Uznesenia z 1. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nesluši konaného dňa 14. 09. 2015.

Uznesenie č. M-1/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. voľbu overovateľov zápisnice,
 2. program rokovania 1. mimoriadneho zasadnutia OZ.

OZ schvaľuje:

 1. overovateľov zápisnice: 1. Rudolf Jantošík, 2. Anton Janáčik,
 2. program 1. mimoriadneho zasadnutia OZ.

Čas: 18 hod. 50 min.

Hlasovanie:

 • za: 7,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Ing. Jozef Kubala, Ľubomír Slíž.

Uznesenie č. M-2/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: v súvislosti s uznesením V-15/2015 návrh starostky Ing. Zuzany Jancovej na ukončenie platnosti dohody medzi Lesným družstvom Parišovka a Obcou Nesluša o využívaní miestnych komunikácií na prepravu dreva spôsobom, aby sa minimalizovali vplyvy, ktorými by mohlo počas prepravy dreva dochádzať k ich poškodzovaniu, nakoľko sa predmetný vývoz už zrealizoval.

OZ ruší: platnosť dohody medzi Lesným družstvom Parišovka a Obcou Nesluša o využívaní miestnych komunikácií na prepravu dreva.

Čas: 19 hod. 20 min.

Hlasovanie:

 • za: Ján Lisko,
 • proti: 6,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Ing. Jozef Kubala, Ľubomír Slíž.

OZ zamieta návrh starostky Ing. Zuzany Jancovej na ukončenie platnosti dohody medzi Lesným družstvom Parišovka a Obcou Nesluša o využívaní miestnych komunikácií na prepravu dreva spôsobom, aby sa minimalizovali vplyvy, ktorými by mohlo počas prepravy dreva dochádzať k ich poškodzovaniu, nakoľko sa predmetný vývoz už zrealizoval. Pozn.: poslanci vzhľadom na to, že nie sú účastníkmi dohody, nie sú oprávnení dohodu zrušiť.

Uznesenie č. M-3/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh Ing. Zuzany Jancovej na zrušenie

 1. uznesenia č. I/2012 v bode B/2 („OZ schvaľuje mesačnú odmenu pre hlavného kontrolóra – 30 % z hrubej mzdy od 01. 01. 2012“),
 2. uznesenia VII/2011 v bode B/5 („OZ schvaľuje odmenu pre kontrolóra obce vo výške 10 € zaúčasť na zasadnutiach komisií OZ“).

OZ ruší:

 1. uznesenie č. I/2012 v bode B/2 („OZ schvaľuje mesačnú odmenu pre hlavného kontrolóra – 30 % z hrubej mzdy od 01. 01. 2012“),
 2. uznesenie VII/2011 v bode B/5 („OZ schvaľuje odmenu pre kontrolóra obce vo výške 10 € za účasť na zasadnutiach komisií OZ“).

Čas: 19 hod. 25 min.

Hlasovanie:

 • za: 7,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Ing. Jozef Kubala, Ľubomír Slíž.

Uznesenie č. M-4/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh rozpočtového opatrenia 3/2015.

OZ schvaľuje: presun

a) v programe 7 – Komunikácie a verejné priestranstvá z položky 717001 Realizácia nových stavieb - 2500 € do položky 633006-02 Značky 1000 € do položky 635006-02 Údržba – odvod povrchovej vody 1500 €.

Čas: 19 hod. 30 min.

Hlasovanie:

 • za: 7,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Ing. Jozef Kubala, Ľubomír Slíž.

b) v podprograme 8.2 – Základná škola z položky 717002 Rekonštrukcia WC - 5000 € do položky 716 Projektová dokumentácia: zateplenie ZŠ + výmena strechy + havarijný stav WC 5000 €.

Čas: 19 hod. 35 min.

Hlasovanie:

 • za: 7,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Ing. Jozef Kubala, Ľubomír Slíž.

c) v podprograme 11.3 – Zásobovanie vodou z položky 717001 Realizácia nových stavieb - 13000 € do položky 632002 Vodné, stočné 3000 € do položky 635004 Údržba prevádzkových zariadení 10000 €.

Čas: 19 hod. 50 min.

Hlasovanie:

 • za: 7,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Ing. Jozef Kubala, Ľubomír Slíž.

Uznesenie č. M-5/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: upozornenie starostky na podozrenie možných nelegálnych odberov vody z vodojemu Dúbravy.

Obecné zastupiteľstvo ukladá Obecnému úradu v Nesluši vyvolať jednanie so SEVAK-om ohľadne namontovania vodomeru k vodojemu Dúbravy vzhľadom na podozrenie možných nelegálnych odberov.

Čas: 20 hod. 05 min.

Hlasovanie:

 • za: 7,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Ing. Jozef Kubala, Ľubomír Slíž.

Uznesenie č. M-6/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh starostky Ing. Zuzany Jancovej na zbúranie obecnej budovy Bufet Večierka.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zbúranie obecnej budovy – stavby so súp. č. 1085 zapísanej na Okresnom úrade Kysucké Nové Mesto – katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1244 ako Bufet Večierka, ktorá je postavená na pozemku s parcelným číslom 1394/2 o celkovej výmere plochy 36 m2.

Čas: 20 hod. 10 min.

Hlasovanie:

 • za: 7,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Ing. Jozef Kubala, Ľubomír Slíž.

Uznesenie č. M-7/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Športového klubu Neslušskí vlci o poskytnutie dotácie (p. č. 2015/1786).

OZ schvaľuje: dotáciu 1000 € na podporu činnosti Športového klubu Neslušskí vlci.

Čas: 20 hod. 15 min.

Hlasovanie:

 • za: 7,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Ing. Jozef Kubala, Ľubomír Slíž.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.