Interná smernica je vypracovaná v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v zmysle Opatrenia MF SR z 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky, uverejneného pod č. MF/16786/2007-31.

Článok 1 - Spôsob vedenia účtovníctva a projektovo-programová dokumentácia

(1) Účtovná jednotka účtuje v sústave podvojného účtovníctva podľa Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31 z 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky.

(2) Organizačné zložky účtovnej jednotky (príloha č. 1).

(3) Organizačné zložky sú v systéme účtovníctva rozčlenené na organizačné zložky, ktoré sú financované z vlastných prostriedkov rozpočtu obce a organizačné zložky financované zo štátneho rozpočtu – prenesené kompetencie podľa jednotlivých činností alebo od iných subjektov. Strediská účtovnej jednotky sú prílohou predpisu.

(4) Účtovníctvo je vedené vo vlastnej réžii v sídle účtovnej jednotky.

(5) Programové vybavenie pre:

 1. podsystém účtovníctva vedie účtovná jednotka v programe WinIBEU od IVeS Košice. Tento program obsahuje moduly: účtovníctvo, dodávatelia, odberatelia, sklad, majetok, pokladnica, banka;
 2. podsystém miezd vedie účtovná jednotka v programe WinPAM od IVeS Košice;
 3. podsystém daní a miestnych poplatkov vedie účtovná jednotka v kancelárskom balíku Microsoft Office (Excel).

(6) Účtovným obdobím je kalendárny rok.

(7) Účtovná jednotka vedie účtovníctvo a zostavuje účtovnú závierku v peňažných jednotkách slovenskej meny (EUR).

(8) Účtovná jednotka vedie účtovníctvo a zostavuje účtovnú závierku v štátnom jazyku.

(9) Prenos účtovného záznamu musí účtovná jednotka zabezpečiť pred jeho zneužitím, poškodením, zničením, neoprávnenými zásahmi doň a neoprávneným prístupom k nemu.

Článok 2 - Účtovný rozvrh

(1) Účtový rozvrh zostavuje účtovná jednotka podľa ustanovenia § 13 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

(2) Účtový rozvrh obsahuje používané:

 1. syntetické účty,
 2. analytické účty,
 3. podsúvahové účty.

(3) Účtovná jednotka zostavuje účtový rozvrh na účtovné obdobie. Účtový rozvrh sa v priebehu účtovného obdobia môže dopĺňať podľa potrieb účtovnej jednotky. Pokiaľ nedochádza k prvému dňu účtovného obdobia k zmene účtového rozvrhu, ktorý bol platný v predchádzajúcom účtovnom období, môže postupovať účtovná jednotka podľa tohto účtového rozvrhu aj v nasledujúcom účtovnom období.

(4) Účtová jednotka nesmie účtovať na účtoch, ktoré nie sú v účtovom rozvrhu.

(5) Účtový rozvrh je prílohou č. 2 vnútorného predpisu.

(6) Pri vytváraní analytických účtov sa zohľadňujú tieto hľadiská:

 1. členenie majetku podľa druhu,
 2. členenie majetku podľa doby použiteľnosti na dlhodobý majetok a krátkodobý majetok,
 3. členenie pohľadávok a záväzkov,
 4. členenie cenných papierov podľa druhov,
 5. členenie podľa jednotlivých subjektov verejnej správy a podľa druhu transferov na bežné a kapitálové transfery,
 6. členenie podľa položiek účtovnej závierky vrátane požiadaviek na zostavenie poznámok,
 7. členenie podľa položiek konsolidovanej a súhrnnej účtovnej závierky vrátane požiadaviek na zostavenie konsolidovaných a súhrnných poznámok,
 8. členenie podľa rozpočtovej klasifikácie, podľa zdrojov a programov, ak sa nevedie analytická evidencia,
 9. členenie podľa charakteru činnosti,
 10. členenie pre potreby zúčtovania zdravotného, nemocenského a dôchodkového poistenia, príspevkov na poistenie v nezamestnanosti,
 11. členenie na účely podľa osobitných predpisov,
 12. členenie z hľadiska potrieb finančného riadenia účtovnej jednotky,
 13. iné hľadiská členenia podľa potrieb účtovnej jednotky.

(7) Na podsúvahových účtoch v účtových skupinách 75 až 79 sa sledujú skutočnosti, o ktorých sa neúčtuje v účtovných knihách, a ktoré sú podstatné na posúdenie majetkoprávnej situácie účtovnej jednotky a jej ekonomických zdrojov, ktoré možno využiť.

(8) Na podsúvahových účtoch sa sleduje najmä drobný hmotný majetok a drobný nehmotný majetok – účet 771 až účet 799. V účtovníctve účtovnej jednotky sa môže vytvoriť zúčtovací účet na zabezpečenie účtovného záznamu na podsúvahových účtoch – účet 799.

