Uznesenia zo IV. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nesluši konaného dňa 09. 10. 2013.

Uznesenie č. 4-1/2013

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: program dnešného zasadnutia, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.

Čas: 13 hod. 10 min.

Hlasovanie:

 • za: 6 poslancov,
 • proti: Anton Ďuriaš, doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Rudolf Jantošík, Ján Lisko, doc. Mgr. Ing. Milan Pospíšil, PhD.

OZ schvaľuje:

1a/ Program dnešného rokovania s tým, že žiadosti prítomných občanov a koncept územného plánu obce sa presúvajú za bod 1.

1b/ Návrhovú komisiu v zložení:

 • Ľubomír Slíž - predseda komisie,
 • Mgr. Jaroslav Nekoranec – člen komisie,
 • Anton Janáčik – člen komisie.

Overovateľov zápisnice: Marian Chovaňák, Augusta Plošticová.

Uznesenie č. 4-2/2013

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Václava Janáčika a manželky Bibiány, Nesluša 552, Václava Janáčika a manželky Viery, Nesluša 551 a Zuzany Janáčikovej, Nesluša 550 o vybudovanie prístupovej cesty k domom č. 550, 551 a 552.

OZ ukladá: obecnému úradu dať vyhotoviť do konca r. 2013 rozpočet na výstavbu predmetnej miestnej komunikácie pod Janáčikovcami a podľa možnosti ju zaradiť do plánu investičných akcií na r. 2014.

Čas: 13 hod. 50 min.

Hlasovanie:

 • za: 5 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržali sa: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc., Mgr. Anna Pospíšilová, doc. Mgr. Ing. Milan Pospíšil, PhD, Anton Ďuriaš,
 • nehlasoval:
 • neprítomní: Rudolf Jantošík, Ján Lisko.

Uznesenie č. 4-3/2013

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Antona Šarlinu, Nesluša 1017 o odkúpenie obecného pozemku č. 1305.

OZ schvaľuje: odpredaj obecného pozemku č. 1305 Antonovi Šarlinovi, Nesluša 1017.

Čas: 14 hod. 30 min.

Hlasovanie:

 • za: 5 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Marian Chovaňák, Mgr. Jaroslav Nekoranec, Augusta Plošticová,
 • nehlasoval: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.,
 • neprítomní: Rudolf Jantošík, Ján Lisko.

Uznesenie č. 4-4/2013

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť manželov Petra a Lenky Pažických, Borová 21/84, 010 07 Žilina o zrušenie predchádzajúceho uznesenia 2-5/2013 zo dňa 26. 03. 2013.

Čas: 14 hod. 40 min.

Hlasovanie:

 • za: 8 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • nehlasoval: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.,
 • neprítomní: Rudolf Jantošík, Ján Lisko.

OZ ruší svoje predchádzajúce uznesenie 2-5/2013 zo dňa 26. 03 .2013.

Uznesenie č. 4-5/2013

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť manželov Petra a Lenky Pažických, Borová 21/84, 010 07 Žilina o odkúpenie obecného pozemku parc. č. 1305.

Čas: 14 hod. 43 min.

Hlasovanie:

 • za: 0,
 • proti: 7,
 • zdržal sa: Marian Chovaňák,
 • nehlasoval: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.,
 • neprítomní: Rudolf Jantošík, Ján Lisko.

OZ zamieta: žiadosť manželov Petra a Lenky Pažických o odkúpenie obecného pozemku parc. č. 1305.

Uznesenie č. 4-6/2013

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Petra Ondruška a manželky Emílie, Clementisova 1017/12, Kysucké Nové Mesto, Milana Svrčka a manželky Lenky, Nesluša 394 o zriadenie obecnej vodovodnej prípojky v miestnej časti U Hollých.

Čas: 15 hod. 00 min.

Hlasovanie:

 • za: 8 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Rudolf Jantošík, Ján Lisko, Anton Ďuriaš.

OZ schvaľuje: rozšírenie obecného vodovodu v miestnej časti U Hollých.

Uznesenie č. 4-7/2013

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Zuzany Kubalovej, Nesluša 939 o nenávratný finančný príspevok 1000 € na rekonštrukciu fasády predajne potravín a rozličného tovaru č. 1084 a na umiestnenie informačnej tabule pre obec.

Čas: 15 hod. 15 min.

Hlasovanie:

 • za: 8 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Rudolf Jantošík, Ján Lisko, Anton Ďuriaš.

