Uznesenia z III. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nesluši konaného dňa 27. 06. a 16. 07. 2013.

Uznesenie č. 3-1/2013

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: program dnešného zasadnutia, voľba návrhovej komisie a overovateľov
zápisnice.

Čas: 15 hod. 10 min.

Hlasovanie:

 • za: 6 poslancov,
 • proti: Anton Ďuriaš,
 • zdržal sa: Ján Lisko,
 • nehlasoval: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.,
 • neprítomní: Rudolf Jantošík, Augusta Plošticová.

OZ schvaľuje:

1a/ Program dnešného rokovania s tým, že žiadosť manželov Pažických a žiadosť Janky Šidlovej z bodu č. 9 sa presúva hneď za bod č. 1. Do bodu 8 – Interpelácie poslancov sa zaradí materiál doc. Ing. Jaroslava Krála, CSc. - Pozmenenie uznesenia OZ z 26.3.2013 a nečinnosť orgánov samosprávy.

1b/ Návrhovú komisiu v zložení:

 • Marián Chovaňák - predseda komisie
 • Anton Ďuriaš – člen komisie
 • Mgr. Anna Pospíšilová – člen komisie

Overovateľov zápisnice: Mgr. Jaroslav Nekoranec, Ľubomír Slíž.

Uznesenie č. 3-2/2013

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť manželov Lenky a Petra Pažických na zriadenie vecného bremena práva prechodu cez pozemok – parc. č. 1305, ktorý má v užívaní Anton Šarlina.

Čas: 15 hod. 30 min.

Hlasovanie:

 • za: 7 poslancov,
 • proti:
 • zdržal sa: Anton Ďuriaš, doc. Ing. Jaroslav Král,
 • neprítomní: Rudolf Jantošík, Augusta Plošticová.

OZ ukladá: obecnému úradu vyriešiť otázku prístupu cez pozemok – parcelu 1305 k nehnuteľnosti manželov Pažických prizvaním obidvoch dotknutých strán s cieľom uzatvoriť dohodu.

Uznesenie č. 3-3/2013

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Janky Šidlovej o doriešenie umiestnenia garáží za budovou bývalého zdravotného strediska v Nesluši.

Čas: 15 hod. 45 min.

Hlasovanie:

 • za: 7 poslancov,
 • proti:
 • zdržal sa: Anton Ďuriaš,
 • nehlasoval: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.,
 • neprítomní: Rudolf Jantošík, Augusta Plošticová.

OZ ukladá: stavebnej komisii vyriešiť zmenu umiestnenia garáží pri bývalom zdravotnom stredisku v Nesluši.

Uznesenie č. 3-4/2013

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: zrušenie transferu pre futbalový klub v Nesluši a zriadenie pokladnice č. 4.

Čas: 16 hod.

Hlasovanie:

 • za: 7 poslancov,
 • proti: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.,
 • zdržal sa: Anton Ďuriaš,
 • neprítomní: Rudolf Jantošík, Augusta Plošticová.

OZ ukladá: obecnému úradu k 01. 09. 2013 zrušiť transfer pre futbalový klub a zriadiť pokladnicu č. 4.

Uznesenie č. 3-5/2013

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: zmeny v zložení komisie PLVH.

Čas: 16 hod. 15 min.

Hlasovanie:

 • za: 7 poslancov,
 • proti:
 • zdržal sa: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc., Anton Ďuriaš,
 • neprítomní: Rudolf Jantošík, Augusta Plošticová.

OZ schvaľuje: zmeny v zložení komisie PLVH – od 01. 07. 2013 sa stáva Ing. Jana Škutová tajomníčkou a od 01. 08. 2013 je Miroslav Škorík člen komisie PLVH.

Uznesenie č. 3-6/2013

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: zmeny v zložení komisie sociálnych vecí a rodiny.

Čas: 16 hod. 25 min.

Hlasovanie:

 • za: 7,
 • proti: Ján Lisko,
 • zdržal sa: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.,
 • neprítomní: Rudolf Jantošík, Augusta Plošticová.

OZ schvaľuje: doplnenie zloženia komisie sociálnych vecí a rodiny: zapisovateľka od 01. 03. 2013 je Ing. Jana Gúcka, členom sa stáva od 01. 07. 2013 predseda Spojenej organizácie Slovenského zväzu postihnutých civilizačnými chorobami a Slovenského zväzu telesne postihnutých v Nesluši Peter Janec.

