Uznesenia z I. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nesluši konaného dňa 22. 04. 2016.

Uznesenie č. I-1/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. voľbu overovateľov zápisnice,
 2. program rokovania I. riadneho zasadnutia OZ s tým, že:
 • za bod 1 sa zaradí návrh starostky Ing. Zuzany Jancovej na organizačnú zmenu - zníženie stavu zamestnancov Obce Nesluša v DOS;
 • za bod 11 sa zaradí návrh poslanca Ing. Augustína Chovaňáka na prerokovanie požiadaviek Rady školy pri ZŠ Nesluša a návrh poslanca Pavla Škutu na presun stavebného úradu z Kysuckého Nového Mesta do Nesluše.

OZ schvaľuje:

 1. overovateľov zápisnice: 1. Vincent Nemček, 2. Ján Lisko;
 2. program I. zasadnutia OZ s navrhnutými úpravami

Čas: 18 hod. 15 min.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Ing. Jozef Kubala, Ľubomír Slíž.

Uznesenie č. I-2/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh starostky Ing. Z. Jancovej na zníženie stavu zamestnancov Obce Nesluša v Dome opatrovateľských služieb Nesluša.

OZ schvaľuje: zníženie stavu zamestnancov Obce Nesluša v zariadení sociálnych služieb Nesluša/Dome opatrovateľských služieb Nesluša s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce o jedno pracovné miesto a zrušenie pracovného miesta „riaditeľ Zariadenia sociálnych služieb Nesluša/riaditeľ Domu opatrovateľských služieb Nesluša“ ku dňu 31. 07. 2016.

Čas: 18 hod. 22 min.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Ing. Jozef Kubala, Ľubomír Slíž.

Uznesenie č. I-3/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Nesluša 2015-2024 (predkladá starostka Ing. Zuzana Jancová).

OZ schvaľuje: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Nesluša 2015-2024.

Čas: 18 hod. 25 min.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Ing. Jozef Kubala, Ľubomír Slíž.

Uznesenie č. I-4/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Správu starostky Ing. Zuzany Jancovej o odpadovom hospodárstve Obce Nesluša za rok 2015.

OZ berie na vedomie: Správu o odpadovom hospodárstve Obce Nesluša za rok 2015.

 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Ing. Jozef Kubala, Ľubomír Slíž.

Uznesenie č. I-5/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Správu starostky Ing. Zuzany Jancovej o verejnom vodovode Obce Nesluša za rok 2015.

OZ berie na vedomie: Správu o verejnom vodovode Obce Nesluša za rok 2015.

 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Ing. Jozef Kubala, Ľubomír Slíž.

Uznesenie č. I-6/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša o verejnom vodovode (predkladá starostka Ing. Zuzana Jancová).

OZ zamieta: Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša o verejnom vodovode.

Čas: 18 hod. 35 min.

Hlasovanie:

 • za: 0,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 8,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Ing. Jozef Kubala, Ľubomír Slíž.

Uznesenie č. I-7/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Správu o činnosti hlavnej kontrolórky za prvý štvrťrok 2016.

OZ berie na vedomie: Správu o činnosti hlavnej kontrolórky za prvý štvrťrok 2016.

 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Ing. Jozef Kubala, Ľubomír Slíž.

Uznesenie č. I-8/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Správu hlavnej kontrolórky o inventarizácii hnuteľného a nehnuteľného majetku Obce Nesluša.

OZ berie na vedomie: Správu hlavnej kontrolórky o inventarizácii hnuteľného a nehnuteľného majetku Obce Nesluša.

 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Ing. Jozef Kubala, Ľubomír Slíž.

Uznesenie č. I-9/2016

1.

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Inventarizačný zápis k účtu 021-01 Budovy Čiastkovej komisie pre budovy v majetku obce.

OZ schvaľuje vysporiadanie na účte podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie v Inventarizačnom zápise k účtu 021-01 Budovy z 26. 02. 2016.

Čas: 18 hod. 56 min.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Ing. Jozef Kubala,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Ľubomír Slíž.

2.

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Inventarizačný zápis k účtu 021-02 Stavby Čiastkovej komisie pre pozemky a stavby v majetku obce.

