Uznesenia z I. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nesluši konaného dňa 03. 03. 2017.

Uznesenie č. I-1/2017

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. voľbu overovateľov zápisnice
 2. program rokovania I. riadneho zasadnutia OZ

OZ schvaľuje:

 1. overovateľov zápisnice: 1. Ján Lisko, 2. Vincent Nemček,
 2. program I. zasadnutia OZ.

Čas: 10 hod. 08 min.

Hlasovanie

 • za: 6,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Rudolf Jantošík,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Juraj Janiš, Ing. Jozef Kubala.

Uznesenie č. I-2/2017

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh na zakúpenie traktorbagra (predkladá starostka Ing. Zuzana Jancová).

OZ schvaľuje zakúpenie nového rýpadla (traktorbagra) použitím spotrebného úveru (resp. lízingu) vo výške 60 000 € a vlastných zdrojov vo výške 30 000 €.

Čas: 10 hod. 25 min.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Rudolf Jantošík,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Juraj Janiš, Ing. Jozef Kubala.

Uznesenie č. I-3/2017

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh programového rozpočtu Obce Nesluša na roky 2017-2019 (predkladá Ing. Zuzana Jancová).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

I.

a) Obecné zastupiteľstvo v Nesluši schvaľuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení Programový rozpočet Obce Nesluša a jej rozpočtových organizácií na rok 2017 podľa predloženého návrhu č. 2 zo 16. 02. 2017 s nasledujúcimi zmenami:

Príjmy

 • Finančné operácie - rezervný fond – príjem sa zvyšuje o € 2 300.

Výdavky

 • Prvok 5.1.1 Protipožiarna ochrana – položka 640 sa zvyšuje o € 900,00 na € 3 000,00.
 • Prvok 6.1.2 Ostatné športové kluby – položka 640 sa zvyšuje o € 400,00 na € 1 850,00.
 • Prvok 6.2.2 Kultúrne akcie – položka 640 sa zvyšuje o € 1000,00 na € 8 000,00.

Bežné príjmy: € 1 746 118,00.
Kapitálové príjmy: € 1 305 300,00.
Príjmové finančné operácie: € 207 240,00.
Celkové príjmy rozpočtu: € 3 258 658,00.

Bežné výdavky: € 1 263 455,00.
Kapitálové výdavky: € 1 975 203,00.
Výdavkové finančné operácie: € 20 000,00.
Celkové výdavky rozpočtu: € 3 258 658,00.

b) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Programový rozpočet Obce Nesluša na roky 2018 a 2019 podľa predloženého návrhu č. 2 zo 16. 02. 2017.

II.

Obecné zastupiteľstvo v Nesluši schvaľuje v súlade s § 15 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy použitie rezervného fondu na krytie schodku kapitálového rozpočtu v roku 2017 vo výške € 147 240,00.

Čas: 10 hod. 50 min.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Juraj Janiš, Rudolf Jantošík, Ing. Jozef Kubala.

Uznesenie č. I-4/2017

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom (predkladá Mgr. Vladimír Fongus).

OZ schvaľuje: všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom.

Čas: 10 hod. 55 min.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Juraj Janiš, Rudolf Jantošík, Ing. Jozef Kubala.

Uznesenie č. I-5/2017

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2016 o poskytovaní
príspevku na stravovanie pre dôchodcov (predkladá hlavná kontrolórka Ing. Zuzana Skokanová).

OZ schvaľuje: Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2016 o poskytovaní príspevku na stravovanie pre dôchodcov.

Čas: 10 hod. 57 min.

Hlasovanie:

 • za: 5,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Anton Janáčik,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Juraj Janiš, Rudolf Jantošík, Ing. Jozef Kubala.

Uznesenie č. I-6/2017

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Milana Pivarčiho, Nesluša XXX o úhradu výdavkov za svojpomocné vybudovanie
prípojky troch rodinných domov na splaškovú kanalizáciu (č. j. 2017/77).

