Starostka obce Nesluša zvoláva 6. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nesluši, ktoré sa bude konať 09. 12. 2021 o 16:30 na Obecnom úrade v Nesluši.

Program

 1. Otvorenie rokovania
 2. Správy z kontroly a plán kontrolnej činnosti na I. polrok  2022 hlavnej kontrolórky obce
 3. Rozpočtové opatrenie
 4. Správa komisie finančnej, správy obecného majetku, kultúrnej a sociálnej
 5. Návrh na vyradenie kníh z knižnice
 6. Návrh č. 1 všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 7. Návrh č. 1 všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom
 8. Správa komisie životného prostredia a územného plánovania a pridelené žiadosti
 9. Diskusia
 10. Záver

Dokumenty

 1. Pozvánka (pdf),
 2. Prípravné materiály.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.