OZ schvaľuje vysporiadanie na účte podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie v Inventarizačnom zápise k účtu 021-02 Stavby z 26. 02. 2016.

Čas: 18 hod. 58 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Ľubomír Slíž.

3.

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Inventarizačný zápis k účtu 022-01 Energetické a hnacie stroje Čiastkovej komisie pre Obecný úrad Nesluša.

OZ schvaľuje vysporiadanie na účte podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie v Inventarizačnom zápise k účtu 022-01 Energetické a hnacie stroje z 26. 02. 2016.

Čas: 19 hod. 00 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Ľubomír Slíž.

4.

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Inventarizačný zápis k účtu 022-02 Pracovné stroje a zariadenia Čiastkovej komisie pre Obecný úrad Nesluša.

OZ schvaľuje vysporiadanie na účte podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie v Inventarizačnom zápise k účtu 022-02 Pracovné stroje a zariadenia z 26. 02. 2016.

Čas: 19 hod. 01 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Ľubomír Slíž.

5.

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Inventarizačný zápis k účtu 023-01 Dopravné prostriedky OcÚ Čiastkovej komisie pre Obecný úrad Nesluša.

OZ schvaľuje vysporiadanie na účte podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie v Inventarizačnom zápise k účtu 023-01 Dopravné prostriedky OcÚ z 26. 02. 2016.

Čas: 19 hod. 02 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Ľubomír Slíž.

6.

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Inventarizačný zápis k účtu 041-01 Územný plán Inventúrnej komisie.

OZ schvaľuje vysporiadanie na účte podľa návrhu inventúrnej komisie v Inventarizačnom zápise k účtu 041-01 Územný plán z 26. 02. 2016.

Čas: 19 hod. 03 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Ľubomír Slíž.

7.

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Inventarizačný zápis k účtom 042-01 Obecný úrad a 042-01-02 Garáž pri OcÚ Inventúrnej komisie.

OZ schvaľuje vysporiadanie na účte podľa návrhu inventúrnej komisie v Inventarizačnom zápise k účtom 042-01 Obecný úrad a 042-01-02 Garáž pri OcÚ z 26. 02. 2016.

Čas: 19 hod. 04 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Ľubomír Slíž.

8.

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Inventarizačný zápis k účtu 042-02 Telocvičňa Inventúrnej komisie.

OZ schvaľuje vysporiadanie na účte podľa návrhu inventúrnej komisie v Inventarizačnom zápise k účtu 042-02 Telocvičňa z 26. 02. 2016.

Čas: 19 hod. 05 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Ľubomír Slíž.

9.

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Inventarizačný zápis k účtu 042-04 Puškátka Čiastkovej komisie pre pozemky a stavby v majetku obce.

OZ schvaľuje vysporiadanie na účte podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie v Inventarizačnom zápise k účtu 042-04 Puškátka z 10. 02. 2016.

Čas: 19 hod. 10 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Ľubomír Slíž.

10.

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Inventarizačný zápis k účtu 042-05 DOS Inventúrnej komisie.

OZ schvaľuje vysporiadanie na účte podľa návrhu inventúrnej komisie v Inventarizačnom zápise k účtu 042-05 DOS z 10. 02. 2016.

Čas: 19 hod. 12 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Ľubomír Slíž.

11.

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Inventarizačný zápis k účtu 042-05-01 DOS z HŠ Inventúrnej komisie.

OZ schvaľuje vysporiadanie na účte podľa návrhu inventúrnej komisie v Inventarizačnom zápise k účtu 042-05-01 DOS z HŠ z 10. 02. 2016.

Čas: 19 hod. 13 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Ľubomír Slíž.

12.

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Inventarizačný zápis k účtu 042-06 ČOV Čiastkovej komisie pre budovy v majetku obce.

OZ schvaľuje vyradenie projektu Čistička odpadových vôd v sume € 264 369,91 na účte 042-06 ČOV ako zmarenej investície.

Čas: 19 hod. 14 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Ľubomír Slíž.

13.

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Inventarizačný zápis k účtu 042-07 Vodojem Červené čiastkovej komisie pre budovy v majetku obce.

