Uznesenia z VIII. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nesluši konaného dňa 28. 12. 2015.

Uznesenie č. VIII-1/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo voľbu overovateľov zápisnice

OZ schvaľuje:
a) overovateľov zápisnice: 1. Ján Lisko, 2. Vincent Nemček

Čas: 17 hod. 10 min.

Hlasovanie:

 • za: 10 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Rudolf Jantošík.

Uznesenie č. VIII-2/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo program rokovania VIII. riadneho zasadnutia OZ.

OZ schvaľuje program VIII. zasadnutia OZ s tým, že - za bod 3 sa zaradí prezentácia kultúrnych podujatí na r. 2016 súvisiaca s požiadavkou na úpravu rozpočtu - za bod Rozpočet Obce Nesluša sa zaradí bod Rozpočtové opatrenie Základnej školy k 15.11.2015.

Čas: 17 hod. 15 min.

Hlasovanie:

 • za: 10 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Rudolf Jantošík.

Uznesenie č. VIII-3/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby, odľahčovacej služby, spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a platenia úhrady za domácu opatrovateľskú službu (predkladateľka Ing. Zuzana Jancová).

OZ schvaľuje: Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša č. 15 o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby, odľahčovacej služby, spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a platenia úhrady za domácu opatrovateľskú službu.

Čas: 17 hod. 20 min.

Hlasovanie:

 • za: 10 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Rudolf Jantošík.

Uznesenie č. VIII-4/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh prílohy k VZN Obce Nesluša č. 7/2015 o financovaní materských škôl, základných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce (predkladateľ komisia finančná, správy obecného majetku a sociálna).

OZ schvaľuje: prílohu k VZN Obce Nesluša č. 7/2015 o financovaní materských škôl, základných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce na rok 2016.

Čas: 17 hod. 22 min.

Hlasovanie:

 • za: 10 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Rudolf Jantošík.

Uznesenie č. VIII-5/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh poslanca Ing. Augustína Chovaňáka na navýšenie rozpočtu na rok 2016 v podprograme 8.2 Školstvo o 5000 € na opravu strešných okien v chodbe telocvične.

OZ schvaľuje navýšenie rozpočtu na rok 2016 v podprograme 8.2 Školstvo o 5000 € určených na opravu strešných okien v chodbe telocvične presunutím z nerozdelených prostriedkov.

Čas: 18 hod. 05 min.

Hlasovanie:

 • za: 10 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Rudolf Jantošík.

Uznesenie č. VIII-6/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh starostky Ing. Zuzany Jancovej na navýšenie rozpočtu na rok 2016 v podprograme 8.8 Plánovanie o 1000 € na územný plán.

OZ schvaľuje navýšenie rozpočtu na rok 2016 v podprograme 8.8 Plánovanie o 1000 € určených na územný plán presunutím z nerozdelených prostriedkov.

Čas: 18 hod. 15 min.

Hlasovanie:

 • za: 10 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Rudolf Jantošík.

Uznesenie č. VIII-7/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh komisie finančnej, správy obecného majetku a sociálnej na navýšenie rozpočtu na rok 2016 v podprograme 6.1 Šport, prvok 6.1.1 Futbalový klub z 5500 € na 8000 €.

OZ schvaľuje navýšenie rozpočtu na rok 2016 v podprograme 6.1 Šport, prvok 6.1.1 Futbalový klub, z 5500 € na 8000 € presunutím 2500 € do položky Tovary a služby z nerozdelených prostriedkov.

Čas: 18 hod. 20 min.

Hlasovanie:

 • za: 10 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Rudolf Jantošík.

Uznesenie č. VIII-8/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh komisie pre školstvo, mládež, kultúru a šport na navýšenie rozpočtu na rok 2016 v podprograme 6.2 Kultúra, prvku 6.2.2 Kultúrne akcie.

OZ schvaľuje navýšenie rozpočtu na rok 2016 v podprograme 6.2 Kultúra, prvku 6.2.2.Kultúrne akcie z 8000 € na 15000 € presunutím z nerozdelených prostriedkov.

Čas: 18 hod. 22 min.

Hlasovanie:

 • za: 10 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Rudolf Jantošík.

Uznesenie č. VIII-9/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh komisie finančnej, správy obecného majetku a sociálnej na navýšenie rozpočtu na rok 2016 v podprograme 5.1 Bezpečnosť, prvku 5.1.1 Protipožiarna ochrana.

OZ schvaľuje navýšenie rozpočtu na rok 2016 v podprograme 5.1 Bezpečnosť, prvku 5.1.1 Protipožiarna ochrana, položka Tovary a služby o 1400 € presunutím z nerozdelených prostriedkov.

