Obec Nesluša oznamuje občanom, že v súlade s § 14 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bolo doručené na Obecný úrad Nesluša záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Žilinského kraja na roky 2021 - 2027.

Do záverečného stanoviska je možné nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade Nesluša, referát životného prostredia a dopravy, Nesluša č. 978, 023 41  Nesluša.

Záverečné stanovisko je zverejnené aj na internetovej stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-zili.

Vyvesené dňa: 21. 03. 2023

Zvesené dňa:

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.