Uznesenia z III. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nesluši konaného dňa 23. 09. 2016.

Uznesenie č. III-1/2016

Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že novonastupujúca poslankyňa Anna Dupkalová zložila zákonom predpísaný sľub poslanca Obecného zastupiteľstva v Nesluši.

Čas: 18 hod. 15 min.

Neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Anton Janáčik, Pavol Janec, Juraj Janiš, Vincent Nemček.

Uznesenie č. III-2/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. voľbu overovateľov zápisnice;
 2. program rokovania III. riadneho zasadnutia OZ s tým, že
 • za bod 2 sa zaradí kontrola uznesení prijatých na minulých zasadnutiach obecného zastupiteľstva,
 • ruší sa bod 6 programu – verejné odovzdanie dokumentov,
 • ruší sa bod 8 programu - návrh všeobecne záväzného nariadenia o tvorbe, ochrane, správe a údržbe alebo obnove zelene a zásadách ochrany prírody a krajiny.

OZ schvaľuje:

 1. overovateľov zápisnice: 1. Ľubomír Slíž, 2. Pavol Škuta;
 2. program III. zasadnutia OZ s navrhnutými úpravami.

Čas: 18 hod. 17 min.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Anton Janáčik, Pavol Janec, Juraj Janiš, Vincent Nemček.

Uznesenie č. III-3/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh rozpočtového opatrenia č. 3-2/2016 (predkladá starostka Ing. Z. Jancová).

OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3-2/2016 podľa predloženého návrhu.

Čas: 18 hod. 58 min.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Anton Janáčik, Pavol Janec, Juraj Janiš, Vincent Nemček.

Uznesenie č. III-4/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh na doplnenie Rokovacieho poriadku komisií Obecného zastupiteľstva obce Nesluša (predkladá poslanec Ing. Jozef Kubala).

OZ schvaľuje: zmenu Rokovacieho poriadku komisií Obecného zastupiteľstva obce Nesluša nasledovne: v prvej vete článku II, odsek 3 sa text „Predsedom komisie je vždy poslanec obecného zastupiteľstva obce Nesluša“ nahrádza textom: „Predsedom komisie je poslanec obecného zastupiteľstva obce Nesluša alebo občan obce Nesluša“.

Čas: 19 hod. 02 min.

Hlasovanie:

 • za: 5,
 • proti: Rudolf Jantošík,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Anton Janáčik, Pavol Janec, Juraj Janiš, Vincent Nemček.

Uznesenie č. III-5/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: oznámenie Ing. Augustína Chovaňáka o ukončení členstva v komisiách OZ.

OZ berie na vedomie: ukončenie predsedníctva Ing. Augustína Chovaňáka v komisii na ochranu verejného záujmu a v komisii poľnohospodárskej, lesného a vodného hospodárstva a ochrany životného prostredia.

Čas: 19 hod. 05 min.

Neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Anton Janáčik, Pavol Janec, Juraj Janiš, Vincent Nemček.

Uznesenie č. III-6/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh Ing. Zuzany Jancovej na voľbu predsedu komisie poľnohospodárskej, lesného a vodného hospodárstva a ochrany životného prostredia.

OZ volí Ing. Jána Vojteka za predsedu komisie poľnohospodárskej, lesného a vodného hospodárstva a ochrany životného prostredia.

Čas: 19 hod. 10 min.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Anton Janáčik, Pavol Janec, Juraj Janiš, Vincent Nemček.

Uznesenie č. III-7/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh predsedu komisie poľnohospodárskej, lesného a vodného hospodárstva a ochrany životného prostredia Ing. Jána Vojteka na doplnenie nového člena komisie.

OZ volí Mgr. Petra Pijaka za člena komisie poľnohospodárskej, lesného a vodného hospodárstva a ochrany životného prostredia.

Čas: 19 hod. 12 min.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Anton Janáčik, Pavol Janec, Juraj Janiš, Vincent Nemček.

Uznesenie č. III-8/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: oznámenie predsedu komisie finančnej, správy obecného majetku a sociálnej Ing. Jozefa Kubalu o ukončení členstva Michaely Bomba Birkusovej v komisii a návrh na doplnenie nového člena komisie.

Obecné zastupiteľstvo

 1. berie na vedomie ukončenie členstva Michaely Bomba Birkusovej v komisii finančnej, správy obecného majetku a sociálnej;
 2. volí Mgr. Janu Pieronovú za člena komisie finančnej, správy obecného majetku a sociálnej.

Čas: 19 hod. 14 min.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Anton Janáčik, Pavol Janec, Juraj Janiš, Vincent Nemček.

Uznesenie č. III-9/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh Ing. Zuzany Jancovej na voľbu predsedu komisie na ochranu verejného záujmu.

OZ volí Annu Dupkalovú za predsedníčku komisie na ochranu verejného záujmu.

Čas: 19 hod. 15 min.

Hlasovanie:

 • za: 5,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Anna Dupkalová,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Anton Janáčik, Pavol Janec, Juraj Janiš, Vincent Nemček.

Uznesenie č. III-10/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: správu o činnosti hlavnej kontrolórky za tretí štvťrok 2016.

OZ berie na vedomie správu o činnosti hlavnej kontrolórky za tretí štvťrok 2016.

Čas: 19 hod. 16 min.

Neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Anton Janáčik, Pavol Janec, Juraj Janiš, Vincent Nemček.

Uznesenie č. III-11/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Kamila Šefára o prenájom časti pozemku č. KNC 1653 na uskladnenie palivového dreva (pod. č. 2016/395).

