Starostka obce Nesluša pozýva na 5. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nesluši, ktoré sa bude konať 06. 12. 2019 o 12:00 na Obecnom úrade v Nesluši.

Program

1. Otvorenie rokovania
2. Správa komisie finančnej, správy obecného majetku, kultúrnej a sociálnej a pridelené žiadosti o dotáciu
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom
5. Návrh všeobecne záväzného nariadenie o dani z nehnuteľnosti a dani za psa
6. Správy hlavnej kontrolórky obce Nesluša
7. Návrh programového rozpočtu obce Nesluša na roky 2020 – 2022
8. Správa komisie životného prostredia a územného plánovania a pridelené žiadosti
9. Diskusia
10. Záver

Dokumenty

  1. Pozvánka (pdf),
  2. Prípravné materiály.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.