Uznesenia z III. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nesluši konaného dňa 21. 03. 2015.

Uznesenie č. III-1/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. voľbu overovateľov zápisnice,
 2. program rokovania III. riadneho zasadnutia OZ.

OZ schvaľuje:

 1. overovateľov zápisnice: 1. Vincent Nemček, 2. Ing. Augustín Chovaňák,
 2. program III. zasadnutia OZ.

Čas: 15 hod. 08 min.

Hlasovanie:

 • za: 8 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Ing. Marian Chovaňák,
 • neprítomní: Juraj Janiš, Ing. Jozef Kubala.

Uznesenie č. III-2/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh starostky Ing. Zuzany Jancovej na zrušenie chránenej dielne DOS k 01. 06. 2015.

OZ schvaľuje: zrušenie chránenej dielne DOS k 01. 06. 2015.

Čas: 15 hod. 10 min.

Hlasovanie:

 • za: 8 poslancov,
 • proti: Ing. Marian Chovaňák,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Juraj Janiš, Ing. Jozef Kubala.

Uznesenie č. III-3/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh Ing. Augustína Chovaňáka na úpravu návrhu všeobecne záväzného nariadenia Obce Nesluša o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení.

OZ schvaľuje: úpravu návrhu všeobecne záväzného nariadenia Obce Nesluša o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení nasledovne:

Položka 7 - Paušálna sadzba nájomného za prenajaté nebytové priestory Kultúrneho domu: c) prenájom bufetu v KD počas diskotéky a iných kultúrnych podujatí (zabezpečenie občerstvenia) organizovaných obcou, občianskym združením, fyzickými osobami - po dohode s organizátorom podujatia - 50 €.

Položka 8 - Paušálna sadzba nájomného za prenajaté nebytové priestory ihriska obecného úradu: b) prenájom bufetu na ihrisku počas futbalových zápasov, iných kultúrnych podujatí (zabezpečenie občerstvenia) organizovaných obcou, občianskym združením, fyzickými osobami - po dohode s organizátorom podujatia - 100 €.

Čas: 15 hod. 12 min.

Hlasovanie:

 • za: 7 poslancov,
 • proti: Ján Lisko,
 • zdržal sa: Ing. Marian Chovaňák,
 • neprítomní: Juraj Janiš, Ing. Jozef Kubala.

Uznesenie č. III-4/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh všeobecne záväzného nariadenia Obce Nesluša o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané Obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a zariadení (predkladateľka starostka Ing. Zuzana Jancová).

OZ schvaľuje: všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. 4/2015 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a zariadení.

Čas: 15 hod. 17 min.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: Ing. Marian Chovaňák,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Juraj Janiš, Ing. Jozef Kubala.

Uznesenie č. III-5/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Návrh všeobecne záväzného nariadenia Obce Nesluša o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Nesluša (predkladateľka starostka Ing. Zuzana Jancová).

OZ schvaľuje: Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. 5/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Nesluša.

Čas: 15 hod. 19 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Juraj Janiš, Ing. Jozef Kubala.

Uznesenie č. III-6/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh všeobecne záväzného nariadenia Obce Nesluša o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi (predkladateľ Ing. Jozef Kubala).

OZ schvaľuje: všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. 6/2015 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi.

Čas: 15 hod. 22 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Juraj Janiš, Ing. Jozef Kubala.

Uznesenie č. III-7/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh knižničného a výpožičného poriadku obecnej knižnice Obecného úradu Nesluša (predkladateľka starostka Ing. Zuzana Jancová).

OZ schvaľuje: knižničný a výpožičný poriadok obecnej knižnice Obecného úradu Nesluša.

Čas: 15 hod. 25 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Juraj Janiš, Ing. Jozef Kubala.

Uznesenie č. III-8/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh Štatútu obecnej knižnice Obecného úradu Nesluša (predkl. starostka Ing. Zuzana Jancová).