Čas: 18 hod. 30 min.

Hlasovanie:

 • za: 10 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Rudolf Jantošík.

Uznesenie č. VIII-10/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh komisie finančnej, správy obecného majetku a sociálnej na navýšenie rozpočtu na rok 2016 v podprograme 1.1 Obecný úrad, prvku 1.1.6 Informačný systém.

OZ schvaľuje navýšenie rozpočtu na rok 2016 v podprograme 1.1 Obecný úrad, prvku 1.1.6 Informačný systém, položka Tovary a služby o 4000 € presunutím z nerozdelených prostriedkov.

Čas: 18 hod. 40 min.

Hlasovanie:

 • za: 10 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Rudolf Jantošík.

Uznesenie č. VIII-11/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh komisie finančnej, správy obecného majetku a sociálnej na navýšenie rozpočtu na rok 2016 v podprograme 8.1 Samospráva

OZ schvaľuje navýšenie rozpočtu na rok 2016 v podprograme 8.1 Samospráva o 25000 €, určených na nákup nového motorového vozidla, presunutím z nerozdelených prostriedkov.

Čas: 18 hod. 45 min.

Hlasovanie:

 • za: 10 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Rudolf Jantošík.

Uznesenie č. VIII-12/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh poslanca Vincenta Nemčeka na navýšenie rozpočtu na rok 2016 v podprograme 6.3 Iné služby, prvku 6.3.2 Náboženské a spoločenské spolky a združenia.

OZ schvaľuje navýšenie rozpočtu na rok 2016 v podprograme 6.3 Iné služby, prvku 6.3.2 Náboženské a spoločenské spolky a združenia o 1000 €, určených pre Červený kríž, presunutím z nerozdelených prostriedkov.

Čas: 18 hod. 48 min.

Hlasovanie:

 • za: 9 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Ing. Jozef Kubala,
 • neprítomní: Rudolf Jantošík.

Uznesenie č. VIII-13/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh programového rozpočtu Obce Nesluša na roky 2016-2018 (predkladá Ing. Zuzana Jancová).

OZ schvaľuje programový rozpočet Obce Nesluša na roky 2016-2018 so schválenými úpravami (Uznesenia č. VIII-5/2015, VIII-6/2015, VIII-7/2015, VIII-8/2015, VIII-9/2015, VIII-10/2015, VIII-11/2015, VIII-12/2015).

Čas: 18 hod. 50 min.

Hlasovanie:

 • za: 10 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Rudolf Jantošík.

Uznesenie č. VIII-14/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh starostky Ing. Zuzany Jancovej na presunutie financií z rezervného fondu na sporiaci účet.

OZ schvaľuje presunutie financií z rezervného fondu na sporiaci účet.

Čas: 19 hod. 10 min.

Hlasovanie:

 • za: 10 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Rudolf Jantošík.

Uznesenie č. VIII-15/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh rozpočtového opatrenia ZŠ Nesluša k 15.11.2015.

Čas: 19 hod. 20 min.

Hlasovanie:

 • za: Ing. Marian Chovaňák, Ing. Augustín Chovaňák, Juraj Janiš,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 7,
 • neprítomní: Rudolf Jantošík.

OZ zamieta rozpočtové opatrenie ZŠ Nesluša k 15. 11. 2015.

Uznesenie č. VIII-16/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Zariadenia pre seniorov a domov sociálnych služieb Kysucké Nové Mesto o finančný príspevok (pod. č. 2015/2700).

Čas: 19 hod. 38 min.

Hlasovanie:

 • za: 0,
 • proti: 8,
 • zdržal sa: Ľubomír Slíž,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Rudolf Jantošík.

OZ zamieta poskytnutie finančného príspevku Zariadeniu pre seniorov a domov sociálnych služieb Kysucké Nové Mesto.

Uznesenie č. VIII-17/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh Dodatku č. 1 VZN č. 9/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd (prekladá Ing. Augustín Chovaňák).

OZ schvaľuje Dodatok č. 1 VZN č. 9/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd: ruší sa ustanovenie § 6 ods. 2 v znení „Porušenie povinností a zákazu ustanoveného v § 2 tohto VZN právnickou osobou a fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie je správnym deliktom podľa § 39 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z. z. za ktorý môže obec uložiť pokutu od 99 do 3319 eur. Porušenie povinností a zákazu ustanoveného v § 5 tohto VZN právnickou osobou a fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie je správnym deliktom podľa § 27 písm. b) ods. 1 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov za ktorý môže obec uložiť pokutu do 6 638 eur.“

Čas: 19 hod. 50 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Rudolf Jantošík.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.