Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nesluši konaného dňa 12. 12. 2014.

Uznesenie č. U-1/2014

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: zapisovateľku a overovateľov zápisnice.

OZ schvaľuje:

a) Zapisovateľku: Ing. Jana Gúcka.
b) Overovateľov zápisnice: Ján Lisko, Anton Janáčik.

Čas: 14 hod. 10 min.

Hlasovanie:

 • za: 11 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: 0.

Uznesenie č. U-2/2014

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: informáciu o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva.

Obecné zastupiteľstvo v Nesluši

 1. berie na vedomie
  1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva,
  2. vystúpenie novozvoleného starostu;
 2. konštatuje, že
  1. novozvolená starostka obce Ing. Zuzana Jancová zložila zákonom predpísaný sľub starostu obce,
  2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Ing. Augustín Chovaňák, Ing. Marian Chovaňák, Anton Janáčik, Pavol Janec, Juraj Janiš, Rudolf Jantošík, Ing. Jozef Kubala, Mgr. Miroslav Kubala, Ján Lisko, Vincent Nemček, Pavol Škuta zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.

Čas: 14 hod. 15 min.

Hlasovanie:

 • za: 11 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: 0.

Uznesenie č. U-3/2014

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: program rokovania ustanovujúceho zasadnutia OZ.

OZ schvaľuje program rokovania ustanovujúceho zasadnutia OZ.

Čas: 14 hod. 17 min.

Hlasovanie:

 • za: 11 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: 0.

Uznesenie č. U-4/2014

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: poverenie poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Obecné zastupiteľstvo poveruje poslanca Ing. Mariana Chovaňáka zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Čas: 14 hod. 20 min.

Hlasovanie:

 • za: 11 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: 0.

Uznesenie č. U-5/2014

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva.

Obecné zastupiteľstvo v Nesluši zriaďuje

 1. komisiu finančnú, správy obecného majetku a sociálnu,
 2. komisiu výstavby a územného plánovania,
 3. komisiu poľnohospodársku, lesného a vodného hospodárstva a ochrany životného prostredia,
 4. komisiu pre školstvo, mládež, kultúru a šport.

Čas: 14 hod. 25 min.

Hlasovanie:

 • za: 11 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: 0.

Uznesenie č. U-6/2014

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh na voľbu predsedu komisie finančnej, správy obecného majetku a sociálnej.

OZ volí Ing. Jozefa Kubalu za predsedu komisie finančnej, správy obecného majetku a sociálnej.

Čas: 14 hod. 30 min.

Hlasovanie:

 • za: 11 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: 0.

Uznesenie č. U-7/2014

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh na voľbu predsedu komisie výstavby a územného plánovania.

OZ volí Vincenta Nemčeka za predsedu komisie výstavby a územného plánovania.

Čas: 14 hod. 32 min.

Hlasovanie:

 • za: 11 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: 0.

Uznesenie č. U-8/2014

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh na voľbu predsedu komisie poľnohospodárskej, lesného a vodného hospodárstva a ochrany životného prostredia.

OZ volí Ing. Augustína Chovaňáka za predsedu komisie poľnohospodárskej, lesného a vodného hospodárstva a ochrany životného prostredia.

Čas: 14 hod. 34 min.

Hlasovanie:

 • za: 11 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: 0.

Uznesenie č. U-9/2014

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh na voľbu predsedu komisie pre školstvo, mládež, kultúru a šport.

OZ volí Pavla Janca za predsedu komisie pre školstvo, mládež, kultúru a šport.

Čas: 14 hod. 36 min.

Hlasovanie:

 • za: 11 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: 0.

Uznesenie č. U-10/2014

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh na určenie mesačného platu starostky obce.

OZ určuje: v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom doterajším obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostky Ing. Zuzany Jancovej vo výške - základný plat 1 747 + 30 % t.j. 524 v sume 1 747 + 524 = 2 271 €.

Čas: 15 hod. 00 min.

Hlasovanie:

 • za: 8 poslancov,
 • proti: Ing. Jozef Kubala, Mgr. Miroslav Kubala, Pavol Janec,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: 0.

Uznesenie č. U-11/2014

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh upraveného Všeobecne záväzného nariadenia Obce Nesluša o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 1/2014.

OZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 1/2014 s navrhnutými úpravami tak, ako bolo predložené (príloha).

Čas: 15 hod. 25 min.

Hlasovanie:

 • za: 10 poslancov,
 • proti: Ing. Jozef Kubala,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: 0.

Uznesenie č. U-12/2014

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh upraveného Dodatku č. 1 k VZN obce Nesluša č. 4/2008 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu.

OZ schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN obce Nesluša č. 4/2008 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu s navrhnutými úpravami tak, ako bol predložený (príloha).

Čas: 15 hod. 30 min.

Hlasovanie:

 • za: 10 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Ing. Jozef Kubala,
 • neprítomní: 0.

Uznesenie č. U-13/2014

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh upraveného Všeobecne záväzného nariadenia Obce Nesluša o miestnych daniach č. 2/2014 (príloha).

OZ schvaľuje predložené Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša o miestnych daniach č. 2/2014 s dodatočnými úpravami (príloha):

a) § 14 Základ a sadzba dane bod 2 sa upravuje: Sadzba dane za psa staršieho ako 6 mesiacov je 6 €/1 rok.

Čas: 15 hod. 40 min.

Hlasovanie:

 • za: 11 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: 0.

b) § 16 Základ a sadzba dane sa upravuje ako bol predložený v návrhu upraveného VZN.

Čas: 15 hod. 45 min.

Hlasovanie:

 • za: 10,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Ing. Marian Chovaňák,
 • neprítomní: 0.

c) V § 27 Základ a sadzba dane sa za písmená a) a b) dopĺňa písmeno c) v znení: "Sadzba dane vo výške 10,- €/1 nevýherný hrací prístroj slúžiaci na rozvoj športového odvetvia – šípky, stolný futbal, biliard, bowling/1 kalendárny rok."

Čas: 15 hod. 55 min.

Hlasovanie:

 • za: 11,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: 0.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.