Článok 3 - Zoznam účtovných kníh, číselných znakov, symbolov a skratiek

(1) Zoznam účtovných kníh:

 1. denník – v ktorom sa účtovné zápisy usporadúvajú z časového hľadiska (chronologicky), ktorým sa preukazuje zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov v účtovnom období;
 2. hlavná kniha – v ktorej sa účtovné zápisy usporadúvajú z vecného hľadiska (systematicky), ktorou sa preukazuje zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov na príslušné účty majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov, nákladov a výnosov v účtovnom období. V hlavnej knihe musia byť zaúčtované všetky účtovné prípady, o ktorých sa účtovalo v denníku;
 3. zborník – rekapitulácia účtov chronologicky za sebou v členení starý zostatok (PS), obraty MD, obraty D a nový zostatok (konečný stav).

(2) Vedenie účtovných kníh je zabezpečené výpočtovou technikou použitím programu WinIBEU.

(3) Výstupy:

 1. účtovné knihy – hlavná kniha, denník;
 2. účtovné výkazy – Súvaha, Výkaz ziskov a strát;
 3. finančné výkazy – FIN 1-04, 2-04, 3-04, 4-01, 5-04, 6-04, 7-04;
 4. evidencia faktúr – kniha došlých a odoslaných faktúr;
 5. príjmy a výdavky – rozpočet, čerpanie;
 6. účtový rozvrh.

(4) Zoznam číselných znakov, symbolov a skratiek je prílohou predpisu č. 3.

(5) Účtovné doklady sa musia dôsledne číslovať. Predpokladom zaistenia preukázateľnosti účtovníctva sú dokladové rady. Pre každý druh dokladu je stanovený samostatný číselný rad, ktorý je prílohou predpisu č. 4.

Článok 4 - Spôsoby oceňovania

(1) Prípustné spôsoby oceňovania majetku a záväzkov sú uvedené v zákone o účtovníctve v § 24 až § 27 a v postupoch účtovania.

(2) Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene prepočítava účtovná jednotka na slovenskú menu kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska, ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu, ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a k inému dňu, ak to ustanovuje osobitný predpis.

(3) Pri kúpe a predaji cudzej meny za slovenskú menu použije účtovná jednotka kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

(4) Z jednotlivých zložiek majetku a záväzkov sa oceňuje:

 1. obstarávacou cenou
  • hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou,
  • zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou,
  • pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí,
  • záväzky pri ich prevzatí;
 2. vlastnými nákladmi
  • hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou,
  • zásoby vytvorené vlastnou činnosťou;
 3. menovitou hodnotou
  • peňažné prostriedky a ceniny,
  • pohľadávky pri ich vzniku,
  • záväzky pri ich vzniku;
 4. reprodukčnou obstarávacou cenou
  • majetok v prípade bezodplatného nadobudnutia s výnimkou peňažných prostriedkov a cenín a pohľadávok ocenených menovitými hodnotami,
  • nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou, ak sú vlastné náklady vyššie ako reprodukčná obstarávacia cena tohto majetku,
  • majetok preradený z osobného vlastníctva do podnikania s výnimkou peňažných prostriedkov a cenín a pohľadávok ocenených menovitými hodnotami,
  • nehmotný a hmotný majetok novozistený pri inventarizácii a v účtovníctve doteraz nezachytený;
 5. reálnou hodnotou podľa § 27 ods. 2 zákona
  • majetok a záväzky nadobudnuté vkladom alebo kúpou podniku alebo jeho časti a majetok a záväzky nadobudnuté zámenou s výnimkou účtovnej jednotky účtujúcej v sústave jednoduchého účtovníctva a účtovnej jednotky, ktorá nie je založená alebo zriadená na účel podnikania,
  • cenné papiere v majetku fondu a cenné papiere určené na obchodovanie a cenné papiere určené na predaj u obchodníkov s cennými papiermi, ktorí nepostupujú podľa § 17a ods. 1 zákona.

(5) Na účely tohto zákona sa rozumie:

 1. obstarávacou cenou cena, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním;
 2. reprodukčnou obstarávacou cenou cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje;
 3. vlastnými nákladmi
  • pri zásobách vytvorených vlastnou činnosťou priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť, prípadne aj časť nepriamych nákladov, ktorá sa vzťahuje na výrobu alebo na inú činnosť,
  • pri hmotnom majetku okrem zásob a nehmotnom majetku okrem pohľadávok vytvorenom vlastnou činnosťou priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť;
 4. menovitou hodnotou cena, ktorá je uvedená na peňažných prostriedkoch a ceninách, alebo suma, na ktorú pohľadávka alebo záväzok znie.

