obrazok

zivotne_prostredie

zivotne_prostredie

Evidencia štandardov kvality za oblasť voda pitná

Príloha (pdf)

Smernica štandardu kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a stanovenie oprávnených nákladov a primeraného zisku na určenie návrhu ceny za odber pitnej vody z verejného vodovodu

Príloha (pdf)

Žiadosť o zriadenie pripojenia vodovodnej prípojky na verejný vodovod za účelom dodávky vody

Príloha (pdf)

Postup zriadenia vodovodnej prípojky pripojenej na verejný vodovod

Príloha (pdf)

Technické podmienky pripojenia na verejný vodovod, odpojenia od verejného vodovodu, zriaďovania vodovodnej prípojky a odstraňovania vodovodnej prípojky

Príloha (pdf)

Oznámenie o strategickom dokumente podľa § 5 zákona č. 24/2016 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - zmena územného plánu obce Rudina

Príloha (pdf)

Oznámenie o strategickom dokumente "Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja - Zmena a doplnok č. 1"

Príloha (pdf)

Oznámenie o začatí konania k zisteniu osoby zodpovednej za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách a nariadenie ústneho pojednávania

Príloha (pdf)

Oznámenie o začatí konania k zisteniu osoby zodpovednej za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách a nariadenie ústneho pojednávania

Príloha (pdf)