Uznesenia z I. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nesluši konaného dňa 09. 01. 2015.

Uznesenie č. I-1/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. voľbu overovateľov zápisnice,
 2. program rokovania I. riadneho zasadnutia OZ.

OZ schvaľuje:

 1. Overovateľov zápisnice: 1. Mgr. Miroslav Kubala, 2. Ing. Marian Chovaňák.
 2. Program 1. zasadnutia OZ s tým, že za bod 4 - voľba zástupcu starostky obce - sa doplní voľba členov komisií.

Čas: 15 hod. 05 min.

Hlasovanie:

 • za: 10 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomný: Rudolf Jantošík.

Uznesenie č. I-2/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2014.

OZ berie na vedomie: Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2014.

Čas: 15 hod. 10 min.

Hlasovanie:

 • za: 10 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomný: Rudolf Jantošík.

Uznesenie č. I-3/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Plán činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2015.

OZ schvaľuje: Plán činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2015.

Čas: 15 hod. 12 min.

Hlasovanie:

 • za: 10 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomný: Rudolf Jantošík.

Uznesenie č. I-4/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

a) návrh predsedu komisie finančnej, správy obecného majetku a sociálnej - Ing. Jozefa Kubalu na nasledovných členov komisie: Michaela Bomba Birkusová, Ing. Stanislav Kubala, Ján Lisko, Mgr. Miroslav Kubala.

Čas: 15 hod. 20 min.

Hlasovanie:

 • za: Ing. Jozef Kubala, Mgr. Miroslav Kubala,
 • proti: 8,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomný: Rudolf Jantošík.

OZ zamieta: členov komisie finančnej, správy obecného majetku a sociálnej v zložení: Michaela Bomba Birkusová, Ing. Stanislav Kubala, Ján Lisko, Mgr. Miroslav Kubala.

b) návrh starostky Ing. Jancovej na členov komisie finančnej, správy obecného majetku a sociálnej: Ing. Stanislav Kubala, Ján Lisko, Mgr. Miroslav Kubala, Pavol Škuta.

Čas: 15 hod. 25 min.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: Ing. Jozef Kubala,
 • zdržal sa: Mgr. Miroslav Kubala,
 • neprítomný: Rudolf Jantošík.

OZ schvaľuje: Ing. Stanislava Kubalu, Jána Liska, Mgr. Miroslava Kubalu, Pavla Škutu za členov komisie finančnej, správy obecného majetku a sociálnej.

Uznesenie č. I-5/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh predsedu komisie výstavby a územného plánovania – Vincenta Nemčeka na členov komisie: Bc. Ladislav Mokošák, Ing. Peter Poláček, Anna Dupkalová, Matej Nemček, Tomáš Žák.

Čas: 15 hod. 28 min.

Hlasovanie:

 • za: 10,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomný: Rudolf Jantošík.

OZ schvaľuje: Bc. Ladislava Mokošáka, Ing. Petra Poláčka, Annu Dupkalovú, Mateja Nemčeka, Tomáša Žáka za členov komisie výstavby a územného plánovania.

Uznesenie č. I-6/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh predsedu komisie poľnohospodárskej, lesného a vodného hospodárstva a ochrany životného prostredia – Ing. Augustína Chovaňáka na členov komisie: Rudolf Jantošík, Ing. Ján Vojtek ml., Miroslav Škorík, Slávka Mäkká.

Čas: 15 hod. 32 min.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Mgr. Miroslav Kubala, Ing. Jozef Kubala,
 • neprítomný: Rudolf Jantošík.

OZ schvaľuje: Rudolfa Jantošíka, Ing. Jána Vojteka ml., Miroslava Škoríka a Slávku Mäkkú za členov komisie poľnohospodárskej, lesného a vodného hospodárstva a ochrany životného prostredia.

Uznesenie č. I-7/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh predsedu komisie pre školstvo, mládež, kultúru a šport – Pavla Janca na členov komisie: Juraj Janiš, Ľubomír Slíž, František Tulec.

Čas: 15 hod. 35 min.

Hlasovanie:

 • za: 10,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomný: Rudolf Jantošík.

OZ schvaľuje: Juraja Janiša, Ľubomíra Slíža, Františka Tuleca za členov komisie pre školstvo, mládež, kultúru a šport.

Uznesenie č. I-8/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: pripomienku Ing. Jozefa Kubalu na doplnenie návrhu Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Nesluši - v § 12 bod 2 sa dopĺňa znenie nasledovne: „V prípade, že starosta, alebo hlavný kontrolór nezodpovedajú na vznesené otázky, pretože obsah interpelácie si vyžaduje prešetrenie, musí sa odpoveď poslancovi poskytnúť písomne najneskôr do 30 dní po rokovaní OZ.“

OZ schvaľuje znenie § 12 bod 2 Rokovacieho poriadku OZ nasledovne: „V prípade, že starosta, alebo hlavný kontrolór nezodpovedajú na vznesené otázky, pretože obsah interpelácie si vyžaduje prešetrenie, musí sa odpoveď poslancovi poskytnúť písomne najneskôr do 30 dní po rokovaní OZ.“

Čas: 15 hod. 42 min.