Článok 5 - Deň uskutočnenia účtovného prípadu

(1) Dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň, v ktorom dôjde k vzniku pohľadávky a záväzku, platbe záväzku, inkasu pohľadávky, postúpeniu pohľadávky, vkladu pohľadávky, poskytnutiu preddavku alebo prijatiu preddavku, prevzatiu dlhu, výplate hotovosti alebo prevzatiu hotovosti, nákupu alebo predaju peňažných prostriedkov v cudzej mene alebo cenných papierov, pripísaniu cenných papierov na účet, dohodnutiu a vyrovnaniu obchodu s cennými papiermi, devízami, splneniu dodávky, zisteniu manka, schodku majetku, prebytku majetku alebo škody na majetku, pohybu majetku vo vnútri účtovnej jednotky a k ďalším skutočnostiam vyplývajúcim z osobitných predpisov alebo vnútorných podmienok účtovnej jednotky, ktoré sú predmetom účtovníctva a ktoré v účtovnej jednotke nastali, alebo o ktorých sú k dispozícii doklady, ktoré dokumentujú tieto skutočnosti.

(2) Pri nehnuteľnosti obstaranej na základe zmluvy, ak do nadobudnutia vlastníctva vkladom do katastra nehnuteľností nadobúdateľ nehnuteľnosť užíva, dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň prevzatia nehnuteľnosti nadobúdateľom do užívania k dátumu uvedenému v zmluve alebo v inom doklade o odovzdaní nehnuteľnosti do užívania; u prevádzajúceho je dňom uskutočnenia účtovného prípadu deň odovzdania nehnuteľnosti. Ak nebude vklad do katastra nehnuteľností povolený, účtovné zápisy sa zrušia.

Článok 6 - Spôsob účtovania zásob

(1) Účtovanie obstarania a úbytku zásob sa vykonáva spôsobom „A“ bez používania kalkulačného účtu 111.

(2) Súčasťou obstarávacej ceny zásob sú všetky náklady potrebné na ich obstaranie, napríklad preprava, provízia, poistné.

(3) Analytické účty zásob sú vedené podľa súborov dát z počítača.

(4) Úbytok zásob rovnakého druhu účtuje účtovná jednotka spôsobom váženým aritmetickým priemerom (vážený aritmetický priemer sa počíta najmenej raz za mesiac).

(5) Účtovanie obstarania zásob spôsobom A bez používania kalkulačného účtu 111. Na účte 112 - Materiál na sklade sa pri spôsobe A účtovania zásob účtuje nakúpený a prevzatý materiál na sklad v prípade, ak by hodnota materiálu presahovala 200 €.

Text účtovného prípadu MD D
Faktúra od dodávateľa za materiál 112 321
Spotreba materiálu 501 112

(6) Drobný nehmotný majetok od 30 do 2 400 € sa účtuje priamo do nákladov na účet 518 AÚ.

(7) Priamo do spotreby účtuje účtovná jednotka drobný nákup od 1 € do 200 € za jednotku:

 1. kancelárske potreby a materiál, papier;
 2. čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky;
 3. materiál použitý na opravy a údržbu;
 4. nákup odbornej literatúry, novín a ostatných tlačív;
 5. osobné ochranné pracovné prostriedky;
 6. spotreba pohonných látok.

Článok 7 - Osobitnosti účtovania

(1) Účtovná jednotka považuje za nevýznamné sumy nákladov a nevýznamné sumy výnosov:

 1. 0,25 % z nákladov minulých účtovných období, t. j. 1 711 €,
 2. 0,25 % z výnosov minulých účtovných období, t. j. 2 184 €.

(2) Opravy nevýznamných nákladov a nevýznamných výnosov minulých účtovných období sa účtujú ako účtovné prípady bežného účtovného obdobia na príslušných účtoch nákladov alebo výnosov. Významné sumy opráv nákladov a výnosov minulých účtovných období sa účtujú na účet 428 AÚ – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

(3) Účtovná jednotka dodávateľské faktúry za december bežného účtovného obdobia, došlé do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca (t. j. do 15. 01.) účtuje na účte 321. Faktúry za december vystavené v januári nasledujúceho roka účtuje na účte 326 – Nevyfakturované dodávky.

(4) Vyúčtovanie cenín (poštové známky, kolky...) sa účtuje na konci kalendárneho štvrťroka na základe účtovného dokladu o spotrebe cenín na účte 213.

(5) Náklady sa účtujú na účtoch účtovej triedy 5 – Náklady.

(6) Výnosy sa účtujú na účtoch účtovej triedy 6 – Výnosy.

