Uznesenia z IX. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstvav v Nesluši konaného dňa 28. 12. 2012.

Uznesenie č. 12-1/2012

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Program dnešného zasadnutia, voľba NK a overovateľov zápisnice.

OZ schvaľuje:
1/a Program dnešného rokovania s tým, že vypúšťa bod č. 8 a bod č. 11 sa presúva za bod č. 2;

1/b Návrhovú komisiu v zložení:

 • Milan Pospíšil, doc., Mgr., Ing., PhD – predseda komisie,
 • Jaroslav Nekoranec, Mgr. - člen komisie,
 • Ľubomír Slíž - člen komisie.

Overovateľov zápisnice: Marián Chovaňák, Augusta Plošticová

Čas: 13:47 hod.

Hlasovanie:

 • za: 8 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Marián Chovaňák,
 • neprítomní: Anton Janáčik, Ján Lisko.

Uznesenie č. 12-2/2012

Obecné zastupiteľstvo: prerokovalo odpredaj starého traktora – bod 11. A prijalo uznesenie:

Uznesenie č.11/8/2012 zo dňa 22.11.2012 sa dopĺňa o slovo „minimálne“.

Čas: 14:16 hod.

Hlasovanie:

 • za: 7,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: A. Plošticová, R. Jantošík, J. Král, doc., Ing., CSc.,
 • neprítomní: Ján Lisko.

Uznesenie č. 12-3/2012

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Správu o poslaneckom prieskume z bodu 11 a prijalo uznesenie:

Ukladá obecnému úradu zverejniť na stránke obce Správu o poslaneckom prieskume.

Čas: 14:30 hod.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Mgr. Jaroslav Nekoranec, A. Plošticová, M. Chovaňák, R. Jantošík,
 • neprítomní: Ján Lisko.

Uznesenie č. 12-4/2012

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Správu nezávislého audítora a prijalo uznesenie:

OZ berie na vedomie: Správu nezávislého audítora.

OZ schvaľuje: ročné hospodárenie obce za rok 2011 bez výhrad.

Čas: 14:47 hod.

Hlasovanie:

 • za: 10 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ján Lisko.

Uznesenie č. 12-5/2012

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Rozpočtové opatrenia na r. 2012 a prijalo uznesenie:

OZ schvaľuje rozpočtové opatrenia na rok 2012 tak ako boli predložené.

Čas: 14:56 hod.

Hlasovanie:

 • za: 9 poslancov,
 • proti: J. Král, doc., Ing., CSc.,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ján Lisko,

Uznesenie č. 12-6/2012

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Programový rozpočet obce na rok 2013 a prijalo uznesenie:

OZ schvaľuje: Programový rozpočet obce s úpravami, ktoré boli postupne predkladané:

 • Príjmy - 1 214 080 €,
 • Výdavky - 1 192 369 €,
 • Rezerva - 21 711 €.

Čas: 16:40 hod.

Hlasovanie:

 • za: 7 poslancov,
 • proti: J. Král, doc., Ing., CSc.,
 • zdržal sa: M. Pospíšil, doc., Mgr., Ing., PhD.,
 • neprítomní: Ján Lisko, Anton Ďuriaš.

Uznesenie č. 12-7/2012

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na 1.polrok 2013 a prijalo uznesenie:

OZ schvaľuje:

12/7/1 Plán činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2013.

12/7/2 Smernicu hlavného kontrolóra o následnej kontrole.

Čas: 17:12 hod.

Hlasovanie:

 • za: 9 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ján Lisko, Anton Ďuriaš.

Uznesenie č. 12-8/2012

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo bod programu č. 8 Návrh VZN – Odpadové hospodárstvo obce a prijalo uznesenie:

OZ ukladá Obecnému úradu spracovať VZN – odpadové hospodárstvo obce do ďalšieho zasadnutia OZ na rokovanie.

Čas: 17:28

Hlasovanie:

 • za: 8 poslancov,
 • proti: J. Král, doc., Ing., CSc.,
 • zdržal sa:
 • neprítomní: Ján Lisko, Anton Ďuriaš.

Uznesenie č. 12-9/2012

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo bod programu č. 9 Zásady tvorby a vydávania štandardov obce a prijalo uznesenie:

OZ odkladá bod č.9: Zásady tvorby a vydávania štandardov obce.

Čas: 17:35 hod.

Hlasovanie:

 • za: 8 poslancov,
 • proti: J. Král, doc., Ing., CSc.,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ján Lisko, Anton Ďuriaš.

