Starostka obce Nesluša zvoláva 5. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nesluši, ktoré sa bude konať 09. 12. 2022 o 15:00 na Obecnom úrade v Nesluši.

Program

 1. Otvorenie rokovania
 2. Správy z kontroly a návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 hlavnej kontrolórky obce
 3. Návrh č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
 4. Návrh č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 5. Návrh č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša č. 6/2017 o miestnych daniach obce Nesluša – daň za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje
 6. Návrh č. 2 Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nesluša č. 4/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša
 7. Poriadok odmeňovania a rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a komisií
 8. Rozpočtové opatrenia
 9. Správa komisie finančnej, správy obecného majetku, sociálnej a kultúrnej – pridelené žiadosti
 10. Zmena a dodatok č. 2 územného plánu obce Nesluša – predseda komisie ŽP a ÚP
 11. Diskusia
 12. Záver

Dokumenty

 1. Pozvánka (pdf, 74 kB, 06. 12. 2022),
 2. Prípravné materiály.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.