Uznesenia z II. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nesluši konaného dňa 29. 05. 2016.

Uznesenie č. M II-1/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. voľbu overovateľov zápisnice,
 2. program rokovania 1. mimoriadneho zasadnutia OZ.

OZ schvaľuje:

 1. overovateľov zápisnice: 1. Anton Janáčik, 2. Ján Lisko,

Čas: 16 hod. 10 min.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Augustín Chovaňák, Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Juraj Janiš, Rudolf Jantošík.
 1.  
 2. program 2. mimoriadneho zasadnutia OZ

Čas: 16 hod. 11 min.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Augustín Chovaňák, Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Juraj Janiš, Rudolf Jantošík.

Uznesenie č. M II-2/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh územného plánu Obce Nesluša a všeobecne záväzného nariadenia Obce Nesluša o záväzných častiach Územného plánu Obce Nesluša (predkladá Ing.arch.Vladimír Barčiak).

Obecné zastupiteľstvo

1. berie na vedomie dôvodovú správu k návrhu územného plánu obce Nesluša ako i k návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša o záväzných častiach územného plánu obce Nesluša.

2. konštatuje, že

 1. návrh územného plánu obce Nesluša vrátane jeho záväzných častí bol prerokovaný v súlade so zák.č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov ako i v súlade s vyhláškou č. 55/2001 Z. z.
 2. návrh územného plánu obce Nesluša vrátane návrhu jeho záväzných častí bol zverejnený na uplatnenie pripomienok zo strany fyzických i právnických osôb podľa platnej legislatívy.
 3. do návrhu územného plánu obce Nesluša vrátane návrhu jeho záväzných častí boli zahrnuté podľa „Vyhodnotenia pripomienkového konania...“ všetky obcou akceptované pripomienky.
 4. Okresný úrad Žilina, Odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania vydal k návrhu územného plánu obce Nesluša ako i k návrhu všeobecne záväzného nariadenia o záväzných častiach územného plánu obce Nesluša kladné stanovisko.

3. schvaľuje

 1. Územný plán obce Nesluša.
 2. Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša o záväzných častiach územného plánu obce Nesluša.

4. ukladá

Obecnému úradu riadiť urbanisticko-architektonický rozvoj územia obce podľa týchto schválených dokumentov.

Čas: 17 hod. 00 min.

Hlasovanie:

 • za: 5,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Anton Janáčik,
 • neprítomní: Ing. Augustín Chovaňák, Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Juraj Janiš, Rudolf Jantošík.

Uznesenie č. M II-3/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh starostky Ing. Zuzany Jancovej na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na novostavbu zberného dvora v obci Nesluša parcela č. 3221/1.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok:

 • názov projektu: Novostavba zberného dvora v obci Nesluša parcela č. 3221/1;
 • výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa: € 47 124,69;
 • výška celkových oprávnených výdavkov: € 942 493,79;
 • kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-10.

Čas: 17 hod. 30 min.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Augustín Chovaňák, Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Juraj Janiš, Rudolf Jantošík.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.