OZ schvaľuje vysporiadanie na účte podľa návrhu inventúrnej komisie v Inventarizačnom zápise k účtu 042-07 Vodojem Červené z 10. 02. 2016.

Čas: 19 hod. 15 min.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Rudolf Jantošík,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Ľubomír Slíž.

14.

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Inventarizačný zápis k účtu 042-08 Vodojem Chovancovce Čiastkovej komisie pre budovy v majetku obce.

OZ schvaľuje vysporiadanie na účte podľa návrhu inventúrnej komisie v Inventarizačnom zápise k účtu 042-08 Vodojem Chovancovce z 10. 02. 2016.

Čas: 19 hod. 16 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Ľubomír Slíž.

15.

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Inventarizačný zápis k účtu 042-09 Základná škola Inventúrnej komisie.

OZ schvaľuje vysporiadanie na účte podľa návrhu inventúrnej komisie v Inventarizačnom zápise k účtu 042-09 Základná škola z 10. 02. 2016.

Čas: 19 hod. 16 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Ľubomír Slíž.

16.

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Inventarizačný zápis k účtu 042-11 Vodovod DK Čiastkovej komisie pre pozemky a stavby v majetku obce.

OZ schvaľuje vysporiadanie na účte podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie v Inventarizačnom zápise k účtu 042-11 Vodovod DK zo 17. 02. 2016.

Čas: 19 hod. 17 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Ľubomír Slíž.

17.

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Inventarizačný zápis k účtu 042-14 Vodovod Jednota Čiastkovej komisie pre pozemky a stavby v majetku obce.

OZ schvaľuje vysporiadanie na účte podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie v Inventarizačnom zápise k účtu 042-14 Vodovod Jednota zo 17. 02. 2016.

Čas: 19 hod. 17 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Ľubomír Slíž.

18.

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Inventarizačný zápis k účtu 042-15 Vodovod Kalincov potok Čiastkovej komisie pre pozemky a stavby v majetku obce.

OZ schvaľuje vysporiadanie na účte podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie v Inventarizačnom zápise k účtu 042-15 Vodovod Kalincov potok zo 17. 02. 2016.

Čas: 19 hod. 18 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Ľubomír Slíž.

19.

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Inventarizačný zápis k účtu 042-16 Vodovod Družstvo Čiastkovej komisie pre pozemky a stavby v majetku obce.

OZ schvaľuje vysporiadanie na účte podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie v Inventarizačnom zápise k účtu 042-16 Vodovod Družstvo potok zo 17. 02. 2016.

Čas: 19 hod. 19 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Ľubomír Slíž.

20.

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Inventarizačný zápis k účtu 042-17 Materská škola Inventúrnej komisie.

OZ schvaľuje vysporiadanie na účte podľa návrhu inventúrnej komisie v Inventarizačnom zápise k účtu 042-17 Materská škola potok zo 17. 02. 2016.

Čas: 19 hod. 20 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Ľubomír Slíž.

21.

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Inventarizačný zápis k účtu 042-18 Vodovod Adamkovce Čiastkovej komisie pre pozemky a stavby v majetku obce.

OZ schvaľuje vysporiadanie na účte podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie v Inventarizačnom zápise k účtu 042-18 Vodovod Adamkovce zo 17. 02. 2016.

Čas: 19 hod. 21 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Ľubomír Slíž.

22.

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Inventarizačný zápis k účtu 042-19 MK Kalincov potok Čiastkovej komisie pre pozemky a stavby v majetku obce.

OZ schvaľuje vysporiadanie na účte podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie v Inventarizačnom zápise k účtu 042-19 MK Kalincov potok zo 17. 02. 2016.

Čas: 19 hod. 22 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Ľubomír Slíž.

23.

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Inventarizačný zápis k účtu 042-20 Centrum obce Inventúrnej komisie.

OZ schvaľuje vysporiadanie na účte podľa návrhu inventúrnej komisie v Inventarizačnom zápise k účtu 042-20 Centrum obce zo 17. 02. 2016.

Čas: 19 hod. 23 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Ľubomír Slíž.

24.

