Článok 1 - Všeobecná časť

(1) Inventarizácia majetku a záväzkov sa vykonáva v zmysle ustanovení § 29 a § 30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Účtovníctvo účtovnej jednotky je preukázateľné ak účtovná jednotka vykonala inventarizáciu. Inventarizáciou sa overuje, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. Inventarizáciou sa zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva, ochrana majetku a zodpovednosť za majetok.

(2) Predmetom inventarizácie je:

 1. Neobežný majetok:
  • dlhodobý nehmotný majetok,
  • dlhodobý hmotný majetok,
  • dlhodobý finančný majetok.
 2. Obstaranie dlhodobého hmotného, nehmotného a finančného majetku.
 3. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný, nehmotný a finančný majetok.
 4. Obežný majetok:
  • zásoby (materiálu, tovaru, zvierat...),
  • pohľadávky,
  • finančný majetok peňažné prostriedky v hotovosti,
  • ceniny (poštové známky, kolky, karty na pohonné hmoty, stravné lístky...),
  • bankové účty,
  • cenné papiere,
  • obstaranie krátkodobého finančného majetku,
  • poskytnuté návratné finančné výpomoci – dlhodobé, krátkodobé.
 5. Vlastné zdroje krytia majetku:
  • fondy účtovnej jednotky a osobitné fondy účtovnej jednotky,
  • finančné a peňažné fondy,
  • výsledok hospodárenia,
  • záväzky - dlhodobé, krátkodobé,
  • bankové úvery a ostatné prijaté výpomoci.
 6. Operatívna evidencia - podsúvahové účty:
  • drobný hmotný a nehmotný majetok,
  • prenajatý majetok,
  • prísne zúčtovateľné tlačivá,
  • odpísané pohľadávky.

Článok 2 - Plán inventarizácie

(1) Inventarizácia hmotného majetku (okrem zásob a peňažných prostriedkov v hotovosti), a nehmotného majetku, sa vykoná jeden krát za rok vždy k 31. 12. bežného kalendárneho roka a inventarizácia pohľadávok a záväzkov každý rok vždy k 31. 12. daného roka.

(2) Inventarizácia zásob sa vykonáva jeden krát za rok vždy k 31. 12. bežného kalendárneho roka alebo priebežne viackrát v priebehu účtovného obdobia.

(3) Inventarizácia peňažných prostriedkov v hotovosti sa vykonáva štyrikrát ročne k: 31. 03., 30. 06., 30. 09. a 31. 12.

Článok 3 - Zodpovednosť za vykonanie inventarizácie

(1) Starosta obce:

 1. je povinný zabezpečiť inventarizáciu majetku a záväzkov a zodpovedá za ich správnu a včasnú kontrolu;
 2. zodpovedá za riadny priebeh inventarizácie a za dodržanie termínov;
 3. písomne určí najmenej päťčlennú inventarizačnú komisiu - Ústredná inventarizačná komisia;
 4. písomne určí členov najmenej trojčlenných dielčích inventarizačných komisií - Dielčia inventarizačná komisia;
 5. zabezpečí, aby počas fyzickej inventúry nedochádzalo k premiestňovaniu majetku.

(2) Ústredná inventarizačná komisia – ÚIK:

 1. pred začatím vykonávania inventarizácie každý člen ÚIK podpisom pri svojom mene potvrdí na tlačive Príkaz starostu, že:
  • zobral na vedomie obsah príkazu a že metodicky usmerní členov ÚIK a predsedov DIK,
  • absolvoval inštruktáž o postupe vykonávania inventarizácie;
 2. zodpovedá za priebeh inventarizácie a za činnosť dielčích inventarizačných komisií;
 3. predkladá starostovi obce a obecnému zastupiteľstvu výsledky inventarizácie k schváleniu spolu s prehlásením o vysporiadaní inventarizačných rozdielov /manko, schodok, prebytok/ a s návrhom opatrení;
 4. zhodnotí inventarizáciu majetku a vyhotoví "Správu ústrednej inventarizačnej komisie o inventarizácii a vysporiadaní inventarizačných rozdielov".

(3) Dielčie inventarizačné komisie – DIK:

 1. pred začatím vykonávania inventarizácie každý člen DIK podpisom pri svojom mene potvrdí na tlačive Príkaz starostu, že:
  • zobral na vedomie obsah príkazu a že metodicky usmerní členok DIK,
  • absolvoval inštruktáž o postupe vykonávania inventarizácie;
 2. vykonávajú inventarizáciu majetku v stanovenom termíne a rozsahu;
 3. vyhotovujú inventúrne súpisy;
 4. zodpovedajú za správne zisťovanie skutočného fyzického stavu majetku, čo potvrdzujú podpisovým záznamom na každej strane in. súpisu a na všetkých inventarizačných dokladoch;
 5. rozdiely zistené pri inventarizácii škodovým zápisom nahlási ÚIK;
 6. po skončení fyzickej inventúry vyhotoví inventarizačné zápisy ( dátum je zhodný s dňom ukončenia fyzickej inventúry).