Čas: 11 hod. 02 min.

Hlasovanie:

 • za: 0,
 • proti: 5,
 • zdržal sa: Vincent Nemček,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Juraj Janiš, Rudolf Jantošík, Ing. Jozef Kubala.

OZ zamieta: žiadosť Milana Pivarčiho, Nesluša XXX o úhradu výdavkov za svojpomocné vybudovanie prípojky troch rodinných domov na splaškovú kanalizáciu.

Uznesenie č. I-7/2017

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosti Ivety Slížovej, Nesluša XXX, Milana Kubaščíka, Nesluša XXX, Andreja Bugáňa, Nesluša XXX (pod. č. 2017/83), Lucie Šubertovej, Nesluša XXX (pod. č. 2017/84), Nikoly Kyzekovej, Nesluša XXX (pod. č. 2017/93), Viery Pažičanovej, Nesluša XXX (pod. č. 2017/92) o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva - trvalé parkovanie vozidla a vydanie parkovacej karty.

OZ schvaľuje:

a) žiadosť Ivety Slížovej, bytom Nesluša XXX o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva - trvalé parkovanie vozidla a vydanie parkovacej karty na dobu neurčitú so začiatkom od 01. 03. 2017 na miesto o rozmere 2,5 x 5 m, ktoré sa bude nachádzať na parcele č.2954 pred bytovým domom s. č. XXX;

b) žiadosť Milana Kubaščíka, bytom Nesluša XXX o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva – trvalé parkovanie vozidla a vydanie parkovacej karty na dobu neurčitú so začiatkom od 01. 03. 2017 na miesto o rozmere 2,5 x 5 m, ktoré sa bude nachádzať na parcele č 1437/1 pred bytovým domom s. č. XXX;

c) žiadosť Andreja Bugáňa, bytom Nesluša XXX o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva – trvalé parkovanie vozidla a vydanie parkovacej karty na dobu neurčitú so začiatkom od 01. 03. 2017 na dve miesta o rozmere 2,5 x 5 m, ktoré sa budú nachádzať na parcele č 1437/1 pred bytovým domom s. č. XXX;

d) žiadosť Lucie Šubertovej, bytom Nesluša XXX o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva – trvalé parkovanie vozidla a vydanie parkovacej karty na dobu neurčitú so začiatkom od 01. 03. 2017 na miesto o rozmere 2,5 x 5 m, ktoré sa bude nachádzať na parcele č 1437/1 pred bytovým domom s. č. XXX;

e) žiadosť Nikoly Kyzekovej, bytom Nesluša XXX o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva – trvalé parkovanie vozidla a vydanie parkovacej karty na dobu neurčitú so začiatkom od 01. 03. 2017 na miesto o rozmere 2,5 x 5 m, ktoré sa bude nachádzať na parcele č 1437/1 pred bytovým domom s. č. XXX;

f) žiadosť Viery Pažičanovej, bytom Nesluša XXX o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva – trvalé parkovanie vozidla a vydanie parkovacej karty na dobu neurčitú so začiatkom od 01. 03. 2017 na miesto o rozmere 2,5 x 5 m, ktoré sa bude nachádzať na parcele č 1437/1 pred bytovým domom s. č. XXX.

Čas: 11 hod. 10 min.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Juraj Janiš, Rudolf Jantošík, Ing. Jozef Kubala.

Uznesenie č. I-8/2017

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh komsie poľnohospodárskej, lesného a vodného hospodárstva a ochrany ŽP o doplnenie ďalšieho sekretára do komisie.

OZ schvaľuje: - za ďalšieho sekretára pre komisiu poľnohospodársku, lesného a vodného hospodárstva a ochrany životného prostredia obce Nesluša pracovníka Obecného úradu v Nesluši Mgr. Vladimíra Fongusa.

Čas: 11 hod. 12 min.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Juraj Janiš, Rudolf Jantošík, Ing. Jozef Kubala.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.