Starostka obce Nesluša zvoláva 5. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nesluši, ktoré sa bude konať 09. 10. 2023 o 16:00 na Obecnom úrade v Nesluši.

Program

 1. Otvorenie rokovania
 2. Žiadosť o odkúpenie zdravotného strediska
 3. Správy z kontroly hlavnej kontrolórky obce
 4. Určenie ceny za odber vody podľa URSO
 5. Návrh č. 1 všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení obce Nesluša
 6. Návrh č. 1 všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Nesluša
 7. Spolufinancovanie projektu – zvýšenie energetickej účinnosti objektu Základná škola v Nesluši
 8. Spolufinancovanie projektu – kvalitné a inkluzívne vzdelávanie v Základnej škole v Nesluši
 9. Zámer obce prenajať nehnuteľný majetok obce Nesluša – časť parcely KNC 1437/1
 10. Zámer obce prenajať nehnuteľný majetok obce Nesluša – časť strechy budovy obecného úradu
 11. Zámer obce prenajať nehnuteľný majetok obce Nesluša – časť parcely KNC 1679/8
 12. Správa komisie finančnej, správy obecného majetku, sociálnej a kultúrnej – pridelené žiadosti
 13. Správa komisie životného prostredia a územného plánovania – pridelené žiadosti
 14. Rôzne
 15. Záver

Dokumenty

 1. Pozvánka (pdf, 60 kB, 04. 10. 2023),
 2. Prípravné materiály.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.