Starostka obce Nesluša zvoláva 3. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nesluši, ktoré sa bude konať 28. 06. 2024 o 15:15 na Obecnom úrade v Nesluši.

Program

 1. Otvorenie rokovania
 2. Správy z kontroly, stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2023 a plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2024 hlavnej kontrolórky obce
 3. Správa Komisie finančnej, správy obecného majetku, kultúrnej a sociálnej
 4. Záverečný účet obce 2023
 5. Rozpočtové opatrenie
 6. Voľba prísediaceho súdu
 7. Prenájom nehnuteľného majetku obce podľa zverejneného zámeru
 8. Správa Komisie na ochranu verejného záujmu
 9. Správa Komisie životného prostredia a územného plánovania
 10. Rôzne
 11. Záver

Dokumenty

 1. Pozvánka (pdf, 56 kB, 24. 06. 2024),
 2. Prípravné materiály.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.