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Inventarizačný zápis k účtu 042-21 MK Adamkovce Čiastkovej komisie pre pozemky a stavby v majetku obce.

OZ schvaľuje vysporiadanie na účte podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie v Inventarizačnom zápise k účtu 042-21 MK Adamkovce zo 17. 02. 2016.

Čas: 19 hod. 23 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Ľubomír Slíž.

25.

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Inventarizačný zápis k účtu 042-22 Kamerový systém Inventúrnej komisie.

OZ schvaľuje vysporiadanie na účte podľa návrhu inventúrnej komisie v Inventarizačnom zápise k účtu 042-22 Kamerový systém zo 17. 02. 2016.

Čas: 19 hod. 24 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Ľubomír Slíž.

26.

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Inventarizačný zápis k účtu 042-23 Zberný dvor Inventúrnej komisie.

OZ schvaľuje vysporiadanie na účte podľa návrhu inventúrnej komisie v Inventarizačnom zápise k účtu 042-03 Zberný dvor zo 17. 02. 2016.

Čas: 19 hod. 25 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Ľubomír Slíž

27.

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Inventarizačný zápis k účtom 31X Pohľadávky Inventúrnej komisie.

OZ schvaľuje vysporiadanie na účtoch podľa návrhu inventúrnej komisie v Inventarizačnom zápise k účtom 31X Pohľadávky z 29. 02. 2016.

Čas: 19 hod. 26 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Ľubomír Slíž.

28.

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Inventarizačný zápis k účtom 38X Časové rozlíšenie Inventúrnej komisie.

OZ schvaľuje vysporiadanie na účtoch podľa návrhu inventúrnej komisie v Inventarizačnom zápise k účtom 38X Časové rozlíšenie z 29. 02. 2016.

Čas: 19 hod. 27 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Ľubomír Slíž.

29.

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Inventarizačný zápis k účtom 391 Opravné položky Inventúrnej komisie.

OZ schvaľuje vysporiadanie na účtoch podľa návrhu inventúrnej komisie v Inventarizačnom zápise k účtom 391 Opravné položky z 29. 02. 2016.

Čas: 19 hod. 27 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Ľubomír Slíž.

Uznesenie č. I-10/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh starostky Ing. Z. Jancovej na vysporiadanie vlastníckeho práva v prospech obce Nesluša k pozemkom tvoriacim futbalové ihrisko a prístupovú komunikáciu:

1.

Vysporiadanie vlastníckeho práva v prospech obce Nesluša k pozemkom tvoriacim Futbalové Ihrisko a prístupovú komunikáciu - KNC 1436 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 23 117 m2, KNC 1438 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 024 m2.

OZ schvaľuje: Vysporiadanie vlastníckeho práva v prospech obce Nesluša k pozemkom tvoriacim Futbalové Ihrisko a prístupovú komunikáciu - KNC 1436 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 23 117 m2, KNC 1438 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 024 m2 najvhodnejším postupom vrátane postupu podľa zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 63 zák. 323/92 Zb. o notároch a notárskej činnosti ako aj príp. zákona NRSR č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čas: 19 hod. 30 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Ľubomír Slíž.

2.

Zmluva o právnych službách na vysporiadanie vlastníctva so spoločnosťou Advokátska kancelária JUDr. Milan Chovanec, s. r. o., Vojtecha Tvrdého 17, 010 01 Žilina, IČO: 36436640 za cenu 0,75 €/m2 + DPH.

OZ zamieta: Zmluvu o právnych službách na vysporiadanie vlastníctva so spoločnosťou Advokátska kancelária JUDr. Milan Chovanec, s. r. o., Vojtecha Tvrdého 17, 010 01 Žilina, IČO: 36436640 za cenu 0,75 €/m2 + DPH.

Čas: 19 hod. 35 min.

Hlasovanie:

 • za: 0,
 • proti: 8,
 • zdržal sa: Anton Janáčik,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Ľubomír Slíž.

3.

OZ ukladá starostke obce: Požiadať notársky úrad o spísanie osvedčenia o vydržaní vlastníctva v prospech obce Nesluša podľa § 63 zák. 323/92 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) k pozemkom tvoriacim Futbalové Ihrisko a prístupovú komunikáciu, ktoré budú vytvorené/oddelené geometrickým plánom od parciel - KNC 1436 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 23 117 m2, KNC 1438 - – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 024 m2.

