Starostka obce Nesluša pozýva na 1. riadne zasadnutie Obecného zastuiteľstva v Nesluši, ktoré sa bude konať 03. 03. 2017 o 10:00 v Katolíckom kultúrnom dome Pavla Valjaška v Nesluši.

Program rokovania

  1. Otvorenie rokovania
  2. Kontrola uznesení prijatých na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva
  3. Programový rozpočet Obce Nesluša na roky 2017 - 2019
  4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom
  5. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2016 o poskytovaní príspevku na stravovanie pre dôchodcov
  6. Správy komisií a vyhodnotenie pridelených žiadostí
  7. Diskusia
  8. Záver

Dokumenty

  1. Pozvánka (pdf),
  2. Prípravné materiály.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.