OZ zamieta Kamilovi Šefárovi prenájom časti pozemku č. KNC 1653 na uskladnenie palivového dreva.

Čas: 19 hod. 17 min.

Hlasovanie:

 • za: 0,
 • proti: 6,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Anton Janáčik, Pavol Janec, Juraj Janiš, Vincent Nemček.

Uznesenie č. III-12/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosti Antona Šarlinu o prenájom obecného pozemku č. KNC 1305 z dôvodu uskladnenia palivového dreva (pod. č. 2016/709, 2016/1082).

OZ zamieta žiadosti Antona Šarlinu (podané dňa 27. 04. 2016 a 13. 07. 2016) o prenájom obecného pozemku parcela č. CKN 1305.

Čas: 19 hod. 18 min.

Hlasovanie:

 • za: 0,
 • proti: 3,
 • zdržal sa: Ján Lisko, Ľubomír Slíž, Anna Dupkalová,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Anton Janáčik, Pavol Janec, Juraj Janiš, Vincent Nemček.

Uznesenie č. III-13/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Pavla Ďuriša a manželky Kataríny o odkúpenie parcely KNC č. 4394/2 (pod. č. 2016/704).

OZ zamieta: žiadosť Pavla Ďuriša a manželky Kataríny o odkúpenie parcely KNC č. 4394/2.

Čas: 19 hod. 19 min.

Hlasovanie:

 • za: 0,
 • proti: 6,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Anton Janáčik, Pavol Janec, Juraj Janiš, Vincent Nemček.

Uznesenie č. III-14/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Jána Mäkkého o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva – trvalé parkovanie pri rod. dome s. č. 260 (pod. č. 2016/1291).

OZ zamieta žiadosť Jána Mäkkého o povolenie na osobitné užívanie verejného priestranstva – trvalé parkovanie pri rod. dome s. č. 260.

Čas: 19 hod. 20 min.

Hlasovanie:

 • za: 0,
 • proti: 6,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Anton Janáčik, Pavol Janec, Juraj Janiš, Vincent Nemček.

Uznesenie č. III-15/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Antona Šarlinu o súhlas k uzavretiu zámennej zmluvy (pod. č. 2016/1156).

Obecné zastupiteľstvo zamieta: uzavretie zámennej zmluvy medzi Obcou Nesluša a Antonom Šarlinom o zámene parcely 1305 za časť parcely 3808.

Čas: 19 hod. 21 min.

Hlasovanie:

 • za: 0,
 • proti: 6,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Anton Janáčik, Pavol Janec, Juraj Janiš, Vincent Nemček.

Uznesenie č. III-16/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Milana Pariša o predĺženie nájmu časti pozemku č. KNC 434/1 (pod. č. 2016/1263).

OZ schvaľuje Milanovi Parišovi prenájom časti pozemku č. 434/1 v kat. ú. Nesluša, na ktorom je v súčasnosti zrealizovaná stavba garáže o rozmeroch 3,2 x 5 m, o celkovej ploche 16 m2. Výška nájomného bude stanovená podľa platného VZN č. 4/2015. Dĺžka nájmu bude 5 rokov so začiatkom od 01. 01. 2017.

Čas: 19 hod. 22 min.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Anton Janáčik, Pavol Janec, Juraj Janiš, Vincent Nemček.

Uznesenie č. III-17/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Tomáša Plošticu o prenájom časti pozemku č. KNC 2954 o celkovej ploche 451 m2 (pod. č. 2016/898).

OZ schvaľuje Tomášovi Plošticovi

 1. prenájom časti pozemku č. KNC 2954 o celkovej ploche prenajatého pozemku 451 m2 podľa predloženého návrhu na 5 rokov. Výška nájomného bude stanovená podľa platného VZN č. 4/2015;
 2. na prenajatom pozemku výstavbu dočasného oplotenia, ktoré bude po ukončení nájmu odstránené.

Čas: 19 hod. 26 min.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Anton Janáčik, Pavol Janec, Juraj Janiš, Vincent Nemček.

Uznesenie č. III-18/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Márie Králikove o finančný príspevok na opravu mosta poškodeného búrkou (pod. č. 2016/927).

OZ zamieta žiadosť Márie Králikovej o finančný príspevok na opravu mosta.

Čas: 19 hod. 28 min.

Hlasovanie:

 • za: 0,
 • proti: 6,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Anton Janáčik, Pavol Janec, Juraj Janiš, Vincent Nemček.

Uznesenie č. III-19/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Anny Zapaľačovej o dotáciu na vertikalizačné zariadenie pre dcéru (pod. č. 2016/1118).

OZ schvaľuje: žiadosť Anny Zapaľačovej o dotáciu na vertikalizačné zariadenie vo výške 1 850 eur a presun prostriedkov z prvku 6.2.2 Kultúrne akcie, položka 640 do podprogramu 7.2 Rodina a hmotná núdza, položka 640.

Čas: 19 hod. 30 min.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Anton Janáčik, Pavol Janec, Juraj Janiš, Vincent Nemček.

Uznesenie č. III-20/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Lucie Kurňavovej o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi (pod. č. 2016/1222).

OZ zamieta žiadosť Lucie Kurňavovej o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi.

Čas: 19 hod. 33 min.

Hlasovanie:

 • za: 0,
 • proti: 6,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Anton Janáčik, Pavol Janec, Juraj Janiš, Vincent Nemček.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.