Obec Nesluša v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce Nesluša z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

Identifikácia nehnuteľného majetku obce

Majetok obce Nesluša - časť strechy budovy obecného úradu, súpisné číslo 978 – na parcele KNC 1437/2 - zapísanej na LV 1244 v k. ú. Nesluša ako administratívna budova a budovu vodojemu Chovancovce na parcele KNC 5285/3 o výmere 5 m2 – zapísanej na LV 10962 v k. ú. Nesluša za účelom zachovania a prevádzkovania telekomunikačných zariadení – verejné vysielače a hlavný uplink.

Cena a dĺžka nájmu

Odplata za poskytnutý priestor bude vo výške 250 €/rok za vysielač na streche obecného úradu a 100 €/rok za vysielač na vodojeme Chovancovce. Výška nájmu bude rovnaká za rok 2023 ako aj v každom ďalšom kalendárnom roku. Platba za spotrebovanú elektrinu bude účtovaná podľa nameranej spotreby podružným meradlom. V prípade, ak sa preukáže, že obec nemá na vodojeme žiadne zariadenia, ktoré využívajú elektrickú energiu, bude nájomca povinný uhradiť poplatok aj za elektromer. Nájom bude trvať od 01. 08. 2023 do 31. 12. 2027.

Žiadateľ o prenájom

ITS, spol. s r. o., so sídlom Závodská cesta 2945/38, Žilina.

Odôvodnenie zámeru hodného osobitného zreteľa

Spoločnosť ITS, spol. s r. o., so sídlom Závodská cesta 2945/38, Žilina, prostredníctvom telekomunikačných zariadení (verejné vysielače) slúži občanom, aby si mohli domácnosti pripojiť k internetu. Z tohto dôvodu je nevyhnutné ich zachovanie pre ďalšie prevádzkovanie.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Nesluša dňa 24. 03. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.