Starostka obce Nesluša zvoláva 4. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nesluši, ktoré sa bude konať 08. 08. 2022 o 15:00 na Obecnom úrade v Nesluši.

Program

 1. Otvorenie rokovania
 2. Správy z kontroly hlavnej kontrolórky obce
 3. Návrh č. 1 Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nesluša č. 4/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Nesluša
 4. Výročná správa
 5. Voľba prísediaceho súdu
 6. Zámery prevodu majetku obce
 7. Správa komisie finančnej, správy obecného majetku, sociálnej a kultúrnej – pridelené žiadosti
 8. Správa komisie životného prostredia a územného plánovania – pridelené žiadosti
 9. Žiadosti určené pre zástupcu starostky
 10. Diskusia
 11. Záver

Dokumenty

 1. Pozvánka (pdf, 74 kB, 08. 03. 2022),
 2. Prípravné materiály.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.