Starostka obce Nesluša pozýva na 3. riadne zasadnutie Obecného zastuiteľstva v Nesluši, ktoré sa bude konať 28. 07. 2017 o 17:00 v Katolíckom kultúrnom dome Pavla Valjaška.

Program rokovania

 1. Otvorenie rokovania
 2. Záverečný účet 2016
 3. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na kompostéry
 4. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu hasičskej zbrojnice v obci Nesluša
 5. Návrh na zvýšenie sumy na zakúpenie rýpadla
 6. Návrh na vyradenie kníh z obecnej knižnice
 7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska, telocvične a ich areálu v obci Nesluša
 8. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o prenájme nebytových priestorov vo vlastníctve obce Nesluša
 9. Návrh dodatku č. 1 všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2015 - prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku obce Nesluša
 10. Správy hlavnej kontrolórky
 11. Správy komisií a vyhodnotenie pridelených žiadostí
 12. Diskusia
 13. Záver

Dokumenty

 1. Pozvánka (pdf),
 2. Prípravné materiály.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.