Hlasovanie:

 • za: 10 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomný: Rudolf Jantošík.

Uznesenie č. I-9/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: pripomienku Ing. Jozefa Kubalu na doplnenie návrhu Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Nesluši o vyhotovení videozáznamu z rokovania a jeho zverejnenia na webovej stránke obce.

OZ schvaľuje rozšírenie Rokovacieho poriadku OZ v § 13 o bod 6 v znení: „Obecné zastupiteľstvo môže svojím hlasovaním schváliť zhotovenie zvukového záznamu, ktorý sa uchová po dobu 10 dní do vyhotvenia a podpísania zápisnice overovateľmi.“

Čas: 15 hod. 50 min.

Hlasovanie:

 • za: 8 poslancov,
 • proti: Pavol Janec, Ing. Jozef Kubala,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomný: Rudolf Jantošík.

Uznesenie č. I-10/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Návrh Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Nesluši po úpravách.

OZ schvaľuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Nesluši po uvedených úpravách (viď. uznesenia I-8/2015, I-9/2015).

Čas: 15 hod. 55 min.

Hlasovanie:

 • za: 9 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Ing. Jozef Kubala,
 • neprítomný: Rudolf Jantošík.

Uznesenie č. I-11/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Návrh na zmenu v rokovacom poriadku komisií.

Obecného zastupiteľstva v Nesluši – zmenu počtu členov komisií Obecného zastupiteľstva v Nesluši OZ schvaľuje počet členov komisií nasledovne:

 • Komisia finančná, správy obecného majetku a sociálna - 1 + 4;
 • Komisia výstavby a územného plánovania - 1 + 6;
 • Komisia poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva a ochrany život. prostredia - 1 + 4;
 • Komisia školstva, mládeže, kultúry a športu - 1 + 4.

Čas: 16 hod. 00 min.

Hlasovanie:

 • za: 10 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomný: Rudolf Jantošík.

Uznesenie č. I-12/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Návrh rokovacieho poriadku komisií.

Obecného zastupiteľstva v Nesluši po úprave OZ schvaľuje Rokovací poriadok komisií Obecného zastupiteľstva v Nesluši po úprave (viď. uznesenie I-11/2015).

Čas: 16 hod. 05 min.

Hlasovanie:

 • za: 10 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomný: Rudolf Jantošík.

Uznesenie č. I-13/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Doplňujúci a pozmeňovací návrh poslanca Ing. Mariana Chovaňáka – týkajúci sa Poriadku odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva, členov stálych a dočasných komisií predloženého starostkou obce.

OZ schvaľuje Poriadok odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva, členov stálych a dočasných komisií podľa návrhu poslanca Ing. Mariana Chovaňáka (príloha).

Čas: 16 hod. 10 min.

Hlasovanie:

 • za: 9 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Ing. Jozef Kubala,
 • neprítomný: Rudolf Jantošík.

Uznesenie č. I-14/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Protest prokurátora proti uzneseniam Obecného zastupiteľstva Obce Nesluša 4-3/2013 zo dňa 09. 10. 2013 a 5-7/2013 zo dňa 27. 12. 2013 (prílohy).

OZ ruší uznesenia Obecného zastupiteľstva Obce Nesluša 4-3/2013 zo dňa 09. 10. 2013 a 5-7/2013 zo dňa 27. 12. 2013.

Čas: 16 hod. 15 min.

Hlasovanie:

 • za: 10 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomný: Rudolf Jantošík.

Uznesenie č. I-15/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Upozornenie prokurátora na povinnosť Obce Nesluša vydať všeobecne záväzné nariadenie v zmysle ustanovenia § 36 ods. 7 písm. b) a písm. c) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciach a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (príloha).

OZ ukladá obecnému úradu povinnosť vypracovať do termínu III. riadneho zasadnutia OZ návrh všeobecne záväzného nariadenia o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok.

Čas: 16 hod. 20 min.

Hlasovanie:

 • za: 10 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomný: Rudolf Jantošík.

Uznesenie č. I-16/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť matrikárky Matričného úradu v Nesluši Janky Šidlovej o schválenie sobášiacich poslancov na volebné obdobie 2014 - 2018.

OZ určuje Pavla Škutu ako povereného sobášiaceho poslanca OZ v Nesluši.

Čas: 16 hod. 25 min.

Hlasovanie:

 • za: 10 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomný: Rudolf Jantošík.

Uznesenie č. I-17/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosti fyzických a právnických osôb adresovaných Obecnému zastupiteľstvu v Nesluši.

OZ ukladá komisii finančnej, správy obecného majetku a sociálnej a komisii poľnohospodárskej, lesného a vodného hospodárstva a ochrany životného prostredia vyhodnotiť a vypracovať stanoviská k prideleným žiadostiam (príloha).

Čas: 16 hod. 30 min.

Hlasovanie:

 • za: 10 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomný: Rudolf Jantošík.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.