Starostka obce Nesluša zvoláva 3. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nesluši, ktoré sa bude konať 30. 06. 2021 o 16:00 na Obecnom úrade v Nesluši.

Program

1. Otvorenie rokovania
2. Správy z kontroly a plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 hlavnej kontrolórky obce
3. Správa komisie finančnej, správy obecného majetku, kultúrnej a sociálnej
4. Záverečný účet obce 2020
5. Návrh č. 1 všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2021 o zrušení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša
6. Návrh č. 1 všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša č. 3/2021 o zriadení Základnej školy s materskou školou, Nesluša 837
7. Návrh č. 1 všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša č. 4/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Nesluša
8. Správa komisie životného prostredia a územného plánovania a pridelené žiadosti
9. Žiadosť p. Ďuriaka o osobitné užívanie verejného priestranstva – trvalé parkovanie vozidla
10.Zámer obce na prevod majetku
11. Diskusia
12. Záver

Dokumenty

  1. Pozvánka (pdf),
  2. Prípravné materiály.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.