Uznesenie č. 12-10/2012

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo bod programu č. 10 Určenie miestnej príslušnosti - obvodov poslancov OZ a prijalo uznesenie:

OZ ruší určenie príslušnosti obvodov pre poslancov OZ.

Čas: 17:40 hod.

Hlasovanie:

 • za: 9 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ján Lisko, Anton Ďuriaš.

Uznesenie č. 12-11/2012

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo bod programu č. 12 a prijalo uznesenie:

OZ odporúča starostovi obce a jeho zástupcovi pokračovať v príprave projektu prestavby hornej školy na nájomné byty a pre tento účel pozvať zástupcov z Fondu rozvoja bývania.

Čas: 17:45 hod.

Hlasovanie:

 • za: 6 poslancov,
 • proti: J. Král, doc., Ing., CSc., M. Pospíšil, doc., Mgr., Ing., PhD.,
 • zdržal sa: Mgr. A. Pospíšilová,,
 • neprítomní: Ján Lisko, Anton Ďuriaš.

Uznesenie č. 12-12/2012

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Žiadosti:

1. Žiadosť Jaroslav Lisko, Nesluša 929 o prenájom obecného pozemku pri HŠ a prijalo:

OZ žiadosť zamieta, vzhľadom na zámer obce prestavať hornú školu na nájomné byty. Žiadosť odporúča postúpiť Komposesorátu – budú pomáhať Augusta Plošticová a Milan Pospíšil, doc., Mgr., Ing., PhD.

Čas: 18:12 hod.

Hlasovanie:

 • za: 8 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Ľ. Slíž,
 • neprítomní: Ján Lisko, Anton Ďuriaš.

2. Žiadosť Jaroslav Maslák, Nesluša 408 o odpredaj obecného pozemku a prijalo uznesenie:

OZ zamieta žiadosť s tým, že obec v jarnom období 2013 zabezpečí terénne úpravy a pokládku kanalizačných rúr.

Čas: 18:22 hod.

Hlasovanie:

 • za: 9 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ján Lisko, Anton Ďuriaš.

3. Žiadosť Drahomíra Ondrušková a Martin Valjašek o preplatenie geometrického plánu a prijalo uznesenie:

OZ odkladá žiadosť s tým, že komisia PLVH všetkých zainteresovaných predvolá a pokúsi sa problém riešiť.

Čas: 18:35 hod.

Hlasovanie:

 • za: 9 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ján Lisko, Anton Ďuriaš.

4. Žiadosť Jozefíny Bučkovej, Nesluša 948 o prešetrenie pracovnej zmluvy a prijalo uznesenie:

OZ odkladá žiadosť na budúce zastupiteľstvo.

Čas: 18:40 hod.

Hlasovanie:

 • za: 9 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ján Lisko, Anton Ďuriaš.

5. Žiadosť školskej jedálne pri ZŠ a MŠ o preplatenie doplatku na stravu pre deti v hmotnej núdzi a prijalo uznesenie:

OZ schvaľuje preplatenie doplatku na stravu podľa zoznamu v hmotnej núdzi žiakom MŠ a ZŠ pre obdobie roku 2012 a 2013.

Čas: 18:44 hod.

Hlasovanie:

 • za: 9 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ján Lisko, Anton Ďuriaš.

6. Žiadosť ZŠ Nesluša o príspevok na lyžiarsky výcvik a prijalo uznesenie:

OZ schvaľuje: príspevok pre ZŠ Nesluša na lyžiarsky výcvik na dopravu vo výške 500 €.

Čas: 18:45 hod.

Hlasovanie:

 • za: 9 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ján Lisko, Anton Ďuriaš.

Uznesenie č. 12-13/2012

Obecné zastupiteľstvo ešte raz prerokovalo uznesenie č. 11-4/2012, bod č. 2 zo dňa 22. 11. 2012 a prijalo uznesenie:

OZ dopĺňa uznesenie č.11-4/2012 bod č. 2 zo dňa 22. 11. 2012 dodatok ...a každodenného stravovania.

Čas: 18:55 hod.

Hlasovanie:

 • za: 8 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: A. Plošticová,
 • neprítomní: Ján Lisko, Anton Ďuriaš.

Uznesenie č. 12-14/2012

OZ odporúča starostovi obce zvolať zasadnutie na štvrtok 24. 01. 2013 o 15:00 hod.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.