OZ schvaľuje Štatút obecnej knižnice Obecného úradu Nesluša.

Čas: 15 hod. 27 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Juraj Janiš, Ing. Jozef Kubala.

Uznesenie č. III-9/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh Ing. Zuzany Jancovej na zriadenie dočasnej komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Obce Nesluša.

OZ schvaľuje dočasnú komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Obce Nesluša v zložení: predseda: Ing. Jozef Kubala; členovia: Juraj Janiš, Anton Janáčik, Ing. Augustín Chovaňák, Mgr. Miroslav Kubala.

Čas: 15 hod. 30 min.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Ing. Augustín Chovaňák,
 • neprítomní: Juraj Janiš, Ing. Jozef Kubala.

Uznesenie č. III-10/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh Ing. Mariana Chovaňáka, aby s 20 %-mi prostriedkov určených na správu školských objektov disponovala priamo riaditeľka ZŠ.

Čas: 15 hod. 35 min.

Hlasovanie:

 • za: Ing. Marian Chovaňák,
 • proti: 6,
 • zdržal sa: Ing. Augustín Chovaňák, Anton Janáčik,
 • neprítomní: Juraj Janiš, Ing. Jozef Kubala.

OZ zamieta návrh Ing. Mariana Chovaňáka, aby s 20 %-mi prostriedkov určených na správu školských objektov disponovala priamo riaditeľka ZŠ.

Uznesenie č. III-11/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh všeobecne záväzného nariadenia Obce Nesluša o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša (predkl. Ing. Jozef Kubala).

OZ schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. 7/2015 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša.

Čas: 15 hod. 37 min.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Ing. Marian Chovaňák,
 • neprítomní: Juraj Janiš, Ing. Jozef Kubala.

Uznesenie č. III-12/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh Ing. Zuzany Jancovej na určenie členov školskej rady ZŠ Nesluša.

OZ schvaľuje poslancov Pavla Janca a Vincenta Nemčeka za členov školskej rady ZŠ Nesluša.

Čas: 15 hod. 40 min.

Hlasovanie:

 • za: 7,
 • proti: Ing. Marian Chovaňák,
 • zdržal sa: Ing. Augustín Chovaňák,
 • neprítomní: Juraj Janiš, Ing. Jozef Kubala.

Uznesenie č. III-13/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh Ing. Zuzany Jancovej na registráciu Obce Nesluša v ZMOS.

OZ schvaľuje podanie žiadosti o registráciu Obce Nesluša v ZMOS.

Čas: 15 hod. 42 min.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Ing. Marián Chovaňák,
 • neprítomní: Juraj Janiš, Ing. Jozef Kubala.

Uznesenie č. III-14/2015

Obecné zastupiteľstvoprerokovalo: návrh Ing. Zuzany Jancovej na určenie výkupnej ceny nevysporiadaných pozemkov užívaných obcou (ihrisko a bývalá MŠ).

OZ ukladá obecnému úradu kontaktovať majiteľov predmetných pozemkov a podmienky prevodu vlastníckych práv riešiť individuálne.

Čas: 15 hod. 46 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Juraj Janiš, Ing. Jozef Kubala.

Uznesenie č. III-15/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: pripomienky Ing. Mariana Chovaňáka k textovej časti rozpočtu obce Nesluša na rok 2015.

