Starostka obce Nesluša pozýva na 1. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nesluši, ktoré sa bude konať 01. 03. 2019 o 16:00 na Obecnom úrade v Nesluši.

Program

1. Otvorenie rokovania
2. Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva
3. Návrh na zmenu rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Nesluši, rokovacieho poriadku stálych komisií Obecného zastupiteľstva obce Nesluša a Poriadku odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, členov stálych a dočasných komisií Obce Nesluša
4. Návrh na zrušenie VZN 9/2017 Požiarny poriadok obce a VZN 10/2017 o parkovaní a státí vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách obce Nesluša
5. Návrh na osadenie dopravného značenia – zrušenie časového obmedzenia
6. Návrh na vykonanie jednoduchých pozemkových úprav na obvod "nový cintorín"
7. Prevádzkový poriadok zberného dvora
8. Dodatok č. 3 k VZN č. 14/2015 o poskytovaní sociálnej služby v zariadení Dom opatrovateľskej služby a ambulantnej sociálnej služby a o výške a úhradách za sociálne služby
9. Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané Obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení
10. Vodomerné šachty
11. Správa komisie finančnej, správy obecného majetku, kultúrnej a sociálnej a pridelené žiadosti
12. Programový rozpočet Obce Nesluša na roky 2019 – 2021
13. Výber audítora Obce Nesluša na účtovné roky 2018 a 2019
14. Správa komisie životného prostredia a územného plánovania a pridelené žiadosti
15. Diskusia
16. Záver

Dokumenty

  1. Pozvánka (pdf),
  2. Prípravné materiály.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.