obrazok

Verejné vyhlášky

Verejné vyhlášky 2017

Vyhlášky obecného úradu

 1. Spojenie územného konania so stavebným a oznámenie o začatí stavebného konania (pdf),
 2. Stavebné povolenie (pdf),
 3. Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub dreviny (pdf),
 4. Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania (pdf),
 5. Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania (pdf),
 6. Oznámenie o začatí vodoprávneho konania verejnou vyhláškou (pdf),
 7. Stavebné povolenie (pdf),
 8. Stavebné povolenie (pdf),
 9. Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania (pdf),
 10. Stavebné povolenie (pdf),
 11. Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby Vŕtaná studňa s vodovodnou prípojkou na odber podzemnej vody (pdf),
 12. Oznámenie o strategickom dokumente "Zmena a Doplnok č. 2 ÚPN - Mesta Kysucké Nové Mesto" (pdf),
 13. Spojenie územného konania so stavebným a oznámenie o začatí stavebného konania (pdf),
 14. Oznámenie o začatí vodoprávneho konania verejnou vyhláškou (pdf),
 15. Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v Žilinskom samosprávnom kraji - zaslanie záverečného stanoviska (pdf),
 16. Občianskoprávna námietka uplatnená v stavebnom konaní - odkázanie na súd a prerušenie konania (pdf),
 17. Občianskoprávna námietka uplatnená v stavebnom konaní - odkázanie na súd a prerušenie konania (pdf),
 18. Rozhodnutie o určení ochranných pásiem a dokumentácia ochranných pásiem Letiska Žilina (pdf),
 19. Stavebné povolenie (pdf),
 20. Stavebné povolenie (pdf),
 21. Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby - studne a na odber podzemnej vody (pdf),
 22. Návrh na vydanie územného rozhodnutia - Nesluša - potok Neslušanka, protipovodňová ochrana (pdf),
 23. Oznámenie obce Rudina o začatí konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (pdf),
 24. Informácia Okresného úradu Žilina o úplnej uzávierke cesty I/18 v Strečnianskej úžine od 3. júna 2017 počas 4 po sebe nasledujúcich víkendov (pdf),
 25. Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Nesluša - potok Neslušanka, protipovodňová ochrana (pdf),
 26. Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - garáž, oporný múr a oplotenie (pdf),
 27. Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - oporný múr s oplotením (pdf),
 28. Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením - zahustenie Žrebíky (pdf),
 29. Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - rodinný dom (pdf),
 30. Rozhodnutie Obce Rudina o umiestnení stavby Nesluša - potok Neslušanka, protipovodňová ochrana (pdf),
 31. Stavebné povolenie (pdf),
 32. Stavebné povolenie (pdf),
 33. Rozhodnutie o umiestnení stavby - novostavba rodinného domu, žumpa, elektrická prípojka a studňa s vodovodnou prípojkou (pdf),
 34. Rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončením - zahustenie Žrebíky (pdf),
 35. Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - rodinný dom, studňa, prípojky (pdf),
 36. Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - rodinný dom, žumpa a elektrická prípojka (pdf),
 37. Oznámenie o začatí vodoprávneho konania verejnou vyhláškou - vŕtaná studňa s vodovodnou prípojkou (pdf),
 38. Rozhodnutie o umiestnení stavby - novostavba rodinného domu, elektrická prípojka, kanalizačná prípojka a studňa s vodovodnou prípojkou (pdf),
 39. Stavebné povolenie (pdf),
 40. Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby - studne s vodovodnou prípojkou (pdf).