Obec Nesluša v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce Nesluša:

Identifikácia nehnuteľného majetku obce

Majetok obce Nesluša - časť parcely KNC 434/1 o výmere 19,5 m2, v k. ú. Nesluša, evidovanej ako zastavená plocha a nádvorie na skromné účely za podmienky, že na pozemku nesmie byť zrealizovaná žiadna stavba a ani trvalý záber napr. motorovým vozidlom.

Cena a dĺžka nájmu

Cena nájmu bude stanovená podľa platného VZN č. 3/2022 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení obce Nesluša. Dĺžku nájmu 5 rokov so začiatkom od 01. 07. 2023.

Žiadateľ o prenájom

Jozef Lisko, bytom Nesluša 838.

Odôvodnenie zámeru hodného osobitného zreteľa

Jozef Lisko, bytom Nesluša 838, s rodinou pozemok využíva ako príslušenstvo k bytu a na oddychové účely v letnom období. Obec v súčasnosti nemá zámer s využitím pozemku na iný účel, preto súhlasí so zachovaním kontinuity nájomného vzťahu k pozemku, z ktorého má obec aj finančný príjem.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Nesluša dňa 24. 03. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.