OZ schvaľuje: finančný príspevok 1000 € pre Zuzanu Kubalovú, Nesluša 939 na rekonštrukciu fasády predajne potravín a rozličného tovaru č. 1084 a na umiestnenie informačnej tabule.

Uznesenie č. 4-8/2013

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Vladimíra Vlčka, Nesluša 1027/1 odkúpenie časti pozemku o výmere 2,35 x 4,80 m z parcely KNC 1437/1.

OZ schvaľuje: Vladimírovi Vlčkovi prenájom časti pozemku o výmere 2,35 x 4,80 m z parcely KNC 1437/1 na 30 rokov.

Čas: 15 hod. 30 min.

Hlasovanie:

 • za: 8 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Rudolf Jantošík, Ján Lisko, Anton Ďuriaš.

Uznesenie č. 4-9/2013

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: koncept územného plánu predstavený Ing. arch. Barčiakom.

OZ berie na vedomie: koncept územného plánu a jeho 2 varianty predstavené Ing. arch. Barčiakom neprítomní: Rudolf Jantošík, Ján Lisko, Anton Ďuriaš

Uznesenie č. 4-10/2013

OZ ukladá: obecnému úradu zverejniť koncept územného plánu pre obyvateľov a informovať verejnosť o prerokovaní konceptu územného plánu prostredníctvom miestneho rozhlasu a na oznamovacích tabuliach obce.

 • neprítomní: Rudolf Jantošík, Ján Lisko, Anton Ďuriaš.

Uznesenie č. 4-11/2013

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: správu o vykonanej petičnej akcii dňa 04. 10. 2013 ohľadne využitia bývalej budovy ZŠ Horná s výsledkom: 342 hlasov za prestavbu budovy na dom dôchodcov, 32 hlasov za prestavbu budovy na nájomné byty, 1 hlas neplatný.

Čas: 16 hod. 20 min.

Hlasovanie:

 • za: 8 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • nehlasoval: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.,
 • neprítomní: Rudolf Jantošík, Ján Lisko.

Uznesenie č. 4-12/2013

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh Antona Ďuriaša na vyplatenie odmeny členom petičného výboru, ktorí vykonali petičnú akciu 04. 10. 2013 po 30 €.

Čas: 16. hod. 30 min.

Hlasovanie:

 • za: 7 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Augusta Plošticová,
 • nehlasoval: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.,
 • neprítomní: Rudolf Jantošík, Ján Lisko.

OZ schvaľuje: vyplatenie odmeny členom petičného výboru, ktorí vykonali petičnú akciu 04. 10. 2013 po 30 €.

Uznesenie č. 4-13/2013

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Alene Matúšovej, Nesluša 1053;
 2. žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Anne Tordovej, Nesluša 23;
 3. žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Márii Vavrovej, Nesluša 14;
 4. žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Rudolfovi Janáčikovi, Nesluša 863;
 5. Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Márii Hrubej, Nesluša 707;
 6. Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Štefanovi Rácovi, Nesluša 691.

OZ schvaľuje:

 1. finančný príspevok Alene Matúšovej vo výške 300 €.
 2. Anne Tordovej poskytnúť drevo do 200 €.
 3. finančný príspevok Márii Vavrovej vo výške 200 €.
 4. finančný príspevok Rudolfovi Janáčikovi vo výške 350 € na preplatenie notebooku pre dcéru.
 5. finančný príspevok Márii Hrubej vo výške 300 €.

OZ odkladá:

 1. žiadosť Štefana Ráca, Nesluša 691 na predloženie na budúce zasadnutie obecného zastupiteľstva po prejednaní sociálnou komisiou.

Čas: 16. hod. 55 min.

Hlasovanie:

 • za: 8 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • nehlasoval: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.,
 • neprítomní: Rudolf Jantošík, Ján Lisko.

Uznesenie č. 4-14/2013

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: aktualizáciu VZN č. 3/2008 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a stravníkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach Obce Nesluša so zmenou: čl 5 § 12 v bode 1 doplniť písmeno f) úprava v bode e) sa netýka členov Žiarinky (15-30 rokov), ktorí budú od poplatkov oslobodení úplne.

Čas: 17. hod. 10 min.

Hlasovanie:

 • za: 7,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Anton Ďuriaš,
 • nehlasoval: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.,
 • neprítomní: Rudolf Jantošík, Ján Lisko.

