Obec Nesluša, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánová štátnej správy na obce a vyššie územné celky, § 69 ods. 1 a § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov upovedomuje o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smrek a 1 ks jarabina na základe žiadosti mesta Kysucké Nové Mesto, Námestie slobody 94, 024 01 Kysucké Nové Mesto.

Dňa 03.05.2022 podalo mesto Kysucké Nové Mesto, Námestie slobody 94, 024 01 Kysucké Nové Mesto žiadosť o výrub stromov v počte 1 ks smrek na parcele KN-C 1774/27, v kat. území Kysucké Nové Mesto a 1 ks jarabina na parcele KN-C 1814/10, v kat. území Kysucké Nové Mesto.

Parcela KN-C 1774/27 aj parcela KN-C 1814/10 sa nachádzajú v zastavanom území (intraviláne) a sú vedené na liste vlastníctva č. 1880 ako zastavaná plocha a nádvorie, ako vlastníci sú: Kysucké Nové Mesto, Námestie slobody 94/27, 024 01 Kysucké Nové Mesto, v podiele 1/1.

Na základe vyššie uvedenej žiadosti obec Nesluša ako orgán ochrany prírody a krajiny1 oznamuje začatie správneho konania2 o vydanie súhlasu na výrub drevín3 známym účastníkom konania, tiež osobám, ktorých právom chránené záujmy môžu byť v konaní priamo dotknuté.

Záujem byť účastníkom v tomto správnom konaní možno doručiť obci v lehote do 5 dní od zverejnenia na úradnej tabuli obce a webe obce písomne alebo elektronicky na dole uvedenú adresu.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc s overeným podpisom.

Na úradnej tabuli obce a webe obce vyvesené: 04. 05. 2022

Ing. Zuzana Jancová, starostka

Príloha (pdf).


1 podľa § 64 ods. 1 písm. e) zákona č. 542/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

2 podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

3 podľa § 69 ods. 1 písm. a), d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.