Uznesenie č. 3-7/2013

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Margite Čavajdovej, Nesluša 447 na základe zápisnice komisie sociálnych vecí a rodiny zo dňa 24. 06. 2013 (príloha).

Čas: 16 hod. 30 min.

Hlasovanie:

 • za: 6 poslancov,
 • proti: Mgr. Anna Pospíšilová, Ján Lisko,
 • zdržal sa: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.,
 • neprítomní: Rudolf Jantošík, Augusta Plošticová.

OZ schvaľuje: Margite Čavajdovej zakúpenie antialergických paplónov a vankúšov, príp. postelí pre deti do výšky 400 €.

Uznesenie č. 3-8/2013

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Rudolfovi Vlčkovi, Nesluša 272 na základe zápisnice komisie sociálnych vecí a rodiny zo dňa 27. 05. 2013 (príloha).

Čas: 16 hod. 38 min.

Hlasovanie:

 • za: Anton Ďuriaš,
 • proti: Marian Chovaňák, Ján Lisko, doc. Mgr. Ing. Milan Pospíšil, PhD., Mgr. Anna Pospíšilová, Ľubomír Slíž,
 • zdržal sa: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc., Mgr. Jaroslav Nekoranec, Anton Janáčik,
 • neprítomní: Rudolf Jantošík, Augusta Plošticová.

OZ zamieta: finančný príspevok Rudolfovi Vlčkovi, Nesluša 272.

Uznesenie č. 3-9/2013

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Štefanovi Mäkkému, Nesluša 260 na základe zápisnice komisie sociálnych vecí a rodiny zo dňa 24. 06. 2013 (príloha).

Čas: 16 hod. 45 min.

Hlasovanie:

 • za: 4 poslanci,
 • proti: Ján Lisko,
 • zdržal sa: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc., Ľubomír Slíž, Anton Ďuriaš, doc. Mgr. Ing. Milan Pospíšil, PhD.,
 • neprítomní: Rudolf Jantošík, Augusta Plošticová.

OZ zamieta: finančný príspevok Štefanovi Mäkkému, Nesluša 260.

Uznesenie č. 3-10/2013

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Anne Brázdovičovej, Nesluša 75 na základe zápisnice komisie sociálnych vecí a rodiny zo dňa 22. 04. 2013 (príloha).

Čas: 16 hod. 50 min.

Hlasovanie:

 • za: 6 poslancov,
 • proti: Ján Lisko,
 • zdržal sa: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc., Anton Janáčik,
 • neprítomní: Rudolf Jantošík, Augusta Plošticová.

OZ schvaľuje: finančný príspevok Anne Brázdovičovej, Nesluša 75 vo výške 250 € na uhradenie pohrebných výdavkov.

Uznesenie č. 3-11/2013

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Amálii Skokanovej, Nesluša 184 na základe zápisnice komisie sociálnych vecí a rodiny zo dňa 24. 06. 2013 (príloha).

Čas: 17. hod.

Hlasovanie:

 • za: 7 poslancov,
 • proti: Ján Lisko,
 • zdržal sa: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.,
 • neprítomní: Rudolf Jantošík, Augusta Plošticová.

OZ schvaľuje: finančný príspevok Amálii Skokanovej, Nesluša 184 vo výške 200 €.

Uznesenie č. 3-12/2013

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: správy komisie finančnej, PLVH a komisie sociálnych vecí a rodiny.

 • neprítomní: Rudolf Jantošík, Augusta Plošticová.

Uznesenie č. 3-13/2013

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2013.

Čas: 17. hod. 30 min.

Hlasovanie:

 • za: 6 poslancov,
 • proti: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.,
 • zdržal sa: Mgr. Anna Pospíšilová, Anton Ďuriaš,
 • neprítomní: Rudolf Jantošík, Augusta Plošticová.

OZ schvaľuje: plán činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2013.

Uznesenie č. 3-14/2013

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: VZN o financovaní materských škôl, základných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce vypracované finančnou komisiou.

Čas: 17. hod. 40 min.

