Starostka obce Nesluša zvoláva 2. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nesluši, ktoré sa bude konať 22. 04. 2024 o 16:00 na Obecnom úrade v Nesluši.

Program

 1. Otvorenie rokovania
 2. Správy z kontroly hlavnej kontrolórky obce
 3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša o miestnych daniach obce Nesluša – daň za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje
 4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša č. 7/2015 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša
 5. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce
 6. Voľba kronikára obce
 7. Financovanie ZŠ s MŠ Nesluša
 8. Rozpočtové opatrenie
 9. Triedený zber komunálnych odpadov
 10. Návrh na zrušenie všetkých pôvodných uznesení k odpredaju - „Horná škola“ a nový návrh k zámeru odpredaja „Horná škola“
 11. Návrh na zrušenie uznesení č. III-10/2022 a VI-24/2021 (Alzabox)
 12. Výber audítora na rok 2023
 13. Správy Komisie životného prostredia a územného plánovania
 14. Správa Komisie finančnej, správy obecného majetku, kultúrnej a sociálnej
 15. Rôzne
 16. Záver

Dokumenty

 1. Pozvánka (pdf, 59 kB, 17. 04. 2024),
 2. Prípravné materiály.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.