Uznesenia z II. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nesluši zo dňa 14. 10. 2015.

Uznesenie č. M II-1/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo bod programu č. 1:

 1. voľbu overovateľov zápisnice,
 2. program II. mimiriadneho zasadnutia OZ.

OZ schvaľuje:

 1. overovateľov zápisnice: 1. Anton Janáčik, 2. Ján Lisko,
 2. program II. mimoriadneho zasadnutia OZ.

Čas: 16:10 hod.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Jozef Kubala, Ľubomír Slíž.

Uznesenie M II-2/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo bod programu č. 2: Zmluva s organizáciou zodpovednosti výrobcov podľa nového zákona o odpadoch - podľa § 59 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z., výber organizácie.

OZ schvaľuje:

 • Obecné zastupiteľstvo vyberá z predložených návrhov spoločnosť Envi-Pak, a. s. Galvaniho7/8, Bratislava;
 • Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku obce p. Ing. Zuzanu Jancovú k podpisu zmluvy o budúcej zmluve so spoločnosťou Envi-Pak, a. s. a k príprave zmluvných vzťahov pôsobnosti organizácie zodpovednosti výrobcov v oblasti odpadov z obalov a neobalových výrobkov vytriedených z komunálneho odpadu, vrátane uplatnenia podmienok zmluvy na reálne podmienky odpadového hospodárstva obce.

Čas: 16:21 hod.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Jozef Kubala, Ľubomír Slíž.

Uznesenie M II-3/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo bod programu č. 3: Účasť obce na projekte podpory zberu a spracovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a použitie finančných prostriedkov obce.

OZ schvaľuje:

 • Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zapojením obce do projektu podpory zberu a spracovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu pripravovaného občianskym združením obcí dolných Kysúc.
 • Obecné zastupiteľstvo súhlasí v prípade úspešnosti programu s použitím čiastky 6200 € programového rozpočtu obce na roky 2015 - 2017 na projekt za účlom obstarania kompostérov a kompostovacích zariadení do domácností, obecných organizácií, spracovania tohto odpadu z verejných priestranstiev v majetku alebo správe obce a propagácie predchádzania vzniku týchto odpadov.
 • Obecné zastupiteľstvo oprávňuje starostku obce bez súhlasu OZ k prípadnému navýšeniu čiastky do 10 % podľa možnosti technického zabezpečenia vo fáze realizácie projektu a výsledkov obstarávania.

Čas: 16:35 hod.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Jozef Kubala, Ľubomír Slíž.

Uznesenie M II-4/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Odvolanie sa spoločnosti Lesné družstvo Nesluša – Parišovka, a prijalo:

OZ odporúča starostke obce dodržiavať dohodu o vývoze dreva pre Lesné družstvo Nesluša – Parišovka do výšky 10 m3 na jednu vývoznú súpravu.

Čas: 18:00

Hlasovanie:

 • za: 7,
 • proti: Ján lisko,
 • zdržal sa: Vincent Nemček,
 • neprítomní: Ing. Jozef Kubala, Ľubomír Slíž.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.