OZ schvaľuje úpravu v textovej časti rozpočtu

 1. v podprograme 11.2 – Správa a údržba verejných priestranstiev a zelene v bode Komentár k podprogramu sa text „Rekonštrukcia centra zahŕňa spracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu zdravotného centra, trhoviska a parkoviska“ nahrádza textom “Rekonštrukcia centra zahŕňa spracovanie projektovej dokumentácie na revitalizáciu centra obce”
 2. v podprograme 11.3 – Zásobovanie vodou v bode Komentár k podprogramu sa text „Predĺženie trás vodovodu, výstavba vodojemov - 20 000 €; Rozšírenie kapacity vodojemov 4 x 20 m3 Parišovce, Chovancovce - 5 000 €“ nahrádza textom „Predĺženie trás vodovodu, výstavba vodojemov - 5 000 €; Rozšírenie kapacity vodojemov 4 x 20 m3 Parišovce, Chovancovce - 20 000 €“
 3. v podprograme 11.3 – Zásobovanie vodou v bode Komentár k podprogramu sa text “Keďže zamestnanec spravujúci obecný vodovod je posúdený ako ťažko zdravotne postihnutý a z tohto dôvodu nie je možné, aby vykonával všetky práce súvisiace s výkonom jeho povolania (napr. výkopové práce), obec v rozpočte počíta so snížením jeho pracovného úväzku na 50 percent.” nahrádza textom „Obec v rozpočte počíta so znížením úväzku vodára na 50 percent“.

Čas: 15 hod. 50 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Juraj Janiš, Ing. Jozef Kubala.

Uznesenie č. III-16/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh textovej časti rozpočtu obce Nesluša na rok 2015.

OZ schvaľuje textovú časť rozpočtu obce Nesluša na rok 2015 s úpravou Uznesenie III-15/2015.

Čas: 15 hod. 53 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Juraj Janiš, Ing. Jozef Kubala.

Uznesenie č. III-17/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh Ing. Augustína Chovaňáka na úpravu v tabuľkovej časti rozpočtu obce na rok 2015.

OZ schvaľuje úpravu v tabuľkovej časti rozpočtu obce na rok 2015 nasledovne: v podprograme 3.3 - Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku obce pôvodný text: „Všeobecné služby –geometrický plán hory“ sa mení na text: „Všeobecné služby – zmena programu starostlivosti o lesy“.

Čas: 15 hod. 55 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Juraj Janiš, Ing. Jozef Kubala.

Uznesenie č. III-18/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh rozpočtu obce Nesluša na rok 2015.

OZ schvaľuje rozpočet obce Nesluša na rok 2015 s úpravou Uznesenie III-15/2015 a Uznesenie III-17/2015.

Čas: 15 hod. 59 min.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Ing. Marian Chovaňák,
 • neprítomní: Juraj Janiš, Ing. Jozef Kubala.

Uznesenie č. III-19/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Petra Škvrndu a manželky Jany, Nesluša 949 pod. č. 2014/1958 zo dňa 02. 09. 2014 o zámenu časti pozemkov.

OZ schvaľuje z dôvodu hodného osobitného zreteľa bezodplatnú zámenu časti pozemkov vo výmere 12 m2 parc. č. 1301/12 za 12 m2 parc. č. 1301/13 vo vlastníctve žiadateľov podľa vytyčovacieho nákresu predloženého žiadateľmi.

Čas: 16 hod. 05 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Juraj Janiš, Ing. Jozef Kubala.

Uznesenie č. III-20/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Miroslava Mihu a manželky Lýdie, bytom Nesluša 440 o odkúpenie ornej pôdy vo vlastníctve Obce Nesluša (pod. č. 2014/2096).

OZ schvaľuje povahu prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – prevedenie obecného majetku - pozemku č. KNC 724/4 orná pôda o výmere 5 m2 v kat. ú. Nesluša – kúpnou zmluvou do vlastníctva žiadateľov Miroslava Mihu a manželky Lýdie, bytom Nesluša 440. Náklady spojené s prepisom tejto nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností bude hradiť kupujúci.

Čas: 16 hod. 07 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Juraj Janiš, Ing. Jozef Kubala.

Uznesenie č. III-21/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Štefana Ďuriaka, bytom Nesluša 410 o odpredaj obecných pozemkov č. KNC 635, KNC 636 (pod. č. 2014/2259).

Čas: 16 hod. 10 min.

Hlasovanie:

 • za: 0,
 • proti: 9,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Juraj Janiš, Ing. Jozef Kubala.

OZ zamieta odpredaj pozemku č. KNC 635 a č. KNC 636 Štefanovi Ďuriakovi.

