Uznesenia z VIII. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva V Nesluši konaného dňa 22. 11. 2012.

Uznesenie č. 11-1/2012

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Program dnešného zasadnutia a prijalo uznesenie:

OZ schvaľuje: Program dnešného zasadnutia s úpravami: najskôr sa prejedná bod 10, bod 6 sa presunie za bod 8, bod 11 sa ruší – interpelácie poslancov neboli.

Čas: 16:14 hod.

Hlasovanie:

 • za: 7 poslancov,
 • proti: A. Ďuriaš,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Anton Janáčik, Augusta Plošticová, Ľubomír Slíž.

Uznesenie č. 11-2/2012

Obecné zastupiteľstvo: prerokovalo bod 10 „Petíciu občanov“ proti výstavbe bytoviek na nižnom konci (657 podpisov) a prijalo uznesenie:

OZ berie na vedomie „Petíciu občanov“ proti výstavbe bytoviek na nižnom konci a v rámci návrhu územného plánu obce a prípadného stavebného konania ju bude rešpektovať.

Čas: 16:41 hod.

Hlasovanie:

 • za: všetci,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Anton Janáčik – príchod 16:45 hod., Augusta Plošticová, Ľubomír Slíž.

Uznesenie č. 11-3/2012

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo bod programu č. 2 – Kontrola plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí a prijalo uznesenie:

OZ berie na vedomie: Správu starostu obce o plnení uznesení na vedomie OZ odporúča starostovi obce navštíviť Krajské riaditeľstvo polície v Žiline (v spolupráci s Mgr. Miroslavom Kubalom) a požiadať ho o pomoc pri zabezpečení hliadkovania v obci.

Čas: 17:00 hod.

Hlasovanie:

 • za: všetci,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Augusta Plošticová – príchod 17:00 hod., Ľubomír Slíž.

Uznesenie č. 11-4/2012

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo bod programu č. 3 - Správy komisií obecného zastupiteľstva a prijalo uznesenie:

OZ berie na vedomie:

 • Správu o zasadnutí komisie pre správu financií a majetku,
 • Správu o zasadnutí komisie sociálnych vecí a rodiny,
 • Správu o zasadnutí komisie pre školstvo, kultúru a šport.

OZ schvaľuje:

4/1 - Jednorázový finančný príspevok nenávratný vo výške 300 € pre p. Katarínu Macáškovú, Nesluša 358 na lieky pre dcéru Zdenku.

Čas: 17:20 hod.

Hlasovanie:

 • za: 8 poslancov,
 • proti: Ján Lisko,
 • zdržal sa: Jaroslav Král, doc., Ing., CSc.,
 • neprítomní: Ľ.Slíž,

4/2 - Finančný príspevok obce na „Mliečny program“ - pre deti v hmotnej núdzi v ZŠ Nesluša podľa mesačného zoznamu z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline, vo výške 0,43 € pre 1 dieťa na týždeň, s podmienkou pravidelnej školskej dochádzky.

Čas: 17:24 hod.

Hlasovanie:

 • za: 8 poslancov,
 • proti: J. Lisko,
 • zdržal sa: J. Nekoranec, Mgr., J. Král, doc., Ing. CSc.,
 • neprítomní: Ľ. Slíž – príchod 18:10 hod.

Uznesenie č. 11-5/2012

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo bod programu č. 4: Informáciu starostu o ukončení nájmu obecného lesa a prijalo uznesenie:

OZ berie na vedomie: správu starostu o ukončení nájmu obecného lesa.

Uznesenie č. 11-5/2012

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo bod programu č. 5: Rozpočtové opatrenia, monitorovaciu správu a prijalo uznesenie:

OZ schvaľuje: Rozpočtové opatrenia.

Čas: 18:10 hod.

Hlasovanie:

 • za: 8 poslancov,
 • proti: A. Ďuriaš, J. Král, doc., Ing., CSc.,
 • zdržal sa: A. Pospíšilová, Mgr.,
 • prítomní: všetci.

Uznesenie č. 11-6/2012

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo bod programu č. 7: Informácia o výsledkoch kontroly NKÚ a o prijatých opatreniach – splnomocnenie starostu k úpravám rozpočtu a prijalo uznesenie:

OZ berie na vedomie: predložené materiály z kontroly NKÚ.

OZ schvaľuje: právomoc pre starostu obce robiť presun a úpravy rozpočtu v priebehu roka v rámci schválených programov, a to do výšky 2000 € v jednotlivom prípade, pričom súhrn úprav neprekročí sumu 20 000 €.

Čas: 18:55 hod.

Hlasovanie:

 • za: 7 poslancov,
 • proti: A. Ďuriaš, J. Král, doc., Ing., CSc., M. Pospíšil, doc., Mgr., Ing., PhD.,
 • zdržal sa: A. Pospíšilová, Mgr.,
 • prítomní: všetci.

Uznesenie č. 11-7/2012

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo bod programu č. 8: Návrh programového rozpočtu obce 2013-2015 a prijalo uznesenie:

OZ berie na vedomie: Návrh rozpočtu obce na roky 2013 - 2015 a žiada poslancov aby podali k nemu svoje návrhy s tým, že rozpočet bude schvaľovaný na budúcom zasadnutí OZ dňa 28. 12. 2012.

