Starostka obce Nesluša zvoláva 3. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nesluši, ktoré sa bude konať 26. 06. 2023 o 16:00 na Obecnom úrade v Nesluši.

Program

 1. Otvorenie rokovania
 2. Správy z kontroly, stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2022 a plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2023 hlavnej kontrolórky obce
 3. Záverečný účet obce 2022
 4. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb
 5. Návrh Zmena a Doplnok č. 2 Územného plánu obce Nesluša, Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša – o záväzných častiach zmien a doplnkov č. 2 územného plánu obce (ZaD č. 2 ÚPN – O) Nesluša
 6. Protest prokurátora – VZN č. 4/2019 o verejnom poriadku
 7. Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce – p. Grešák
 8. Správa komisie na ochranu verejného záujmu
 9. Správa komisie životného prostredia a územného plánovania a pridelené žiadosti
 10. Rôzne
 11. Záver

Dokumenty

 1. Pozvánka (pdf, 51 kB, 20. 06. 2023),
 2. Prípravné materiály.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.