(7) Uzavretie účtovných kníh:

 1. konečné stavy účtov účtovej triedy 5 – Náklady sa účtujú na ťarchu účtu 710 – Účet výsledku hospodárenia a konečné stavy účtov účtovej triedy 6 – Výnosy sa účtujú v prospech účtu 710 – Účet výsledku hospodárenia;
 2. konečné zostatky súvahových účtov sa účtujú podvojne v prospech alebo na ťarchu účtu 702 – Konečný účet súvahový podľa charakteru zostatku. Preúčtovaním konečného zostatku účtu 710 – Účet výsledku hospodárenia na účet 702 sa uzatvoria účtovné knihy;
 3. pri uzavretí účtovných kníh sa:
  • zisťujú obraty jednotlivých účtov,
  • zisťujú konečné stavy výsledkových účtov a konečné zostatky súvahových účtov,
  • účtujú konečné stavy účtov nákladov v účtovej triede 5 a výnosov v účtovej triede 6,
  • zisťuje výsledok hospodárenia pred zdanením daňou z príjmov za účtovné obdobie,
  • zisťuje účtovný výsledok hospodárenia ako rozdiel nákladov a výnosov – pri uzatvorení účtovných kníh sú údaje účtu 702 – Konečný účet súvahový, účtu 710 – Účet výsledku hospodárenia a údaje z analytických účtov podkladom pre zostavenie účtovnej závierky.

(8) Otvorenie účtovných kníh:

 1. konečné zostatky jednotlivých súvahových účtov aktív a pasív zaúčtovaných na účte 702 – Konečný účet súvahový sú začiatočnými stavmi jednotlivých súvahových účtov aktív a pasív zaúčtovaných na účte 701 – Začiatočný účet súvahový;
 2. účtovnými zápismi na ťarchu účtu 701 – Začiatočný účet súvahový a v prospech príslušných otváraných súvahových účtov pasív a účtovnými zápismi v prospech účtu 701 – Začiatočný účet súvahový a na ťarchu príslušných otváraných súvahových účtov aktív sa účtujú ich začiatočné stavy;
 3. výsledok hospodárenia bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia účtovaný v prospech alebo na ťarchu účtu 702 – Konečný účet súvahový sa pri otvorení účtov hlavnej knihy účtuje v prospech alebo na ťarchu účtu 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní so súvzťažným zápisom na ťarchu alebo v prospech účtu 701 – Začiatočný účet súvahový.

Článok 8 - Účtovná závierka

(1) Účtovná závierka obsahuje tieto všeobecné náležitosti:

 1. obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky; právnické osoby uvedú sídlo, fyzické osoby bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od miesta bydliska,
 2. identifikačné číslo, ak ho má účtovná jednotka pridelené,
 3. deň, ku ktorému sa zostavuje,
 4. deň jej zostavenia,
 5. obdobie, za ktoré sa zostavuje,
 6. podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ďalej podpisový záznam osoby zodpovednej za jej zostavenie a osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva.

(2) Účtovná závierka v sústave podvojného účtovníctva okrem všeobecných náležitostí podľa predchádzajúceho odseku obsahuje tieto súčasti:

 1. súvahu,
 2. výkaz ziskov a strát,
 3. poznámky.

(3) Účtovná jednotka zostavuje účtovnú závierku vždy, keď uzavrie účtovné knihy. Ak uzavrie účtovné knihy k poslednému dňu účtovného obdobia, zostavuje účtovnú závierku ako riadnu, v ostatných prípadoch uzavretia účtovných kníh zostavuje účtovnú závierku ako mimoriadnu.

(4) V súvahe riadnej účtovnej závierky a mimoriadnej účtovnej závierky sa vykazujú informácie o majetku, záväzkoch a rozdiele majetku a záväzkov účtovnej jednotky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

(5) Vo výkaze ziskov a strát riadnej účtovnej závierky a mimoriadnej účtovnej závierky sa vykazujú náklady, výnosy a výsledok hospodárenia za účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

(6) V poznámkach sa uvádzajú informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú údaje v súvahe a výkaze ziskov a strát sa uvádzajú informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú údaje v súvahe a výkaze ziskov a strát, prípadne ďalšie výkazy a údaje, ktoré ich vysvetľujú a dopĺňajú. V poznámkach sa uvádzajú aj informácie, ktoré sa týkajú použitia účtovných zásad a účtovných metód, a ďalšie informácie podľa požiadaviek ustanovených týmto zákonom. V poznámkach uvedie účtovná jednotka tiež informácie o skutočnostiach, ktoré ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, nevykazuje v ostatných súčastiach účtovnej závierky, ale ich dôsledky menia významným spôsobom pohľad na finančnú situáciu účtovnej jednotky.

Článok 9 - Záverečné ustanovenia

(1) Tento predpis je súčasťou vnútorného kontrolného systému organizácie a podlieha aktualizácii podľa potrieb a zmien kompetencií a zodpovedností.

(2) Ustanoveniami tohto predpisu sú povinní riadiť sa všetci zamestnanci organizácie.

V Nesluši dňa: 31. 12. 2009
Schválené starostom obce dňa: 01. 01. 2010

Prílohy

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.