Uznesenie č. 11-8/2012

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo bod programu č. 6: Návrh na zakúpenie traktora, Avie a odpredaj starého traktora a prijalo uznesenie:

OZ schvaľuje:

 • zakúpenie traktora vrátane posypového koša, snehového pluhu ak to financie dovolia s použitím spotrebného úveru Zetor 5%,
 • odpredaj starého traktora podľa znaleckého posudku.

OZ zamieta: nákup Avie

Čas: 20:02 hod.

Hlasovanie:

 • za: 10 poslancov,
 • proti: J.Král, doc., Ing., CSc.,
 • zdržal sa: 0,
 • prítomní: všetci

Uznesenie č. 11-9/2012

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo bod programu č. 12: Žiadosti

1. Žiadosť Váhostavu Žilina o predĺženie platnosti rozhodnutia č. 54/2012 (pokračovanie v kanalizačných prácach v zimnom období).

OZ zamieta.

Čas: 20:10 hod.

Hlasovanie:

 • za: 10 poslancov,
 • proti: J. Král, doc., Ing., CSc.,
 • zdržal sa: 0,
 • prítomní: všetci.

2. Žiadosť Stanislava Hrubého a manželky Jany Hrubej rod. Čuntalová, Nesluša 389 o odpredaj pozemku KNC 654/4 o výmere 62 m2 v katastrálnom území Nesluša.

OZ schvaľuje priamy predaj podľa geometrického plánu vo výške 5 €/m2.

Čas: 20:13 hod.

Hlasovanie:

 • za: 10 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: A. Ďuriaš,
 • prítomní: všetci.

3. Žiadosť Dušana Čičalu a Mária Janíka, Nesluša 347-Suľkov a prijalo uznesenie:

OZ doporučuje odpísať – OZ má (podľa možnosti) záujem stav riešiť a bude sa v budúcnosti situáciou zaoberať v rámci svojej kompetencie.

4. Žiadosť skupiny občanov z nižného konca (6 podpisov – Ceniga a spol.) o pomoc pri odvodnení miestnej komunikácie ( rúry resp. žľaby) a prijalo uznesenie:

OZ poveruje zástupcu starostu Rudolfa Jantošíka situáciu prerokovať s občanmi.

5. Žiadosť p. Pavla Štefanca, majiteľa pekárne v Nesluši o určenie splátkového kalendára na splatenie dlhu za prenájom pekárne a prijalo uznesenie:

OZ zamieta žiadosť a trvá na bezodkladnom splatení dlžnej čiastky.

Čas: 20:45 hod.

Hlasovanie:

 • za: 11 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • prítomní: všetci.

6. Žiadosť Kamila Šefára, Nesluša 1038 o prenájom obecného pozemku a prilo uznesenie:

OZ zamieta žiadosť.

Čas: 20:46 hod.

Hlasovanie:

 • za: 11 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • prítomní: všetci.

7. Žiadosť CPPP a P v KNM o finančný príspevok vo výške 280 € a prijalo uznesenie:

OZ zamieta žiadosť pre nedostatok finančných prostriedkov v obci.

Čas: 20:52 hod.

Hlasovanie:

 • za: 11 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • prítomní: všetci.

8. Žiadosť Únie nevidiacich v KNM o finančný príspevok a prijalo uznesenie:

OZ zamieta žiadosť pre nedostatok finančných prostriedkov v obci.

Čas: 20:54 hod.

Hlasovanie:

 • za: 11 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • prítomní: všetci.

9. Žiadosť Jaroslava Lisku o prenájom pozemku a prijalo uznesenie:

OZ odkladá žiadosť do budúceho zasadnutia.

Čas: 20:55 hod.

Hlasovanie:

 • za: 11 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • prítomní: všetci.

10. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov Podhorie – Lietava a prijalo uznesenie:

OZ zamieta žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov pre nedostatok financií v obci.

Čas: 20:57 hod.

Hlasovanie:

 • za: 11 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • prítomní: všetci.

11. Žiadosť Ivany Mrmusovej, Nesluša 1029 o prenájom priestorov ZS na súkromné fitnes-centrum a prijalo uznesenie:

OZ doporučuje Ivane Mrmusovej svoju žiadosť prerokovať s pracovníkmi obce, urobiť obhliadku priestorov a tak pripraviť žiadosť na budúce zasadnutie OZ.

Čas: 21:00 hod.

Hlasovanie:

 • za: 10 poslancov,
 • proti: J. Král, doc., Ing., CSc.,
 • zdržal sa: 0,
 • prítomní: všetci.

12. Žiadosť Jaroslava Krála, doc., Ing., CSc. (písomná a opakovaná) v súvislosti s prístupovou cestou k jeho rodinnému domu a prijalo uznesenie:

OZ schvaľuje: preplatenie geometrického plánu na parcelu č. 3300/1 vo výške 198 € pre žiadateľa.

OZ ukladá: komisii PLVH (M. Pospíšil, doc., Mgr., Ing., PhD, M. Škorík, R. Jantošík, hlavný kontrolór obce) urobiť obhliadku na tvare miesta a navrhnúť riešenie problémov.

Čas: 21:45 hod.

Hlasovanie:

 • za: 11 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • prítomní: všetci.

Uznesenie č. 11-10/2012

Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce zvolať najbližšie zasadnutie OZ na piatok 28. 12. 2012 o 13:00 hod.

Uznesenie č. 11-11/2012

OZ ukladá obecnému úradu riešiť sieťovanie plota rodinného domu pri ZŠ v Nesluši pre výhľad na hlavnú cestu.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.