Starostka obce Nesluša zvoláva 1. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nesluši, ktoré sa bude konať 09. 03. 2023 o 17:00 na Obecnom úrade v Nesluši.

Program

 1. Otvorenie rokovania
 2. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2022, správa z kontroly a stanovisko k návrhu programového rozpočtu obce hlavnej kontrolórky obce
 3. Predĺženie platnosti komunitného plánu obce do 01. 01. 2024
 4. Návrh č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša - Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku
 5. Návrh č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša o poskytovaní sociálnej služby v zariadení: Dom opatrovateľskej služby a ambulantnej sociálnej službe a o výške a úhradách za sociálne služby
 6. Návrh č. 1 všeobecne záväzného nariadenie obce Nesluša o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Nesluša
 7. Správa komisie finančnej, správy obecného majetku, sociálnej a kultúrnej – pridelené žiadosti
 8. Návrh programového rozpočtu obce Nesluša na roky 2023 – 2025
 9. Správa komisie životného prostredia a územného plánovania a pridelené žiadosti
 10. Záver

Dokumenty

 1. Pozvánka (pdf, 51 kB, 03. 03. 2023),
 2. Prípravné materiály.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.