Hlasovanie:

 • za: 6 poslancov,
 • proti:
 • zdržal sa: Anton Ďuriaš, doc. Mgr. Ing. Milan Pospíšil, PhD.,
 • nehlasoval: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.,
 • neprítomní: Rudolf Jantošík, Augusta Plošticová.

Schvaľuje: verziu č. 2 VZN o financovaní materských škôl, základných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce + 2 prílohy.

Uznesenie č. 3-15/2013

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: rozpočtové opatrenie č. 2/2013.

Čas: 19. hod. 40 min.

Hlasovanie:

 • za: 4 poslanci,
 • proti: doc. Mgr. Ing. Milan Pospíšil, PhD., doc. Ing. Jaroslav Král, CSc., Anton Ďuriaš, Mgr. Anna Pospíšilová,
 • zdržal sa:
 • neprítomní: Rudolf Jantošík, Augusta Plošticová, Ľubomír Slíž.

Neschvaľuje: rozpočtové opatrenie č. 2/2013 vzhľadom na rovnosť hlasov pri hlasovaní.

Uznesenia z III. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nesluši konaného dňa 16. 07. 2013

Uznesenie č. 3-16/2013

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: program dnešného zasadnutia, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.

Čas: 13 hod. 10 min.

Hlasovanie:

 • za: 6 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Anton Ďuriaš,
 • nehlasoval: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.,
 • neprítomní: Rudolf Jantošík, Ján Lisko, doc. Mgr. Ing. Milan Pospíšil, PhD.

OZ schvaľuje:

16a/ Program dnešného rokovania.

16b/ Návrhovú komisiu v zložení:

 • Marián Chovaňák - predseda komisie,
 • Anton Ďuriaš – člen komisie,
 • Mgr. Anna Pospíšilová – člen komisie.

Overovateľov zápisnice: Mgr. Jaroslav Nekoranec, Ľubomír Slíž.

Uznesenie č. 3-17/2013

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: rozpočtové opatrenie 2/2013 a návrhy úprav kapitálových výdavkov a investičných akcií Návrh príjmov: 1 327 579,61 €; návrh výdavkov: 1 327 579,64 €.

Čas: 13 hod. 15 min.

Hlasovanie:

 • za: 5 poslancov,
 • proti: Mgr. Anna Pospíšilová, Anton Ďuriaš,
 • zdržal sa: 0,
 • nehlasoval: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.,
 • neprítomní: Rudolf Jantošík, Ján Lisko, doc. Mgr. Ing. Milan Pospíšil, PhD.

OZ schvaľuje: rozpočtové opatrenie 2/2013 a s ním súvisiace úpravy kapitálových výdavkov a investičných akcií.

Uznesenie č. 3-18/2013

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: bod programu 6 - záverečný účet a správu auditora.

OZ ukladá: finančnej komisii a hlavnému kontrolórovi vypracovať stanovisko k záverečnému účtu za rok 2012 a správe auditora.

Čas: 13 hod. 20 min.
Hlasovanie:

 • za: 5 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Mgr. Anna Pospíšilová, Anton Ďuriaš,
 • nehlasoval: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.,
 • neprítomní: Rudolf Jantošík, Ján Lisko, doc. Mgr. Ing. Milan Pospíšil, PhD.

Uznesenie č. 3-19/2013

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh starostu obce na podanie podnetu prokuratúre na preskúmanie právoplatnosti vzdania sa mandátu poslanca a zástupcu starostu obce Rudolfa Jantošíka ku dňu 30. 03. 2013.

Čas: 13 hod. 28 min.

Hlasovanie:

 • za: 5 poslancov,
 • proti: Anton Ďuriaš,
 • zdržal sa: Mgr. Anna Pospíšilová,
 • nehlasoval: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.,
 • neprítomní: Rudolf Jantošík, Ján Lisko, doc. Mgr. Ing. Milan Pospíšil, PhD.

OZ ukladá: hlavnému kontrolórovi podať podnet prokuratúre na preskúmanie právoplatnosti vzdania sa mandátu poslanca a zástupcu starostu obce Rudolfa Jantošíka ku dňu 30. 03. 2013.