OZ schvaľuje: aktualizáciu VZN č. 3/2008 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a stravníkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach Obce Nesluša so zmenou: čl 5 § 12 v bode 1 doplniť písmeno f) úprava v bode e) sa netýka členov Žiarinky (15-30 rokov), ktorí budú od poplatkov oslobodení úplne.

Uznesenie č. 4-15/2013

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Metoda Ševčíka, Nesluša 827 žiada o obnovenie dodávok pitnej vody z obecného vodovodu.

OZ schvaľuje: realizáciu novej vodovodnej vetvy (pre min. 7 rod. domov) od obchodu Jednota do časti obce Burdiakovce–Vilímovce v rámci investičných akcií obce.

Čas: 17. hod. 15 min.

Hlasovanie:

 • za: 7,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc., Anton Ďuriaš,
 • neprítomní: Rudolf Jantošík, Ján Lisko.

Uznesenie č. 4-16/2013

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: správu komisií sociálnej, finančnej, kultúrnej a PLVH.

 • neprítomní: Rudolf Jantošík, Ján Lisko.

Uznesenie č. 4-17/2013

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh rozpočtového opatrenia č. 3/2013 a návrh úprav kapitálových výdavkov a investičných akcií.

OZ schvaľuje: predložený návrh rozpočtového opatrenia č. 3/2013 a návrh úprav kapitálových výdavkov a investičných akcií s dodatočnými úpravami: navýšenie rozpočtu z originálnych kompetencií pre Základnú školu v Nesluši o 4500€ (3x1500€ mesačne) + navýšenie na územný plán (Ing. arch. Barčiak) 1200 € + navýšenie na projekt revitalizácie centra obce 660 € DPH, navýšenie sa vykompenzuje znížením nákladov na umelý trávnik.

17. hod. 40 min.

Hlasovanie:

 • za: 7,
 • proti: Anton Ďuriaš,
 • zdržal sa: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.,
 • neprítomní: Rudolf Jantošík, Ján Lisko.

Uznesenie č. 4-18/2013

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Vasila Litvína, Nesluša 56 o povolenie vstupu ku skupinovému rezervoáru na pozemku Nesluša U Pečalky, ktorý je vo vlastníctve Vladimíra Vlčka.

Obecné zastupiteľstvo ukladá: komisii PLVH riešiť žiadosť Vasila Litvína.

 • neprítomní: Rudolf Jantošík, Ján Lisko, doc. Mgr. Ing. Milan Pospíšil, PhD, Mgr. Anna Pospíšilová.

Uznesenie č. 4-19/2013

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť MUDr. Ivety Neuschlovej, Nesluša 1027/3 o odkúpenie pozemku v k. ú. Nesluša, č. 1437/14 patriaceho do vlastníctva Obce Nesluša za účelom vytvorenia parkovacieho miesta a vybudovania oporného múru.

OZ ukladá: stavebnej komisii posúdiť žiadosť MUDr. Ivety Neuschlovej o odkúpenie pozemku č. 1437/14.

 • neprítomní: Rudolf Jantošík, Ján Lisko, doc. Mgr. Ing. Milan Pospíšil, PhD, Mgr. Anna Pospíšilová.

Uznesenie č. 4-20/2013

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Emila Pleška a manželky, Lipová 813/4, 024 01 Kysucké Nové Mesto o úľavu na dani z nehnuteľnosti 75 %.

18. hod. 30 min.

Hlasovanie:

 • za: 5,
 • proti: Anton Ďuriaš,
 • zdržal sa: 0,
 • nehlasoval: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.,
 • neprítomní: Rudolf Jantošík, Ján Lisko, doc. Mgr. Ing. Milan Pospíšil, PhD, Mgr. Anna Pospíšilová.

OZ schvaľuje: úľavu na dani z nehnuteľnosti 75 % Emilovi Pleškovi a manželke.

Uznesenie č. 4-21/2013

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Márie Štefankovej, Nesluša 1044 o prenájom pozemku KNC 1679 za účelom uskladnenia dreva.

18. hod. 40 min.

Hlasovanie:

 • za: 5,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc., Anton Ďuriaš,
 • neprítomní: Rudolf Jantošík, Ján Lisko, doc. Mgr. Ing. Milan Pospíšil, PhD, Mgr. Anna Pospíšilová.

OZ schvaľuje: prenájom pozemku KNC 1679 Márii Štefankovej.