(4) Inventarizácia musí obsahovať:

 1. príkaz na vykonanie inventarizácie;
 2. menovanie ÚIK a DIK;
 3. vyhlásenie hmotne zodpovedných osôb za majetok;
 4. inventarizačné zápisy, inventúrne súpisy;
 5. doklady k úbytkom majetku – pri vyraďovaní (rozhodnutie o neupotrebiteľnosti majetku;
 6. zápisnica, likvidačný záznam, obchodné zmluvy, prevodky a pod.);
 7. správa ÚIK o inventarizácii a vysporiadaní inventarizačných rozdielov.

Článok 4 - Inventúrne súpisy

(1) Skutočný stav majetku, pri ktorom sa vykonala fyzická inventúra, sa zachytí v inventúrnych súpisoch.

(2) Inventúrne súpisy sa vyhotovujú pomocou výpočtovej techniky a musia obsahovať tieto údaje:

 1. názov a sídlo účtovnej jednotky;
 2. deň začatia a deň skončenia inventúry a deň, ku ktorému bola inventarizácia vykonaná;
 3. stav majetku s uvedením jednotiek množstva a ceny podľa ustanovení § 25;
 4. miesto uloženia majetku;
 5. meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby za príslušný druh majetku;
 6. zoznam záväzkov a ich ocenenie podľa ustanovení § 25;
 7. zoznam skutočného stavu rozdielu majetku a záväzkov;
 8. odporúčania na posúdenie reálnosti ocenenia majetku a záväzkov k dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, zistené pri vykonávaní inventúry na účely úpravy ocenenia majetku a záväzkov podľa ustanovení § 26, a § 27, ak sú takéto skutočnosti známe osobám, ktoré vykonali inventúru;
 9. meno, priezvisko a podpisový záznam osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.

Článok 5 - Inventarizačný zápis

(1) Po ukončení každej inventúry vypracuje predseda inventarizačnej komisie inventarizačný zápis, kde sa zachytia výsledky porovnania skutočného stavu so stavom v účtovníctve.

(2) Inventarizačný zápis je účtovný záznam, ktorým sa preukazuje vecná správnosť účtovníctva a ktorý musí obsahovať:

 1. názov a sídlo účtovnej jednotky;
 2. výsledky vyplývajúce z porovnania skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov s účtovným stavom;
 3. výsledky vyplývajúce z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov podľa ustanovení § 26 a § 27;
 4. meno, priezvisko a podpisový záznam osoby alebo osôb zodpovedných za vykonanie inventarizácie v účtovnej jednotke;
 5. deň, ku ktorému bola vykonaná inventarizácia;
 6. druh inventarizácie, miesto uloženia majetku druh inventarizovaného majetku;
 7. spôsob zisťovania skutočného stavu majetku;
 8. deň začatia a deň skončenia inventúry;
 9. prehľad vyhotovených inventúrnych súpisov, prípadne prehľad účtovných dokladov určených na vyúčtovanie inventarizačných rozdielov;
 10. výsledky inventarizácie – porovnanie skutočného stavu so stavom účtovným;
 11. úhrn zistených inventarizačných rozdielov, ich príčiny (pokiaľ je ich možné bezprostredne zistiť);
 12. vyjadrenie hmotne zodpovedných osôb za majetok k zisteným inventarizačným rozdielom a návrh na vysporiadanie inventarizačných rozdielov;
 13. zistenia o neupotrebiteľnosti a prebytočnosti majetku, poškodených zásob a pod., návrh a opatrenia na riešenie tohto majetku;
 14. dátum vyhotovenia inventarizačného zápisu.

Článok 6 - Výsledky inventarizácie

(1) Ústredná inventarizačná komisia zhodnotí výsledok inventarizácie, preverí nedostatočne objasnené inventarizačné rozdiely a návrh jednotlivých inventarizačných komisií na vysporiadanie týchto rozdielov a vyhotoví "Správu ÚIK o inventarizácii a vysporiadaní inventarizačných rozdielov", ktorú predloží na schválenie obecnému zastupiteľstvu.

(2) Rozhodnutie o konečnom vysporiadaní inventarizačných rozdielov sa vykoná v takej lehote, aby sa zabezpečilo zaúčtovanie s konečnou platnosťou do konca účtovného obdobia, t. j. do 21 kalendárnych dní po skončení účtovného obdobia.

Článok 7 - Záverečné ustanovenia

(1) Táto smernica nadobúda účinnosť dňom 01. 07. 2016.

(2) Súčasťou smernice sú nasledujúce prílohy:

1. Vzor inventúrneho súpisu
2. Vzor inventarizačného zápisu

(3) Schválené starostkou obce 08. 06. 2016.

Prílohy

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.