Sadzobník správnych poplatkov podľa verejnej vyhlášky č. 5/2016 (pdf).

1. Všeobecná správa (kód: 01xxx)

1. Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva  
  Fyzická osoba 16,50
  Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie 165,50
2. Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov v slov. jazyku, za každú začatú stranu 1,50
  Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom alebo osobitnou matrikou s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí. Poplatok tejto položky sa nevyberie za vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí po oprave chybného údaja vykonaného z úradnej povinnosti. 5,00
  Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove v slov. jazyku, za každú aj začatú stranu 1,50
3. Osvedčenie  
  podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis 1,50
  odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý podpis 5,00
9. Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná z podnetu účastníka konania 16,50
10. Vydanie  
  výpisu z katastra nehnuteľností, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného výpisu, 8,00
  údajov o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách, za každých aj začatých 20 parciel v rámci jedného katastrálneho územia,
  písomnej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel v rámci jedného katastrálneho územia,
  kópie z katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového katastra alebo z pozemkovoknižnej mapy alebo mapy určeného operátu, za každú kópiu formátu A3, A4
  Vydanie kópie originálu listu vlastníctva, kópie pozemkovoknižnej vložky alebo bývalého pozemkového katastra, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov 8,00
  Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu verejných listín uvedených v písmenách a) a b) 3,00
  Poskytnutie katastrálneho operátu alebo iného operátu preukazujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnosti na nahliadnutie žiadateľovi s možnosťou vyhotovenia výpisu náčrtu alebo poskytnutie informácie z katastra nehnuteľností, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb v rámci jedného katastrálneho územia 3,00
11. Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností 66,00
  Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podaný elektronicky 33,00
15. Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie  
  fyzická osoba 9,50
  právnická osoba 165,50

2. Vnútorná správa (kód: 02xxx)

16. Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík 1,50
18. Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom[1] medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 16,50
  Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 16,50
  Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 16,50
  Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 66,00
34. Návrh na registráciu  
  združenia občanov, nadácie, pozemkového spoločenstva, spoločenstva vlastníkov bytov a nebyt. priestorov, neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby 66,00
  Zmenu stanov alebo štatútu  
  združenia občanov, nadácie, neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby 16,50
  pozemkového spoločenstva 65,00
  spoločenstva vlastníkov bytov a nebyt. priestorov 13,00
  Výmaz  
  združenia občanov z registra združení občanov, spoločenstva vlastníkov bytov a nebyt. priestorov z registra spoločenstiev vlastníkov bytov a nebyt. priestorov 16,50
  nadácie z registra nadácií, neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby z registra organizácií poskytujúcich všeobecne spoločenské služby 33,00
  pozemkového spoločenstva z registra pozemkových spoločenstiev 35,00

3. Pôdohospodárstvo (kód: 03xxx)

44. Vydanie stanoviska k  
  zmene druhu pozemku 3,00
  nepoľnohospodárskemu použitou poľnohospodárskej pôdy
  zabezpečeniu starostlivosti o poľnohospodársku pôdu
45. Vydanie rozhodnutia na  
  zmenu druhu pozemku 33,00
  odňatie poľnohospodárskej pôdy
46. Vydanie súhlasu s budúcim možným použitím poľnohospodárskej pôdy na stavebné a iné zámery 99,50

5. Stavebná správa (kód: 05xxx)

59. a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia pre fyzickú osobu 40,00
  b) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby 20,00
60. Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu) na  
  a) stavby na bývanie - stavba rodinného domu 50,00
  b) stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením  
  ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 25,00
  ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 50,00
  c) stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie  
  rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu 35,00
  d) stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu  
  garáže s jedným alebo dvoma miestami 30,00
  prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť (voda, plyn, elektro)
  vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka
  spevnené plochy a parkoviská
  stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady
  f) zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písm. d) a e) 20,00
60a. a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre fyzickú osobu 30,00
  c) Ohlásenie jednoduchej stavby pre fyzickú osobu 20,00
  e) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre fyzickú osobu 10,00
  g) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby 10,00
  h) Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe 30,00
  h) žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby 10,00
61. Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom, a o dodatočné povolenie zmeny stavby Trojnásobok sadzby uvedenej v pol. 2.
62. Žiadosť o povolenie na  
  a) zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním podľa položky 60. 30,00
  b) odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre fyzickú osobu 20,00
  c) terénnych úprav pre fyzickú osobu 20,00
62a. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na  
  a) stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie  
  Rodinný dom 35,00
  b) stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)  
  ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 25,00
  ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 50,00
  c) stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie  
  rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu 25,00
  d) stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu  
  garáže s jedným alebo dvoma miestami 20,00
  prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť
  vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka
  spevnené plochy a parkoviská
  stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady

5. Doprava (kód: 05xxx)

80. Vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií na prepravu nadmerne ťažkých vozidiel alebo na prepravu, pri ktorej vozidlá prekračujú hmotnosť pripadajúcu na jednu nápravu nad mieru povolenú osobitným predpisom.  
  2. (nadmerná preprava) Za každú jednotlivú prepravnú trasu a prepravný zámer  
  a) pri prekročení prípustnej celkovej hmotnosti[2], ak celková hmotnosť vrátane nákladu (vyjadrené v t) je  
  do 20,00 115,00
  od 20,01 do 30,00 190,00
  od 30,01 do 50,00 300,00
  a za každých ďalších aj začatých 10 t 75,00
  b) pri prekročení prípustnej hmotnosti na nápravu[3] (nápravové zaťaženie) bez rozdielu, o akú nápravu ide, ak preťaženie (vyjadrené v %) je  
  od 3,01 do 5,00 95,00
  od 5,01 do 10,00 150,00
  od 10,01 do 15,00 380,00
  c) za nadmernú prepravu, ak celková hmotnosť motorového vozidla alebo jazdnej súpravy neprekročí 60 t viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých prepravných trasách na dobu najviac šesť mesiacov sa poplatok vypočítaný podľa písmena a) zvýši na päťnásobok  
80a. Za podanie žiadosti o urýchlené vybavenie povolenia podľa položky 80  
  do 24 hodín od doručenia žiadosti 75,00
  do 48 hodín od doručenia žiadosti 55,00
82. Povolenie na zvláštne užívanie[4] miestnych komunikácií 80,00
83. Povolenie uzávierky, príp. obchádzky miestnych komunikácií 70,00
  Povolenie o zmenu termínu uzávierky, príp. obchádzky miestnych komunikácií 40,00
84. Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu 40,00
85. a) Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie 115,00
  c) Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti 30,00

10. Životné prostredie (kód: 10xxx)

160. Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného zákona[5] (výrub drevín)  
  Fyzická osoba 10,00

Sumy sú uvedené v eurách.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.