Uznesenia z I. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nesluši konaného dňa 25. 01. 2016.

Uznesenie č. M I-1/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. voľbu overovateľov zápisnice,
 2. program rokovania 1. mimoriadneho zasadnutia OZ.

OZ schvaľuje:

 1. overovateľov zápisnice: 1. Rudolf Jantošík, 2. Vincent Nemček,
 2. program 1. mimoriadneho zasadnutia OZ.

Čas: 12 hod. 30 min.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Augustín Chovaňák, Ing. Marian Chovaňák, Juraj Janiš, Ing. Jozef Kubala, Ján Lisko.

Uznesenie č. M I-2/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh poslanca Rudolfa Jantošíka na navýšenie rozpočtu na rok 2016 v podprograme 8.1 Samospráva projektu 8.1.2 Kúpa motorového vozidla.

OZ schvaľuje navýšenie rozpočtu na rok 2016 v podprograme 8.1 Samospráva na projekt 8.1.2 Kúpa motorového vozidla o 5000 € z rozpočtovej rezervy.

Čas: 12 hod. 40 min.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Augustín Chovaňák, Ing. Marian Chovaňák, Juraj Janiš, Ing. Jozef Kubala, Ján Lisko.

Uznesenie č. M I-3/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh starostky Ing. Zuzany Jancovej na rozšírenie živnostenského registra Obce Nesluša.

Obecné zastupiteľstvo

 1. schvaľuje rozšírenie živnostenského registra Obce Nesluša, sídlo 023 41 Nesluša 978, IČO 00314137 o predmet podnikania „Opravy a montáž určených meradiel“;
 2. ustanovuje za zodpovedného zástupcu na činnosť „Opravy a montáž určených meradiel“ Pavla Tvrdého, bytom Nesluša XXXX, nar. XX. XX. XXXX na základe certifikátu číslo 4034/15 vydaného Slovenským metrologickým ústavom.

Čas: 12 hod. 45 min.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Augustín Chovaňák, Ing. Marian Chovaňák, Juraj Janiš, Ing. Jozef Kubala, Ján Lisko.

Uznesenie č. M I-4/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh starostky obce na voľbu veliteľa DHZ obce a preventivára DHZ obce.

Obecné zastupiteľstvo

 1. ruší Uznesenie č. IV-16/2015;
 2. schvaľuje Zuzanu Hrubú, nar. XX. XX. XXXX, bytom Nesluša XXXX za veliteľa DHZ obce;
 3. schvaľuje Ing. Michala Klotáka, nar. XX. XX. XXXX, bytom Nesluša XXXX za preventivára DHZ obce.

Čas: 12 hod. 50 min.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Augustín Chovaňák, Ing. Marian Chovaňák, Juraj Janiš, Ing. Jozef Kubala, Ján Lisko.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.