Uznesenie č. III-22/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh komisie PLVH a ochrany ŽP na schválenie Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2014.

OZ schvaľuje dodatok č. 1 k VZN č. 2/2014, kde v IV. časti - Daň za užívanie verejného priestranstva sa § 16 ods. 2 písm. c) zmení nasledovne: „trvalé parkovanie vozidla - 0,020 € za m2 a deň. Držitelia preukazu ZŤP budú mať zľavu 70 % zo stanovenej sumy na jedno auto, bytovky budú mať zľavu 50 % zo stanovenej sumy na jedno auto“.

Čas: 16 hod. 15 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Juraj Janiš, Ing. Jozef Kubala.

Uznesenie č. III-23/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Anny Liskovej, Nesluša 838 o prenájom parkovacieho miesta (pod. č. 2015/44).

OZ schvaľuje prenájom parkovacieho miesta na pozemku č. KNC 434/1 o rozmeroch 3,5 x 5,3 m pri bytovom dome s. č. 838 podľa predloženého návrhu pre Annu Liskovú, bytom Nesluša 838 na 1 kalendárny rok. Údržbu parkovacieho miesta si zabezpečí nájomca sám. Výška nájomného bude stanovená podľa aktualizovaného VZN č. 2/2014.

Čas: 16 hod. 18 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Juraj Janiš, Ing. Jozef Kubala.

Uznesenie č. III-24/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Jána Svrčka, Nesluša 1039 o prenájom miesta na parkovanie (pod. č. 2014/2452).

OZ schvaľuje: prenájom parkovacieho miesta na časti pozemku č. KNC 1679 podľa predloženého návrhu o rozmeroch 7 x 4,3 m oproti rodinnému domu s.č. 1039, ktorý je postavený na parcele č. KNC 1660 v kat. ú. Nesluša pre Jána Svrčka, bytom Nesluša 1039 na 1 kalendárny rok. Údržbu a úpravu pozemku si zabezpečí nájomca sám. Výška nájomného bude stanovená podľa aktualizovaného VZN č. 2/2014.

Čas: 16 hod. 23 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Juraj Janiš, Ing. Jozef Kubala.

Uznesenie č. III-25/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť sv. Jakuba Kysucké Nové Mesto o poskytnutie finančného príspevku na rok 2015 pre Centrum voľného času sv. Jakuba, Kysucké Nové Mesto, do ktorého je prihlásených 14 žiakov z obce Nesluša.

OZ schvaľuje: dotáciu vo výške 895 € pre Rímskokatolícku cirkev Farnosť sv. Jakuba Kysucké Nové Mesto - Centru voľného času sv. Jakuba Kysucké Nové Mesto.

Čas: 16 hod. 25 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Juraj Janiš, Ing. Jozef Kubala.

Uznesenie č. III-26/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť účtovníka obecného úradu Mateja Tabačka o úpravu znenia Poriadku odmeňovania poslancov OZ, členov stálych a dočasných komisií.

OZ schvaľuje: v Poriadku odmeňovania poslancov OZ, členov stálych a dočasných komisií účinného od 12. 01. 2015 zmenu textu „Odmeny poslancov a členov komisií z radov občanov vyplácané za kalendárny štvrťrok sú splatné pozadu vo výplatnom termíne Obce Nesluša ako zamestnávateľa, t. j. do 10. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.“ na text: „Odmeny poslancov a členov komisií sa vyplácajú ako nepravidelný príjem raz za rok za obdobie od 01. 01. do 31. 12. príslušného kalendárneho roka a sú splatné vo výplatnom termíne Obce Nesluša ako zamestnávateľa do 25. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, t. j. do 25. januára nasledujúceho roka.“

Čas: 16 hod. 28 min.

Hlasovanie:
za: 9,
proti: 0,
zdržal sa: 0,
neprítomní: Juraj Janiš, Ing. Jozef Kubala.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.