Uznesenia z II. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nesluši konaného dňa 29. 01. 2015.

Uznesenie č. II-1/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. voľbu overovateľov zápisnice,
 2. program rokovania I. riadneho zasadnutia OZ.

OZ schvaľuje :

 1. Overovateľov zápisnice: 1. Vincent Nemček, 2. Ing. Augustín Chovaňák.
 2. Program 1. zasadnutia OZ s tým, že za bod 9 žiadosť Petra Škvrndu o zámenu Častí pozemkov sa doplní návrh starostky Ing. Zuzany Jancovej na prístavbu MŠ a školskej jedálne.

Čas: 15 hod. 15 min.

Hlasovanie:

 • za: 10 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomný: Ján Lisko.

Uznesenie č. II-2/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Nesluša o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Nesluša (predkladateľka starostka Ing. Zuzana Jancová).

OZ schvaľuje: Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. 1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Nesluša.

Čas: 15 hod. 20 min.

Hlasovanie:

 • za: 10 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomný: Ján Lisko.

Uznesenie č. II-3/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Nesluša o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša (predkladateľka riaditeľka ZŠ Mgr. Blanka Sýkorová).

OZ schvaľuje: Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. 2/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša.

Čas: 15 hod. 23 min.

Hlasovanie:

 • za: 10 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomný: Ján Lisko.

Uznesenie č. II-4/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Nesluša o parkovaní a státí vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách Obce Nesluša (predkladateľka starostka Ing. Zuzana Jancová).

OZ schvaľuje: Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. 3/2015 o parkovaní a státí vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách Obce Nesluša.

Čas: 15 hod. 25 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Ing. Marian Chovaňák,
 • neprítomný: Ján Lisko.

Uznesenie č. II-5/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Návrh starostky Ing. Zuzany Jancovej na odchod Obce Nesluša zo Spoločného školského úradu Rudina v oblasti vedenia miezd a účtovníctva ZŠ a MŠ.

OZ schvaľuje: odchod Obce Nesluša zo Spoločného školského úradu Rudina v oblasti vedenia miezd a účtovníctva ZŠ a MŠ k 30. 06. 2015.

Čas: 15 hod. 30 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Ing. Marian Chovaňák,
 • neprítomný: Ján Lisko.

Uznesenie č. II-6/2015

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: návrh starostky Ing. Zuzany Jancovej na vypracovanie všeobecne záväzného nariadenia ourčení dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení.

OZ ukladá: komisii finančnej, správy obecného majetku a sociálnej vypracovať návrh všeobecne záväzného nariadenia o určení dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení do 13. 02. 2015.

Čas: 15 hod. 55 min.

Hlasovanie:

 • za: 10,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomný: Ján Lisko.

Uznesenie č. II-7/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh predsedov komisií OZ na určeniesekretárov komisií OZ a ich odmeňovania a doplnenie člena komisie.

OZ schvaľuje:

 • za sekretára - pracovníka obecného úradu Mateja Tabačka pre Komisiu finančnú, správy obecného majetku a sociálnu;
 • za sekretára - pracovníka obecného úradu Janku Šidlovú pre Komisiu pre školstvo, mládež, kultúru a šport;
 • za sekretára - pracovníka obecného úradu Ing. Janu Škutovú pre Komisiu poľnohospodársku, lesného a vodného hospodárstva a ochrany životného prostredia;
 • za člena komisie výstavby a územného plánovania Ing. arch. Annu Kováčovú.

OZ určuje: sekretárovi komisie obecného zastupiteľstva patrí odmena vo výške 10 € za účasť na zasadnutí komisie v príslušnom kalendárnom roku.

Čas: 16 hod. 00 min.

Hlasovanie:

 • za: 10,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomný: Ján Lisko.

Uznesenie č. II-8/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Petra Škvrndu a manželky Jany, Nesluša 949 pod. č. 2014/1958 zo dňa 2.9.2014 o zámenu Časti pozemkov.

OZ

 1. schvaľuje povahu prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – bezodplatnú zámenu časti pozemkov vo výmere 12 m2 parc. č. 1301/12 za 12 m2 parc. č. 1301/13 vo vlastníctve žiadateľov podľa vytyčovacieho nákresu predloženého žiadateľmi.
 2. ukladá komisii výstavby a územného plánovania preveriť vlastnícke vzťahy pri predmetných pozemkoch a posúdiť, či výmena nespôsobí obmedzenie prejazdnosti na uvedenej komunikácii.