Čas: 19 hod. 37 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Ľubomír Slíž.

Uznesenie č. I-11/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Žiadosť starostky Ing. Z. Jancovej na zmenu dopravného značenia v obci.

OZ schvaľuje: osadenie DZ – IP 24a, IP 24b - Zóna s dopravným obmedzením a Koniec zóny s dopravným obmedzením so symbolom DZ-B33 (Zákaz státia) - pri ceste 2052 v km 3,120 v k. ú. Nesluša s platnosťou v Čase od 18. hod. do 6. hod.

Čas: 20 hod. 10 min.

Hlasovanie:

 • za: 7,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Anton Janáčik, Ján Lisko,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Ľubomír Slíž.

Uznesenie č. I-12/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh starostky Ing. Zuzany Jancovej na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zníženie energetickej náročnosti MŠ Nesluša.

OZ schvaľuje podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok:

 • názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti MŠ Nesluša;
 • výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa: € 21 849,22 presunúť z rezervy; celkové oprávnené výdavky projektu: € 436 984,40; výška neoprávnených výdavkov, o ktoré bola znížená výška celkových oprávnených výdavkov v dôsledku plánovanej úspory energie na vykurovanie: € 0,00;
 • kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2015-6.

Čas: 20 hod. 55 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Ľubomír Slíž.

Uznesenie č. I-13/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Šachového klubu Mladosť Nesluša o poskytnutie priestorov sobášnej miestnosti do vytvorenia vhodných priestorov pre klubovú činnosť.

Obecné zastupiteľstvo odporúča predsedovi ŠK Mladosť Vladimírovi Špiriakovi prerokovať možnosť poskytnutia priestorov pre klubovú činnosť v ZŠ Nesluša.

Čas: 21 hod. 20 min.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Ing. Jozef Kubala,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Ľubomír Slíž.

Uznesenie č. I-14/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Jakuba Kováčika na poskytnutie dotácie na Nesluša fest 2016.

OZ zamieta žiadosť Jakuba Kováčika na poskytnutie dotácie na Nesluša fest 2016.

Čas: 21 hod. 35 min.

Hlasovanie:

 • za: 0,
 • proti: 9,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Ľubomír Slíž.

Uznesenie č. I-15/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Mgr. Jany Máčkovej, bytom Nesluša 299 o schválenie nájmu obecných priestorov v Základnej škole – v priestoroch telocvične, za účelom súkromného podnikania (pod. č. 2015/2742).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: prenájom obecných priestorov v Základnej škole – v priestoroch telocvične Základnej školy Nesluša za účelom súkromného podnikania v oblasti masážno-relaxačnej činnosti a pedikúry Mgr. Jane Máčkovej od 01. 05. 2016 do 31. 12. 2016.

Čas: 21 hod. 40 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Ľubomír Slíž.

Uznesenie č. I-16/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Antona Šarlinu, bytom Nesluša 1017 o prenájom obecného pozemku parcela č. CKN 1305 z dôvodu uskladnenia palivového dreva (pod. č. 2016/151).

OZ zamieta: žiadosť Antona Šarlinu, bytom Nesluša 1017 o prenájom obecného pozemku parcela č. CKN 1305.

Čas: 21 hod. 45 min.

Hlasovanie:

 • za: Ján Lisko, Juraj Janiš, Vincent Nemček, Anton Janáčik,
 • proti: Ing. Jozef Kubala, Pavol Janec, Pavol Škuta, Ing. Augustín Chovaňák, Rudolf Jantošík,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Ľubomír Slíž.

Uznesenie č. I-17/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh doc. Ing. Jaroslava Krála, CSc. na doplnenie Štatútu obce Nesluša.

OZ schvaľuje: doplnenie čl. 5 odst. 3 bod 18 Štatútu Obce Nesluša o text: "Obec je vlastníkom a prevádzkovateľom verejného vodovodu".

Čas: 21 hod. 50 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Ľubomír Slíž.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.