obrazok

Centrum voľného času

Centrum voľného času Nesluša

Adresa: Nesluša 837, 023 41  Nesluša

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Telefón: 0904 797 849

Články z webu obce na tému: Centrum voľného času

Školský rok 2016/2017

V školskom roku 2016/2017 pracujú v rámci CVČ nasledovné záujmové útvary:

  1. Žiarinka – mandolinový súbor – 24 členov
  2. Futbalový krúžok – 14 členov
  3. Hasičský krúžok – 14 členov
  4. Šachový krúžok – 8 členov
  5. Krúžok šikovných rúk – 26 členov
  6. Tanečno – pohybový krúžok – 10 členov
  7. Krúžok anglického jazyka – 23 členov
  8. Bedmintonový krúžok

V telocvični a na ihrisku s umelou trávou je celoročne organizovaná príležitostná športová činnosť s deťmi materskej školy, žiakmi základnej a stredných škôl, so študujúcou a pracujúcou mládežou, s rodičmi a inými osobami, ktoré sa chcú vo svojom voľnom čase neformálne vzdelávať, športovať, tvoriť alebo relaxovať s priateľmi, ktorí majú rovnaké záujmy.

Výchovný program centra voľného času

Vypracovaný na základe zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášok v znení neskorších predpisov, Vyhláška MŠ SR č. 306/2009 Z.z. z 15. júla 2009 o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času (CVČ), školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe.

Celý článok ...

Školský poriadok centra voľného času

Školský poriadok vychádza zo Zákona o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 Z. z. a z Deklarácie práv dieťaťa a Listiny základných práv a slobôd vo vzťahu k účastníkom činnosti centra, vychovávateľom a ostatným zamestnancom Centra voľného času v Nesluši (ďalej CVČ).

Celý článok ...

Prevádzkový poriadok centra voľného času

Prevádzkový poriadok zariadenia pre deti a mládež je vypracovaný v zmysle § 24 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 10 vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež.

Celý článok ...