Čas: 16 hod. 40 min.

Hlasovanie:

 • za: 11 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomný: 0.

Uznesenie č. II-9/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh starostky Ing. Zuzany Jancovej na prístavbu MŠ a školskej jedálne.

Obecné zastupiteľstvo

 1. berie na vedomie predložený návrh na prístavbu materskej školy a školskej jedálne,
 2. schvaľujezámer podania žiadosti na získanie príspevku z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu na rozšírenie kapacity materskej školy a školskej jedálne.

Čas: 16 hod. 50 min.

Hlasovanie:

 • za: 11 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomný: 0.

Uznesenie č. II-10/2015

Obecné zastupiteľstvo

 1. berie na vedomie: odovzdanie žiadostí fyzických a právnických osôb adresované Obecnému zastupiteľstvu v Nesluši príslušným komisiám
 2. ukladá komisii výstavby a územného plánovania a komisii finančnej, správy obecného majetku a sociálnej vyhodnotiť pridelené žiadosti a vypracovať k nim stanoviská (príloha zoznam žiadostí).

Čas: 17 hod. 00 min.

Hlasovanie:

 • za: 11 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomný: 0.

Uznesenie č. II-11/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť riaditeľky CVČ v Nesluši ThLic. Mgr. Martiny Nekorancovej o príspevok 30 € na zájazd detí z CVČ do Wisly.

OZ schvaľuje pre CVČ Nesluša finančný príspevok 30 € na zájazd detí do Wisly.

Čas: 17 hod. 15 min.

Hlasovanie:

 • za: 11 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomný: 0.

Uznesenie č. II-12/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť predsedu komisie školstva, mládeže, kultúry a športu Pavla Janca o úhradu nákladov spojených s prípravnými zápasmi futbalového klubu vo výške 150 €.

OZ schvaľuje pre Futbalový klub Nesluša príspevok 150 € na úhradu nákladov spojených s prí-pravnými zápasmi.

Čas: 17 hod. 20 min.

Hlasovanie:

 • za: 11 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomný: 0.

Uznesenie č. II-13/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Návrh Ing. Mariana Chovaňáka na zálohovú úhradu časti originálnych kompeten-cií pre Základnú školu Nesluša.

OZ schvaľuje zálohovú úhradu časti originálnych kompetencií pre Základnú školu Nesluša me-sačne 6000 € do schválenia rozpočtu.

Čas: 17 hod. 35 min.

Hlasovanie:

 • za: 9 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Ing. Jozef Kubala, Mgr. Miroslav Kubala,
 • neprítomný: 0.

Uznesenie č. II-14/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosti o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi.

Obecné zastupiteľstvo

 1. zamieta žiadosť Štefana Plevka o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 200 €,
 2. zamieta žiadosť Milana Škoríka o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 200 €,
 3. zamieta žiadosť Anny Škoríkovej o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 300 €,
 4. zamieta žiadosť Marty Rácovej o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 400 €,
 5. zamieta žiadosť Anny Jedinákovej o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi,
 6. zamieta žiadosť Vilmy Zapaľačovej o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi,
 7. zamieta žiadosť Emila Ráca o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 300 €,
 8. zamieta žiadosť Kataríny Macáškovej o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi,
 9. zamieta žiadosť Milana Andela o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 200 €,
 10. schvaľuje Márii Janecovej jednorazovú dávku v hmotnej núdzi 150,00 €, ktorá bude uhradená z bankového účtu obce na číslo úverového účtu uvedené v prílohe k žiadosti.“

Čas: 18 hod. 35 min.

Hlasovanie:

 • za: 11 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomný: 0.

Uznesenie č. II-15/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosti o finančný príspevok.

OZ

 1. zamieta žiadosť Anny Jedinákovej o preplatenie cestovného na dopravu vnúčat z detského domova;
 2. schvaľuje dotáciu vlastnej rozpočtovej organizácii (ZŠ v Nesluši) vo výške 300 € ako príspevok na lyžiarsky výcvik.

Čas: 18 hod. 45 min.

Hlasovanie:

 • za: 11 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomný: 0.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.