Starostka obce Nesluša zvoláva 7. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nesluši, ktoré sa bude konať 30. 12. 2021 o 9:30 na Obecnom úrade v Nesluši.

Program

  1. Otvorenie rokovania
  2. Správa z kontroly a stanovisko k návrhu programového rozpočtu obce hlavnej kontrolórky obce
  3. Návrh č. 1 všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša o podmienkach držania a chovu psov na území obce Nesluša
  4. Návrh č. 1 dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nesluša č. 7/2015 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša
  5. Návrh programového rozpočtu obce Nesluša na roky 2022 – 2024
  6. Správa komisie životného prostredia a územného plánovania a pridelené žiadosti
  7. Diskusia
  8. Záver

Dokumenty

  1. Pozvánka (pdf),
  2. Prípravné materiály.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.