Obec Nesluša v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon") oznamuje občanom, že na Obecný úrad Nesluša bola doručená správa o hodnotení strategického dokumentu "Nízkouhlíková stratégia Žilinského samosprávneho kraja na roky 2020 - 2030".

Do dokumentu je možné nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade Nesluša, referát životného prostredia a dopravy, Nesluša č. 978, 023 41 Nesluša, počas stránkových hodín.

Správa o hodnotení strategického dokumentu je zverejnené aj na internetovej stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/nizkouhlikova-strategia-zilinskeho-samospravneho-kraja-na-roky-2020-20

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja do 21 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

Vyvesené dňa: 14. 03. 2022
Zvesené dňa:

Ing. Zuzana Jancová
starostka obce

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.