Uznesenia z III. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nesluši konaného dňa 27. 11. 2015.

Uznesenie č. M III-1/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. voľbu overovateľov zápisnice,
 2. program rokovania 3. mimoriadneho zasadnutia OZ.

OZ schvaľuje:

 1. overovateľov zápisnice: 1. Vincent Nemček, 2. Ing. Augustín Chovaňák,
 2. program 3. mimoriadneho zasadnutia OZ.

Čas: 17 hod. 02 min.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Juraj Janiš, Rudolf Jantošík, Ing. Jozef Kubala.

Uznesenie č. M III-2/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh starostky Ing. Zuzany Jancovej na uzatvorenie mandátnej zmluvy medzi Obcou Nesluša a Veriton, s. r. o.

 1. na vypracovanie projektového spisu na projekt „Nesluša – Potok Neslušanka, protipovodňová ochrana“ a vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z eurofondov,
 2. na vykonanie verejného obstarávania spojeného s realizáciou projektu „Nesluša – Potok Neslušanka, protipovodňová ochrana“.

OZ poveruje starostku Ing. Zuzanu Jancovú uzatvorením mandátnej zmluvy medzi Obcou Nesluša a Veriton, s. r. o.

 1. na vypracovanie projektového spisu na projekt „Nesluša – Potok Neslušanka, protipovodňová ochrana“ a vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z eurofondov,
 2. na vykonanie verejného obstarávania spojeného s realizáciou projektu „Nesluša – Potok Neslušanka, protipovodňová ochrana“.

Čas: 17 hod. 06 min.

Hlasovanie:

 • za: 7,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Juraj Janiš, Ing. Jozef Kubala.

Uznesenie č. M III-3/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh starostky Ing. Zuzany Jancovej na vyčlenenie finančných prostriedkov na spracovanie projektu „Nesluša – Potok Neslušanka, protipovodňová ochrana“.

OZ schvaľuje: vyčlenenie 50 000 € na spracovanie projektu „Nesluša – Potok Neslušanka, protipovodňová ochrana“.

Čas: 17 hod. 40 min.

Hlasovanie:

 • za: 7,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Ing. Marian Chovaňák,
 • neprítomní: Pavol Janec, Juraj Janiš, Ing. Jozef Kubala.

Uznesenie č. M III-4/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh starostky Ing. Zuzany Jancovej na prevzatie potoka Neslušanka od Lesov Slovenskej republiky, š. p., Banská Bystrica do užívania Obce Nesluša.

OZ poveruje starostku Ing. Zuzanu Jancovú prípravou podkladov na prevzatie potoka Neslušanka od Lesov Slovenskej republiky, š. p., Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica do užívania Obce Nesluša.

Čas: 18 hod. 05 min.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Pavol Janec, Juraj Janiš, Ing. Jozef Kubala.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.