obrazok

Verejné vyhlášky

Verejné vyhlášky 2017

Vyhlášky obecného úradu

 1. Spojenie územného konania so stavebným a oznámenie o začatí stavebného konania (pdf),
 2. Stavebné povolenie (pdf),
 3. Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub dreviny (pdf),
 4. Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania (pdf),
 5. Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania (pdf),
 6. Oznámenie o začatí vodoprávneho konania verejnou vyhláškou (pdf),
 7. Stavebné povolenie (pdf),
 8. Stavebné povolenie (pdf),
 9. Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania (pdf),
 10. Stavebné povolenie (pdf),
 11. Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby Vŕtaná studňa s vodovodnou prípojkou na odber podzemnej vody (pdf),
 12. Oznámenie o strategickom dokumente "Zmena a Doplnok č. 2 ÚPN - Mesta Kysucké Nové Mesto" (pdf),
 13. Spojenie územného konania so stavebným a oznámenie o začatí stavebného konania (pdf),
 14. Oznámenie o začatí vodoprávneho konania verejnou vyhláškou (pdf),
 15. Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v Žilinskom samosprávnom kraji - zaslanie záverečného stanoviska (pdf),
 16. Občianskoprávna námietka uplatnená v stavebnom konaní - odkázanie na súd a prerušenie konania (pdf),
 17. Občianskoprávna námietka uplatnená v stavebnom konaní - odkázanie na súd a prerušenie konania (pdf),
 18. Rozhodnutie o určení ochranných pásiem a dokumentácia ochranných pásiem Letiska Žilina (pdf),
 19. Stavebné povolenie (pdf).