Starostka obce Nesluša zvoláva 1. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nesluši, ktoré sa bude konať 14. 03. 2022 o 16:15 na Obecnom úrade v Nesluši.

Program

 1. Otvorenie rokovania
 2. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2021 a správy z kontroly hlavnej kontrolórky obce
 3. Návrh na zvýšenie pracovného úväzku hlavnej kontrolórky obce
 4. Návrh č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom
 5. Návrh č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša o poskytovaní sociálnej služby v zariadení: Dom opatrovateľskej služby a ambulantnej sociálnej službe a o výške a úhradách za sociálne služby
 6. Návrh č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení
 7. Návrh doplnenia Uznesenia č. V-3/2021 zo dňa 18. 10. 2021
 8. Návrh doplnenia Uznesenia č. III-19/2021 zo dňa 30. 06. 2021
 9. Dodatok k zmluve EURO-KP
 10. Zmena predmetu podnikania a oprávnenej osoby v živnostenskom registri
 11. Prenájom nehnuteľnosti - Alzabox
 12. Správa komisie životného prostredia a územného plánovania – pridelené žiadosti
 13. Správa komisie finančnej, správy obecného majetku, sociálnej a kultúrnej
 14. Diskusia
 15. Záver

Dokumenty

 1. Pozvánka (pdf, 80 kB, 09. 03. 2022),
 2. Prípravné materiály.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.