Obec Nesluša, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánová štátnej správy na obce a vyššie územné celky, § 69 ods. 1 a § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
upovedomuje o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 1 ks hruška obyčajná (Pyrus communis)  na základe žiadosti, ktorú podal Pavol Hrubý, trvale bytom Nesluša č. 969, 023 41 Nesluša.

Dňa 30. 03. 2022 podal Pavol Hrubý, bytom Nesluša č. 969, 023 41 Nesluša žiadosť o výrub drevín v počte 1 ks hruška obyčajná na parcele KN-C 1095/1, v kat. území Nesluša.

Parcela KN-C 1095/1 sa nachádza v zastavanom území (intraviláne) a je vedená na liste vlastníctva č. 386 ako záhrada, ako vlastníci sú: Vlasta Salátová, trvale bytom Nesluša č. 805, 023 41 v podiele 1/11, Pavol Hrubý, trvale bytom Nesluša č. 969, 023 41 v podiele 69/77, Anna Bučková, trvale bytom Rudinská č. 9, 023 31 v podiele 1/77.

Na základe vyššie uvedenej žiadosti obec Nesluša ako orgán ochrany prírody a krajiny1 oznamuje začatie správneho konania2 o vydanie súhlasu na výrub drevín3 známym účastníkom konania, tiež osobám, ktorých právom chránené záujmy môžu byť v konaní priamo dotknuté.

Záujem byť účastníkom v tomto správnom konaní možno doručiť obci v lehote do 5 dní od zverejnenia na úradnej tabuli obce a webe obce písomne alebo elektronicky na dole uvedenú adresu.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc s overeným podpisom.

Na úradnej tabuli obce a webe obce vyvesené: 26. 04. 2022

Ing. Zuzana Jancová, starostka

Príloha (pdf).


1 podľa § 64 ods. 1 písm. e) zákona č. 542/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

2 podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

3 podľa § 69 ods. 1 písm. a), d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.