Starostka obce Nesluša zvoláva 4. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nesluši, ktoré sa bude konať 30. 09. 2021 o 16:30 na Obecnom úrade v Nesluši.

Program

 1. Otvorenie rokovania
 2. Správy z kontroly hlavnej kontrolórky obce
 3. Návrh č. 1 dodatku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nesluša č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení
 4. Návrh č. 1 všeobecne záväzného nariadenia o určení pravidiel času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb na území obce Nesluša
 5. Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ na roky 2021-2023
 6. Rozpočtové opatrenia
 7. Správa komisie životného prostredia a územného plánovania a pridelené žiadosti
 8. Voľba členov školskej rady ZŠ s MŠ Nesluša
 9. Diskusia
 10. Záver

Dokumenty

 1. Pozvánka (pdf),
 2. Prípravné materiály.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.