Obce Nesluša;
 2. odporúča komisii poľnohospodárskej, lesného a vodného hospodárstva a ochrany ŽP navrhnúť Pavlovi Martinčekovi zámenu predmetného pozemku vo vlastníctve Obce Nesluša za zodpovedajúci pozemok vo vlastníctve žiadateľa.

Čas: 20 hod. 07 min.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Anna Dupkalová, Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.