Uznesenie č. 3-20/2013

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh poslanca Antona Ďuriaša na podanie podnetu orgánom činným v trestnom konaní na dodávateľa stavby, za účelom prešetrenia vynaloženia finančných prostriedkov pridelených Ministerstvom školstva SR, ktoré boli použité pri výstavbe telocviční ZŠ.

Čas: 13 hod. 50 min.

Hlasovanie:

 • za: 6 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Ľubomír Slíž, Anton Janáčik, Marian Chovaňák,
 • neprítomní: Rudolf Jantošík, Ján Lisko.

OZ ukladá: hlavnému kontrolórovi podať podnet orgánom činným v trestnom konaní na dodávateľa stavby, za účelom prešetrenia vynaloženia finančných prostriedkov pridelených Ministerstvom školstva SR, ktoré boli použité pri výstavbe telocviční ZŠ.

Uznesenie č. 3-22/2013

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť doc. Mgr. Ing. Milan Pospíšila, PhD. na prešetrenie a zníženie nákladov vynaložených na energie a mzdy na OÚ.

 • neprítomní: Rudolf Jantošík, Ján Lisko.

OZ ukladá: obecnému úradu vypracovať úsporné opatrenia na šetrenie el. energie a plynu v budovách OÚ, kultúrneho domu a bývalého zdravotného strediska, sledovať pravidelne spotrebu energií a viesť evidenciu spotreby energií.

Uznesenie č. 3-23/2013

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Žiadosť doc. Ing. Jaroslava Krála, CSc. o včasnú pozvánku (aspoň 10 dní pred termínom konania zastupiteľstva) a žiadosť doc. Ing. Jaroslava Krála, CSc. a Mgr. Anny Pospíšilovej o doručenie písomných materiálov pred rokovaním OZ.

OZ odporúča: obecnému úradu posielať pozvánky a písomné materiály poslancom 10 dní pred konaním OZ.

Uznesenie č. 3-24/2013

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: na základe uznesenia 2-3/2013 vytvorenie petičného výboru, pre pripravovanú petíciu týkajúcu sa prestavby ZŠ Horná, v zložení: Mgr. Anna Pospíšilová, Bc. Anna Žáková, Daniel Ševčík, Daniela Michelová, PaedDr. Jana Chovancová, Pavol Vrábel, Ing. Jozef Košecký.

Čas: 15 hod. 00 min.

Hlasovanie:

 • za: 7 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Anton Ďuriaš,
 • neprítomní: Rudolf Jantošík, Ján Lisko, doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.

OZ schvaľuje: petičný výbor pre petíciu týkajúcu sa prestavby ZŠ Horná v zložení: Mgr. Anna Pospíšilová, Bc. Anna Žáková, Daniel Ševčík, Daniela Michelová, PaedDr. Jana Chovancová, Pavol Vrábel, Ing. Jozef Košecký.

Uznesenie č. 3-25/2013

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Znenie základného petičného textu: „Ste za to, aby obecný úrad realizoval prestavbu hornej školy na 1. DOM DÔCHODCOV alebo 2. NÁJOMNÉ BYTY?“

Čas: 15 hod. 20 min.

Hlasovanie:

 • za: 7 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Anton Ďuriaš,
 • neprítomní: Rudolf Jantošík, Ján Lisko, doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.

OZ schvaľuje: Znenie základnej petičnej otázky: „Ste za to, aby obecný úrad realizoval prestavbu hornej školy na 1. DOM DÔCHODCOV alebo 2. NÁJOMNÉ BYTY?“

Uznesenie č. 3-26/2013

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Žiadosť Milana Pariša a manželky Alžbety, Nesluša 838/5 o predĺženie nájmu na pozemok pod garážou.

Čas: 15. hod. 30 min.

Hlasovanie:

 • za: 7 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Anton Ďuriaš,
 • neprítomní: Rudolf Jantošík, Ján Lisko, doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.

OZ schvaľuje: predĺženie nájmu na pozemok pod garážou na 5 rokov za obvyklých podmienok.

Uznesenie č. 3-27/2013

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: Žiadosť Lenky Čičalovej, ČSA 1306/17C, Kysucké Nové Mesto o vybudovanie prístupovej cesty s tým, že obec pripravuje vybudovanie prístupovej cesty.

 • neprítomní: Rudolf Jantošík, Ján Lisko, doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.

