Starostka obce Nesluša pozýva na 4. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nesluši, ktoré sa bude konať 26. 09. 2019 o 16:00 na Obecnom úrade v Nesluši.

Program

1. Otvorenie rokovania
2. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Nesluša - Programovacie obdobie 2018 - 2022
3. Rozpočtové opatrenie obce
4. Rozpočtové opatrenie školy
5. Návrh dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nesluša č. 8/2015 Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku; zmluva správcu pohrebiska
6. Návrh dodatku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša
7. Správy hlavnej kontrolórky obce Nesluša
8. Správa komisie životného prostredia a územného plánovania a pridelené žiadosti
9. Voľba nového člena komisie finančnej, správy obecného majetku, kultúrnej a sociálnej
10. Správa komisie finančnej, správy obecného majetku, kultúrnej a sociálnej a pridelené žiadosti
11. Diskusia
12. Záver

Dokumenty

  1. Pozvánka (pdf),
  2. Prípravné materiály.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.