Starostka obce Nesluša zvoláva 3. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nesluši, ktoré sa bude konať 21. 06. 2022 o 16:00 na Obecnom úrade v Nesluši.

Program

 1. Otvorenie rokovania
 2. Diskusia
 3. Správy z kontroly a plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 hlavnej kontrolórky obce
 4. Záverečný účet obce 2021
 5. Návrh volebných obvodov a počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obce Nesluša na volebné obdobie 2022 - 2026
 6. Rozpočtové opatrenie
 7. Návrh Zmeny a doplnku č. 1 Územného plánu obce Nesluša, Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša – o záväzných častiach zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce (ZaD č. 1 ÚPN – O) Nesluša
 8. Návrh č. 1 Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nesluša č. 4/2021 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Nesluša
 9. Prenájom a prevod nehnuteľností – „Alzabox“ a „Horná škola“
 10. Návrh doplnenia Uznesenia č. V-3/2021 zo dňa 18. 10. 2021
 11. Návrh doplnenia Uznesenia č. III-19/2021 zo dňa 30. 06. 2021
 12. Dohody o uznaní vlastníctva – vysporiadanie pozemkov – ihrisko
 13. Správa komisie na ochranu verejného záujmu
 14. Správa komisie finančnej, správy obecného majetku, sociálnej a kultúrnej
 15. Správa komisie životného prostredia a územného plánovania – pridelené žiadosti
 16. Záver

Dokumenty

 1. Pozvánka (pdf, 76 kB, 17. 06. 2022),
 2. Prípravné materiály.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.