Uznesenie č. 3-28/2013

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Žiadosť Spojenej organizácie ZŤP a zväzu postihnutých civilizačnými chorobami v Nesluši o schválenie finančného príspevku – nedoplatku na činnosť za rok 2012.

Čas: 15. hod. 40 min.

Hlasovanie:

 • za: 8 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Rudolf Jantošík, Ján Lisko, doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.

OZ schvaľuje: previesť 300 € nevyčerpaných v roku 2012 pre SO SZŤP a ZP CCH v Nesluši na čerpanie v roku 2013.

Uznesenie č. 3-29/2013

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Žiadosť Vladimíra Vlčka, Nesluša 1027/1 o odkúpenie časti prístupového pozemku k jeho bytu.

OZ schvaľuje: prenájom prístupového pozemku k bytu Vladimírovi Vlčkovi na 5 rokov za obvyklých podmienok.

Čas: 15. hod. 50 min.

Hlasovanie:

 • za: 7 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Marián Chovaňák,
 • neprítomní: Rudolf Jantošík, Ján Lisko, doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.

Uznesenie č. 3-30/2013

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Žiadosť Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Kysucké Nové Mesto o finančný príspevok.

Čas: 16. hod. 00 min.

Hlasovanie:

 • za: 0,
 • proti: 5,
 • zdržal sa: Anton Ďuriaš, Mgr. Jaroslav Nekoranec, Marian Chovaňák,
 • neprítomní: Rudolf Jantošík, Ján Lisko, doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.

OZ zamieta: finančný príspevok pre Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Kysucké Nové Mesto.

Uznesenie č. 3-31/2013

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Anny Drugovej a spol. o vysporiadanie, resp. zrušenie LV 1185 na parcelu č. KN 2114/2 TTP.

OZ ukladá: komisii PLVH prešetriť a vyriešiť problém zrušenia LV 1185.

Čas: 16. hod. 10 min.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Rudolf Jantošík, Ján Lisko, doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.

Uznesenie č. 3-32/2013

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Márie Špircovej, Nesluša 392 o poskytnutie 8 betónových skruží.

OZ ukladá: stavebnej komisii vypracovať stanovisko k poskytnutiu 8 betónových skruží Márii Špircovej.

16. hod. 20 min.

Hlasovanie:

 • za: 7,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Anton Ďuriaš,
 • neprítomní: Rudolf Jantošík, Ján Lisko, doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.

Uznesenie č. 3-33/2013

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Žiadosť Karola Žabku, Nesluša 124 o oslobodenie od poplatku za vývoz smetných nádob.

OZ schvaľuje: zníženie poplatku za vývoz smetných nádob Karolovi Žabkovi o 20 % vzhľadom na ZŤP manželku.

16. hod. 25 min.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Rudolf Jantošík, Ján Lisko, doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.

Uznesenie č. 3-34/2013

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Oznámenie Daniela Ševčíka, Nesluša 827 o vzdaní sa funkcie prísediaceho na Okresnom súde Žilina.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: vzdanie sa Daniela Ševčíka funkcie prísediaceho na Okresnom súde Žilina.

 • neprítomní: Rudolf Jantošík, Ján Lisko, doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.

Uznesenie č. 3-35/2013

Obecné zastupiteľstvo odporúča:

 1. obecnému úradu, aby nákup školských potrieb pre deti v hmotnej núdzi zabezpečovala škola;
 2. obecnému úradu písomne upozorniť Váhostav na zlý stav mosta U Sucháňov k Zagrapanovi;
 3. obecnému úradu vyzvať prostredníctvom obecného rozhlasu majiteľov zatrávnených pozemkov, aby ich vykosili, v prípade nedodržania ich predvolať na komisiu PLVH;
 4. obecnému úradu vypracovanie projektu parku pod požiarnou zbrojnicou.
 • neprítomní: Rudolf Jantošík, Ján Lisko, doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.

Uznesenie č. 3-36/2013

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

 1. Informáciu starostu obce Ing. Mariana Chovaňáka o predložení konceptu územného plánu v 9. mesiaci.
 2. Informáciu starostu obce o posunutí termínu predbežného ukončenia odkanalizovania obce na r. 2014.
 • neprítomní: Rudolf Jantošík, Ján Lisko, doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.