Obec Nesluša, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánová štátnej správy na obce a vyššie územné celky, § 69 ods. 1 a § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov upovedomuje o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 3 ks smrek pichľavý, 1 ks červený smrek, 2 ks javor mliečny a 1 ks hloh na parcele KNC 285/1, 1 ks červený javor na parcele KNC  226/1, 1 ks pagaštan konský na parcele KNC 203, 1ks smrek na parcele KNC 226/4, 1 ks tuja na parcele KNC 1047/1, 1 ks javor na parcele KNC 193/8 a 1 ks lipa na parcele KNC 1105/1, na základe žiadosti mesta Kysucké Nové Mesto, Námestie slobody 94, 024 01 Kysucké Nové Mesto.

Dňa 06. 09. 2022 podalo mesto Kysucké Nové Mesto, Námestie slobody 94, 024 01 Kysucké Nové Mesto žiadosť o výrub vyššie uvedených drevín na parcelách nachádzajúcich sa v kat. území Kysucké Nové Mesto.

Parcela KNC 285/1 sa nachádza v zastavanom území (intraviláne) a je vedená na liste vlastníctva č. 9323 ako ostatná plocha, ako vlastníci sú: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Panny Márie Kysucké Nové Mesto, Komenského 1157, 024 01 Kysucké Nové Mesto, v podiele 1/1. Ostatné parcely sa nachádzajú v zastavanom území (intraviláne) a sú vedené na liste vlastníctva č. 1880 ako zastavaná plocha a nádvorie, ako vlastníci sú: Kysucké Nové Mesto, Námestie slobody 94/27, 024 01 Kysucké Nové Mesto, v podiele 1/1.

Na základe vyššie uvedenej žiadosti obec Nesluša ako orgán ochrany prírody a krajiny1 oznamuje začatie správneho konania2 o vydanie súhlasu na výrub drevín3 známym účastníkom konania, tiež osobám, ktorých právom chránené záujmy môžu byť v konaní priamo dotknuté.

Záujem byť účastníkom v tomto správnom konaní možno doručiť obci v lehote do 5 dní od zverejnenia na úradnej tabuli obce a webe obce písomne alebo elektronicky na dole uvedenú adresu.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc s overeným podpisom.

Na úradnej tabuli obce a webe obce vyvesené: 09. 09. 2022

Ing. Zuzana Jancová, starostka

Príloha (pdf).


1 podľa § 64 ods. 1 písm. e) zákona č. 542/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

2 podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

3 podľa § 69 ods. 1 písm. a), d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.