Uznesenie č. 4-22/2013

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Kamila Šefára, Nesluša 1038 o prenájom obecného pozemku pod cestou pri rodinnom dome 1038 za účelom uskladnenia dreva.

18. hod. 45 min.

Hlasovanie:

 • za: 0,
 • proti: 5,
 • zdržal sa: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc., Anton Ďuriaš,
 • neprítomní: Rudolf Jantošík, Ján Lisko, doc. Mgr. Ing. Milan Pospíšil, PhD, Mgr. Anna Pospíšilová.

OZ zamieta: žiadosť Kamila Šefára, Nesluša 1038 o prenájom obecného pozemku, nakoľko bola táto časť prenajatá manželom Chovancovým a žiadosť je potrebné doplniť o presné určenie miesta, ktoré požaduje na skládku dreva.

Uznesenie č. 4-23/2013

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Márie Vavrovej, Nesluša 14 o oslobodenie od poplatku za vývoz smetných nádob, nakoľko má ťažké zdravotné postihnutie.

18. hod. 50 min.

Hlasovanie:

 • za: 7,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Rudolf Jantošík, Ján Lisko, doc. Mgr. Ing. Milan Pospíšil, PhD, Mgr. Anna Pospíšilová.

OZ schvaľuje: oslobodenie Márie Vavrovej od poplatku za vývoz smetných nádob.

Uznesenie č. 4-24/2013

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh firmy SEVAK, a.s. Žilina na uzatvorenie Zmluvy o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí hmotného majetku medzi firmou SEVAK, a.s. Žilina a Obcou Nesluša – stoky N 11, N10-1 a N 10-2, aby mohla byť v rámci stavby zrealizovaná vodotesná splašková kanalizácia, ktorá by mohla byť napojená na kanalizačný systém v obci Nesluša.

OZ schvaľuje:

24a) uzatvorenie zmluvy medzi obcou Nesluša a firmou SEVAK a.s. Žilina o bezplatnom odovzdaní majetku v časti obce, kde je projektovaná kanalizačná stoka N 11.

19. hod. 05 min.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.,
 • neprítomní: Rudolf Jantošík, Ján Lisko, doc. Mgr. Ing. Milan Pospíšil, PhD, Mgr. Anna Pospíšilová.

24b) realizáciu novej stoky N 10-1 a N 10-2 v miestnej časti radovka v zmysle schváleného projektu.

19. hod. 12 min.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.,
 • neprítomní: Rudolf Jantošík, Ján Lisko, doc. Mgr. Ing. Milan Pospíšil, PhD, Mgr. Anna Pospíšilová.

Uznesenie č. 4-25/2013

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Lenky Ďuriakovej, Nesluša 770 o preplatenie časti nákladov pri obnove skupinového vodovodu v časti Štrbavovka.

19. hod. 10 min.

Hlasovanie:

 • za: 7,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Rudolf Jantošík, Ján Lisko, doc. Mgr. Ing. Milan Pospíšil, PhD, Mgr. Anna Pospíšilová.

OZ schvaľuje: preplatenie požadovanej sumy 47,64 € Lenke Ďuriakovej.

Uznesenie č. 4-26/2013

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť obyvateľov časti obce Janáčovce, Nesluša o finančný príspevok na zakúpenie hadice na skupinový vodovod (cca 300 m).

19. hod. 14 min.

Hlasovanie:

 • za: 5,
 • proti: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.,
 • zdržal sa: Anton Ďuriaš,
 • neprítomní: Rudolf Jantošík, Ján Lisko, doc. Mgr. Ing. Milan Pospíšil, PhD, Mgr. Anna Pospíšilová.

OZ schvaľuje: poskytnutie hadice na skupinový vodovod Janáčovce v dĺžke cca 300 m.

Uznesenie č. 4-27/2013

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť majiteľov pozemkov v časti Nesluša Kalincov potok Margity Habesovej, Stanislava Špirca, Aleny Škoríkovej, Heleny Kolejákovej a Anny Vlčkovej, aby Obecný úrad Nesluša majetkovo vysporiadal, vykúpil a upravil obecnú cestu v časti Kalincov potok.

OZ odkladá riešenie tejto žiadosti na budúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, vzhľadom na potrebu prejednať túto žiadosť s majiteľmi ostatných pozemkov, ktoré súvisia s úpravou dotknutej cesty.

 • neprítomní: Rudolf Jantošík, Ján Lisko, doc. Mgr. Ing. Milan Pospíšil, PhD, Mgr. Anna Pospíšilová.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.